Με 147.000 ευρώ εντάχθηκε ο Δήμος Αίγινας στο πρόγραμμα "ΦιλόΔημος ΙΙ" για την προμήθεια μηχανημάτων έργου.


Δημοσιεύθηκε σήμερα από το Υπουργείο Εσωτερικών, η ένταξη του Δήμου Αίγινας με 147.000 ευρώ στην Πράξη που αφορά την Προμήθεια Μηχανημάτων Έργου, οχημάτων ή και συνοδευτικού εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα η συγκεκριμένη ένταξη από πηγές ΠΔΕ - ΥΠΕΣ ο Δήμος Αίγινας θα λάβει 130.000 ευρώ και θα διαθέσει ιδίους πόρους 17.560, σύνολο 147.560 ευρώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Με αυτή την ένταξη ολοκληρώνεται αυτή η φάση της συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο πρόγραμμα "ΦιλόΔημος Ι" και "ΦιλόΔημος ΙΙ" από την οποία έχει ενταχθεί στη Πράξη ύψους 3.711.489 ευρώ έργου με τίτλο "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των απωλειών πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας" στον Άξονα Προτεραιότητας "Βελτίωση των υποδομών των δικτύων ύδρευσης" του Προγράμματος "ΦιλόΔημος Ι". Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με δανειακή σύμβαση μεταξύ του Δικαιούχου (φορέας πρότασης) και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και αποπληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εσωτερικών.

Τέλος στις αρχές Αυγούστου, στο πρόγραμμα "ΦιλόΔημος ΙΙ" εντάχθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ, της Πράξης: "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις, Δήμου Αίγινας" συνολικού προϋπολογισμού 57.300 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με φορέα υλοποίησης το Δήμο Αίγινας. Η χρηματοδότηση της Πράξης επιμερίζεται από τις 52.300 ευρώ του ΠΔΕ - ΥΠΕΣ και 5.000 ευρώ από ίδιους πόρους, σύνολο 57.300 ευρώ.