Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, για την έγκριση παράτασης που αφορά στην κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού της Αίγινας.

Σε συνεδρίασή της η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής στις 29 Ιουνίου, συζήτησε το θέμα που αφορούσε την εισήγηση παράτασης συνολικών και τμηματικών προθεσμιών για το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού. Η Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψιν της τα ακόλουθα:
1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στις 4-6-2018.
2. Κατά τη σύνταξη της υδραυλικής μελέτης και μετά την υλοποίηση των τοπογραφικών εργασιών που πραγματοποιήθηκαν μετά την υπογραφή της σύμβασης του έργου του θέματος, παρατηρήθηκε ότι για την τροφοδότηση νότιων οικισμών της Σαλαμίνας, παρακάμπτεται η δεξαμενή της Περάνης στην νήσο Σαλαμίνα με αποτέλεσμα τη μέτρηση πίεσης μεγαλύτερης από την συμβατικά προβλεπόμενη. Η διασφάλιση της πίεσης στο λιμάνι της Περάνης στα επίπεδα που είχε προβλεφθεί είναι απαραίτητη τόσο για την ασφαλή λειτουργία του αγωγού, την υδραυλική δοκιμή του και για την διαδικασία πόντισής του. Στις από 08-03-2018 πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας μας, της ΕΥΔΑΠ και της αναδόχου, όπου συμφωνήθηκε η κατασκευή νέου κλάδου αγωγού 750m από τη δεξαμενή της Περάνης προς τους νότιους οικισμούς, έτσι ώστε να τεθεί σε λειτουργία η δεξαμενή Περάνης και η τροφοδότηση του υποθαλάσσιου αγωγού να γίνεται αποκλειστικά από αυτήν (με ΑΣΥ +90μ όπως προβλέπουν τα συμβατικά τεύχη του έργου μας) διαμέσου του υφιστάμενου χαλύβδινου αγωγού Φ500 που καταλήγει στο λιμάνι της Περάνης, από την ΕΥΔΑΠ.
Παράλληλα για την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης στο τμήμα που αφορά στη νήσο Αίγινα δεν έχουν έως σήμερα δοθεί στην ανάδοχο τα «ως κατασκευάσθη σχέδια» του έργου από Λεόντιο έως δεξαμενή Κυψέλης, το οποίο εκτελείται από το Τμήμα Υδραυλικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής του κεντρικού τομέα. Η παράδοση των ανωτέρω σχεδίων θεωρείται απαραίτητη προκειμένου να διασαφηνιστούν διαφορές που έχουν προκύψει από τις παραδοχές τις υφιστάμενης μελέτης.Τα ανωτέρω έχουν προκαλέσει χρονική καθυστέρηση δυο (2) μηνών για την ολοκλήρωση της υδραυλικής μελέτης.
3. Στις 18,19 και 30 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε απεργία της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας με αποτέλεσμα να προκληθεί ισόχρονη καθυστέρηση των εργασιών στο εργοτάξιο λόγω αδυναμίας μεταφοράς υλικών και ανθρώπινου δυναμικού.
4. Με τις αρ.697/2018 (συνδρ.16η/20-3-2018, ΑΔΑ:Ω67Ξ7Λ7-4Τ9) και αρ.864/2018 (συνδρ.18η/3-4-2018, ΑΔΑ:7ΣΛ57Λ7-ΚΘΠ) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε παράταση 26 ημερολογιακών ημερών για τις τμηματικές προθεσμίες του έργου αλλά όχι και για την συνολική προθεσμία αυτού. Πλην όμως οι τμηματικές αυτές προθεσμίες βρίσκονται επί της κρισίμου διαδρομής του χρονοδιαγράμματος και η παράταση της διάρκειάς τους επηρεάζει τη συνολική διάρκεια του έργου. Επιπροσθέτως στην από 25-5-2018 υποβολή του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος του έργου, η ανάδοχος μείωσε τον χρόνο εκτέλεσης της τελευταίας εργασίας (Εργασία Νο52: προστασία σταβαθιά τμήματα) επί της κρισίμου διαδρομής κατά 26 ημέρες, με την επιφύλαξη αξίωσης αποζημίωσης, καθώς θα αναγκαστεί να εκτελέσει την εν λόγω εργασία με τρόπο διάφορο από τον αρχικώς προβλεπόμενο στην προσφορά του και χωρίς υπαιτιότητά του.
5. Η ανάδοχος με την από 4-6-2016 αίτησή της αιτείται την παράταση της αποκλειστικής προθεσμίας του έργου κατά εξήντα τρείς 63 ημερολογιακές ημέρες. Επειδή δε η αποκλειστική προθεσμία βρίσκεται επί της κρίσιμης διαδρομής στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, η αύξηση της χρονικής της διάρκειας μετατοπίζει ισόχρονα τις εργασίες επί της κρισίμου διαδρομής που έπονται αυτής. Ως εκ τούτου μετατοπίζονται ισόχρονα (κατά 63 ημερολογιακές ημέρες) η εκτέλεση της Στ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας και της Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας και κατ’ επέκταση και η συνολική διάρκεια του έργου.
6. Η Εργασία Νο52: «προστασία στα βαθιά τμήματα», βρίσκεται και αυτή στην κρίσιμη διαδρομή του έργου, όποτε η παράτασή της κατά 26 ημερολογιακές ημέρες θα προκαλέσει ισόχρονη αύξηση της συνολικής διάρκειας κατασκευής του έργου.
7. Η αύξηση της συνολικής διάρκειας του έργου προκύπτει αθροιστικά και υπολογίζεται σε 63+26=89 ογδόντα εννέα ημερολογιακές ημέρες.
Η εισήγηση ήταν η ακόλουθη:
Α. Την έγκριση παράτασης προθεσμίας των:
1. Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας, Στ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας και Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας κατά 63 ημερολογιακές ημέρες
2. Την Παράταση της εργασίας Νο52 «προστασία στα βαθιά τμήματα» κατά 26 ημερολογιακές ημέρες.
Β. Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής κατά 89 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι 22/7/2019 για το έργου "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ", συμβατικής δαπάνης 20.826.535,59 € με το Φ.Π.Α. Αναδόχου "Τεχνική Εταιρεία Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης Α.Ε.".
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι:
1. Να γίνει επαναθεώρηση – τροποποίηση του χρονοδιαγράμματος ώστε η παράταση των 26 ημερών να απορροφηθεί μέσα στη συνολική προθεσμία του έργου.
2. Η εξέταση του αιτήματος παράτασης κατά εξήντα τρείς (63) ημέρες θα γίνει αφού πρώτα ελεγχθούν τα συμβατικά τεύχη και αφού εξετασθεί το κατά πόσον τα από τον Ανάδοχο επικαλούμενα νέα δεδομένα όντως δεν περιλαμβάνονται στα συμβατικά τεύχη. Στην περίπτωση αυτή καλείται η Υπηρεσία να εντοπίσει τους λόγους της παράλειψης αυτής, εξετάζοντας ανάμεσα σε άλλα την Προμελέτη του Έργου.
3. Να υποβληθεί Υπόμνημα σχετικά με τα εκκρεμή ζητήματα των Αδειοδοτήσεων με αναλυτική καταγραφή των αντίστοιχων διαδικασιών, καθώς με όλα τα άλλα κατασκευαστικά και μελετητικά ζητήματα του έργου στα οποία έχει εντοπιστεί πρόβλημα.
4. Να εξεταστεί από την Υπηρεσία ότι είναι κατάλληλη και σύμφωνη με τη Σύμβαση η προσκόμιση του αγωγού, εκκρεμούντων των ζητημάτων που αναφέρονται στο σημείο 3 του διατακτικού.
Επίσης, να διασφαλιστεί η διατήρηση του αγωγού σε άρτια κατάσταση, χωρίς ουδεμία απώλεια των τεχνικών χαρακτηριστικών του. Τέλος, να διασφαλιστεί από την Υπηρεσία ότι τυχόν βλάβη του αγωγού, λόγω της έκθεσής του ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο, δεν θα βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής άλλα αποκλειστικά τον Ανάδοχο.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png