Ακυρώθηκε το πρακτικό εκλογής νέου αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής.


Σύμφωνα με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε σήμερα και έχει ως θέμα τον έλεγχο νομιμότητας του πρακτικού εκλογής νέου αντιπρόεδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου, που έλαβε χώρα στη 10η/2018 Συνεδρίαση, ακυρώθηκε το πρακτικό της συνεδρίασης για την εκλογή του νέου αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Πρόκειται για το πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στις 31 Μαΐου και αφορούσε σύμφωνα με την πρόσκληση: "Στην εκλογή νέου Αντιπροέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την ανεξαρτητοποίηση του κ. Τσατήρη Γεώργιου από την δημοτική παράταξη "Αίγινα Κίνηση Ευθύνης", σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 6 και 64 του Ν. 3852/2010". Να υπενθυμίσουμε ότι σε εκείνη τη συνεδρίαση εκλέχθηκε ως αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου ο κύριος Κυριάκος Τρίμης, ο οποίος έλαβε 16 ψήφους και ένα λευκό. Η απόφαση εκείνης της συνεδρίασης ήταν: "Εκλέγει (νέο) Αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας για την εναπομείνασα χρονική περίοδο της τρέχουσας δημοτικής θητείας, δηλαδή έως 31-8-2019 τον Δημοτικό Σύμβουλο Τρίμη Κυριάκο".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Επιστρέφοντας στην απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που δημοσιεύθηκε σήμερα αναφέρει ανάμεσα σε άλλα ότι: "Επειδή σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 64 του Ν.3852/2010 και σχετικά µε τις διαδικασίες εκλογής Αντιπροέδρου και Γραµµατέα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «1. Την πρώτη Κυριακή του Σεπτεµβρίου, της έναρξης της δηµοτικής περιόδου και την πρώτη Κυριακή του µηνός Μαρτίου του τρίτου έτους αυτής, το δηµοτικό συµβούλιο συνέρχεται, ύστερα από πρόσκληση του συµβούλου του επιτυχόντος συνδυασµού που έχει εκλεγεί µε τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, εκείνου που είναι γραµµένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου. Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία προεδρεύει ο σύµβουλος που συγκάλεσε το συµβούλιο, το σώµα εκλέγει, χωριστά και µε µυστική ψηφοφορία, τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραµµατέα του. Ο πρόεδρος προτείνεται από τον πλειοψηφήσαντα συνδυασµό, ο αντιπρόεδρος προτείνεται από τη µείζονα παράταξη της µειοψηφίας και ο γραµµατέας από τις λοιπές παρατάξεις της µειοψηφίας και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν προτείνεται από την παράταξη της πλειοψηφίας. Ο σύµβουλος που προεδρεύει αναθέτει τα καθήκοντα του ειδικού γραµµατέα του συµβουλίου σε έναν από τους υπαλλήλους του δήµου".

Kαι συνεχίζει:

Επειδή η βούληση του νοµοθέτη στις ανωτέρω διατάξεις είναι η σύγκληση του ∆Σ καθώς και η προεδρεία της Ειδικής Συνεδρίασης για την εκλογή µελών του προεδρείου να γίνεται από το σύµβουλο που κατά τεκµήριο απολαµβάνει της εµπιστοσύνης των δηµοτών, µε σκοπό τη χωρίς προσκόµµατα συγκρότηση των συλλογικών οργάνων προς άσκηση των αρµοδιοτήτων τους.

Επειδή, εν προκειµένω σύµφωνα µε τα όσα προκύπτουν από τον έλεγχο του πρακτικού εκλογής νέου αντιπρόεδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έλαβε χώρα στη 10η/2018 Συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου Αίγινας, της διαδικασίας προήδρευσε ο Πρόεδρος του ∆Σ ο οποίος εξέδωσε και την αντίστοιχη πρόσκληση για την ειδική συνεδρίαση, αντί του πρώτου σε σταυρούς προτίµησης δηµοτικού σύµβουλου του επιτυχόντος συνδυασµού στον οποίο απονέµονται τα συγκεκριµένα καθήκοντα από τις οικείες διατάξεις.

Για τους λόγους αυτούς:
Αποφασίζουμε:

Ακυρώνουµε το πρακτικό Εκλογής νέου αντιπρόεδρου ∆ηµοτικού Συµβουλίου που έλαβε χώρα στη 10η/2018 Συνεδρίαση καθότι οι διαδικασίες εκλογής δεν είναι σύµφωνες µε τα οριζόµενα στο άρθρο 64 του Ν.3852/2010.

Κατά της παρούσας απόφασης µπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον εντός της προβλεπόµενης προθεσµίας (άρθρο 151 του Ν. 3463/2006).


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png