Παράταση 45 ημερών, χωρίς αναθεώρηση, αποφάσισε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, για την περαίωση του έργου στο Δημοτικό Στάδιο Αίγινας.

 
Σύμφωνα με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα, στην τελευταία συνεδρίασή της το 13ο θέμα (εκτός ημερησίας διατάξεως) ήταν η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Αντικατάσταση χλοοτάπητα και ελαστικού τάπητα στίβου για το δημοτικό γήπεδο Αίγινας".
 
Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης: "1. Με την από 31/05/2018 αίτησή της, η ανάδοχος ζητά την παράταση εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος κατά δύο (2) μήνες ήτοι μέχρι την 07/08/2018. 2. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών οφείλεται αποκλειστικά σε υπαιτιότητα της αναδόχου, δεδομένου ότι: α) η σύνταξη του 2ου ΑΠΕ και του 2ου ΠΚΤΜΝΕ από την Δ/νουσα Υπηρεσία, δεν επηρεάζει την ολοκλήρωση του έργου του θέματος δεδομένου ότι ο εν λόγω 2ος ΑΠΕ είναι τακτοποιητικός όσον αφορά τις συμβατικές εργασίες και περιλαμβάνει μόνο δύο νέες τιμές εργασιών (εστίες και σημαιάκια κόρνερ) οι οποίες δεν είναι προαπαιτούμενες άλλων εργασιών και σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν την ολοκλήρωση του έργου και β) οι εργασίες για την κατασκευή του ελαστικού τάπητα (ταρτάν) μπορούσαν και θα έπρεπε σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 15/04/2018 όσον αφορά τις χωματουργικές εργασίες και την οδοστρωσία και μέχρι την 07/06/2018 όσον αφορά την διάστρωση του ταρτάν.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Επίσης τα υλικά που είναι απαραίτητα για την διάστρωση του ελαστικού τάπητα βρίσκονται εδώ και καιρό επί τόπου του έργου .3 3. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου. 4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του ν. 3669/2008 ορίζεται ότι «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε "με αναθεώρηση", όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε "χωρίς αναθεώρηση", για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης Προθεσμίας "χωρίς αναθεώρηση" για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής Προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτής.
 
5. Oι εργασίες οι οποίες υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου είναι η ολοκλήρωση της κατασκευής του ελαστικού τάπητα (ταρτάν) του στίβου, η προμήθεια και εγκατάσταση του αντλητικού συγκροτήματος απορροής ομβρίων καθώς και η σύνδεση του τελικού φρεατίου ομβρίων με το υφιστάμενο κανάλι απορροής ομβρίων προς τον τελικό αποδέκτη. 6. Η χορήγηση παράτασης δύο (2) μηνών που αιτείται η ανάδοχος κρίνεται υπερβολική για την περαίωση των υπολειπόμενων εργασιών του έργου του θέματος και ως εκ τούτου θεωρούμε ότι εντός ενός μηνός δύναται να ολοκληρωθεί το έργο".
 
Η εισήγηση ήταν για την έγκριση παράτασης μέχρι έναν μήνα, δηλαδή μέχρι τις 7 Ιουλίου 2018 χωρίς αναθεώρηση και η ομόφωνη απόφαση της επιτροπής μετά από τη συζήτηση του θέματος ήταν η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για 45 ημέρες, χωρίς αναθεώρηση.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png