Αίτημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά - Νήσων και Δυτικής Αττικής για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τέσσερις (4) θέσεις στην περιοχή "Αύρα" Δήμου Αίγινας.

Αίτημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά - Νήσων και Δυτικής Αττικής για την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε τέσσερις (4) θέσεις στην περιοχή "Αύρα" Δήμου Αίγινας, Π.Ε. Νήσων, Περιφέρειας Αττικής, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού. (περίληψη ΑΔΑ: Ω7ΓΖ4653Π4-286)

Ι. Δεν υπάρχει αντίρρηση, από πλευράς αρχαιολογικού νόμου (Ν. 3028/2002, ΦΕΚ 153 Α), για την υπό όρους παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων προς εξυπηρέτηση των λουομένων και την αναψυχή του κοινού, στις εξής αιτούμενες θέσεις στην περιοχή “Αύρα” νήσου Αίγινας, σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα:
α) Θέση Β (Χ=449216 Υ=4177800), που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Αίγινας (ΦΕΚ 9/Β/13-1-1995), όπως εμφανίζεται στο υποβληθέν διάγραμμα (για την τοποθέτηση τροχήλατης καντίνας, ομπρελών και ανακλίντρων θαλάσσης).
β) Θέση Δ (Χ=449255 Υ=4177701), που βρίσκεται εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Αίγινας (ΦΕΚ 9/Β/13-1-1995), όπως εμφανίζεται στο υποβληθέν διάγραμμα (για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, ομπρελών και ανακλίντρων θαλάσσης).
ΙΙ. Η παρούσα σύμφωνη γνώμη για τις ως άνω θέσεις δίδεται με ισχύ έως τις 31-12-2018, σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές που τίθενται στην αρ. (6) Κ.Υ.Α. του προοιμίου της παρούσης, και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
1. Να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 3028/2002 (ΦΕΚ 153 Α) “Για την Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς”.
2. Η χρήση θα περιοριστεί αυστηρά εντός των καθορισμένων ορίων των θέσεων παραχώρησης, σύμφωνα με τα συνημμένα τοπογραφικά διαγράμματα.
3. Δεν θα πραγματοποιηθεί κανενός είδους εκσκαφή, κατασκευή ή αλλοίωση στον αιγιαλό και την παραλία των θέσεων παραχώρησης.
4. Οι ομπρέλες, οι ξαπλώστρες και τα τραπεζοκαθίσματα να τοποθετηθούν επί της φυσικής άμμου.
5. Η καντίνα θα είναι τροχήλατη, χωρίς οποιουδήποτε είδους κατασκευές (π.χ. πέργκολες κ.α.).
6. Η χρήση θα περιοριστεί αυστηρά εντός των καθορισμένων ορίων των θέσεων παραχώρησης (θέσεις Β και Δ), σύμφωνα με το συνημμένο διάγραμμα.
7. Στη θέση Δ, δεν επιτρέπεται καμία κατασκευή και καμία διευθέτηση, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη η κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών. Εξαιρείται η τοποθέτηση άμμου, για την οποία απαραίτητη
προϋπόθεση αποτελεί η εξασφάλιση προηγουμένως της σύμφωνης γνώμης της αρμόδιας Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, καθώς και η εποπτεία των σχετικών εργασιών από εκπρόσωπο της ως άνω
Εφορείας.
8. Θα υπάρξει μέριμνα από πλευράς του αρμόδιου φορέα για την καθημερινή καθαριότητα και τον ευπρεπισμό των ακτών και του περιβάλλοντος χώρου, καθώς και για την τοποθέτηση καλαίσθητων
δοχείων απορριμάτων.
9. Το σύνολο του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων θα απομακρυνθεί μετά το πέρας της περιόδου εκμετάλλευσης, και οι παραχωρούμενες περιοχές θα επανέλθουν στην πρότερη
κατάσταση.
10. Το ΥΠ.ΠΟ.Α., ως συναρμόδιο Υπουργείο για τη διαχείριση αιγιαλού και παραλίας αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, διατηρεί το δικαίωμα για την προστασία αυτών, καθώς επίσης το σύνολο των ερευνητικών και ελεγκτικών αρμοδιοτήτων του, σύμφωνα με την κείμενη Νομοθεσία.
11. Το ΥΠ.ΠΟ.Α. διατηρεί το δικαίωμα για μελλοντική συμπλήρωση της παρούσας Διοικητικής Πράξης με τυχόν πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις για την πλέον αποτελεσματική διαχείριση και προστασία των εν λόγω περιοχών.
12. Η παρούσα σύμφωνη γνώμη δεν αποτελεί εκ των υστέρων νομιμοποίηση τυχόν παράνομα κατασκευασθέντων έργων στον αιγιαλό και την παραλία.
Η μη τήρηση των ως άνω όρων και προϋποθέσεων συνεπάγεται τη μερική ή ολική ανάκληση της παρούσας Διοικητικής Πράξης, η οποία υπόκειται πάντα σε μονομερή ανάκληση για λόγους δημοσίου συμφέροντος και προστασίας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.
Οι συναρμόδιες ΕΦΑ ΠΝ και Ε.Ε.Α. θα ελέγχουν την πιστή τήρηση της παρούσης και θα εισηγηθούν την ανάκλησή της στις περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τίθενται με αυτή.
ΙΙΙ. Δεν συναινούμε στην παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας στις εξής αιτούμενες θέσεις στην περιοχή “Αύρα” νήσου Αίγινας:
α) Θέση Α (Χ=449129 Υ=4177830), εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Αίγινας
(ΦΕΚ 9/Β/13-1-1995), όπου έχουν εντοπιστεί (σε επαφή με τη θέση) κατάλοιπα των νεωσοίκων και του
κρυπτού λιμένα Αίγινας,
β) Θέση Γ (Χ=449246 Υ=4177773), εντός του κηρυγμένου ενάλιου αρχαιολογικού χώρου της Αίγινας
(ΦΕΚ 9/Β/13-1-1995), όπου έχουν εντοπιστεί (σε άμεση εγγύτητα με τη θέση) κατάλοιπα αρχαίου τοίχου,
για λόγους προστασίας των υφιστάμενων αρχαιοτήτων της περιοχής και του περιβάλλοντος χώρου αυτών.
Συν.: Ένα (1) διάγραμμα
Εσωτ. Διανομή: ΔΙΚΠΑ/Α1
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης
Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Έλενα Κόρκα


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png