Επανέρχεται στη σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα της αποδοχής των όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων, για τον "Φιλόδημο Ι".


Η πρώτη συζήτηση του θέματος έγινε στις 29 Σεπτεμβρίου. Τόσο η διοίκηση του δήμου, όσο και οι παρατάξεις φάνηκαν απροετοίμαστες για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις. Με άλλα λόγια η έλλειψη γνώσης για το νέο πλαίσιο χρηματοδότησης ανάγκασε στην αναβολή του θέματος το οποίο επανέρχεται σήμερα.

Το θέμα αφορά την αλλαγή τρόπου χρηματοδότησης των ΟΤΑ και το γεγονός ότι ο δήμος αναλαμβάνει πλέον πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις (απαιτούν οργάνωση και ανακλαστικά επιχείρησης του ιδιωτικού τομέα) για την ολοκλήρωση του έργου, αλλά ακόμη και για την αξιοποίησή του και την συντήρησή του. Η αλλαγή του τρόπου χρηματοδότησης, όπως έγινε αντιληπτό από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 26 Σεπτεμβρίου, σηματοδοτεί επίσης την αναγκαστική προσαρμογή των δήμων (άρα και του δήμου Αίγινας) σε αυτή την καινούργια πραγματικότητα, καθώς εφεξής αυτός θα είναι ο τρόπος χρηματοδότησης τέτοιων έργων.

Να σημειώσουμε ότι το θέμα ήρθε καθυστερημένα στο Δημοτικό Συμβούλιο (στις 26 Σεπτεμβρίου) ενώ το έγγραφο των πρακτικών της απόφασης από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων είχε ήδη δημοσιευθεί από τις 12 Ιουλίου οπότε και έγινε η συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ταμείου Παρακαταθηκών. Το θέμα ήταν 13ο στην Ημερήσια Διάταξη και αναφέρει τα ακόλουθα: "Χορήγηση ε̟ενδυτικού δανείου στο Δήμο Αίγινας Ν. Αττικής για την εκτέλεση του έργου: "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των α̟πωλειών ̟πόσιμου νερού της νήσου Αίγινας", ενταγμένου στο Πρόγραμμα "ΦιλόδημοςΣ Ι".

Η απόφαση της συνεδρίαση του Ταμείου Παρακαταθηκών τις 12 Ιουλίου ήταν ότι: "Α̟ποδέχεται την εισήγηση και ομόφωνα α̟ποφασίζει και εγκρίνει τη χορήγηση ε̟ενδυτικού δανείου ̟ποσού €3.711.489,88 στο ∆ήμο Αίγινας Ν. Αττικής για την εκτέλεση του ενταγμένου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι έργου: "Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος βελτίωσης λειτουργίας των δικτύων ύδρευσης και μείωσης των α̟πωλειών ̟όσιμου νερού της νήσου Αίγινας " χορηγούμενου κατά 75% α̟πό ̟πόρους της Ευρω̟παϊκής Τρά̟πεζας Ε̟πενδύσεων (ποσό €2.783.617,41) και κατά 25% από ̟πόρους του Τ.Π. & ∆ανείων ποσό (€927.872,47), με τους παρακάτω όρους:


Όλα τα παραπάνω ήταν γνωστά ήδη από τις 12 Ιουλίου. Το Aegina Portal είχε κάνει τότε την σχετική δημοσίευση. Το περιεχόμενο της συζήτησης του θέματος, από τα λίγα μέλη του δημοτικού συμβουλίου που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στην αίθουσα, είχε κυρίως διερευνητικό χαρακτήρα, ενώ είχαν παρέλθει ήδη σχεδόν τρεις μήνες από την απόφαση της χορήγησης του επενδυτικού δανείου. Από την εικόνα που παρουσίασε το η συζήτηση δεν φάνηκε ότι υπήρχε η ανάλογη προετοιμασία, ούτε από την διοίκηση του δήμου ούτε από το σύνολο των παρατάξεων. Τελικά το θέμα, όπως ήταν λογικό, αποσύρθηκε με πρόταση του δημάρχου κυρίου Δημήτρη Μούρτζη και θα συζητηθεί και πάλι σήμερα Δευτέρα 15 Οκτωβρίου.

Επιγραμματικά η συζήτηση για το θέμα είχε τα ακόλουθα κύρια σημεία:
  • Ο κύριος Νεκτάριος Λεούσης αμφισβήτησε την σκοπιμότητα του συγκεκριμένου έργου, ενώ για το θέμα του δανείου είπε ότι έχει αυξημένη επικινδυνότητα στην περίπτωση που κάτι δεν πάει καλά, ενώ μέσα από την περιγραφή που έκανε χαρακτήρισε το σύστημα του έργου ως μη συμβατό με πολλά μέρη του δικτύου όπως τα ρολόγια κτλ.
  • Ο κύριος Δημήτρης Μούρτζης υπεραμύνθηκε της χρησιμότητας του έργου και διαβεβαίωσε το Σώμα ότι η αντικατάσταση των σωληνώσεων του δικτύου θα γίνει. Ανέφερε το ποσό των 2.700.000 ευρώ για την αντικατάσταση των σωληνώσεων που θα προέλθουν από άλλους πόρους ή πρόγραμμα (ο κύριος Λεούσης αμφισβήτησε ότι αυτά τα χρήματα επαρκούν).
  • Ο κύριος Γιάννης Ζορμπάς ζήτησε οι ερωτήσεις που θα συγκεντρωθούν από την συνεδρίαση να αποσταλούν με email στο Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να υπάρξουν οι απαντήσεις και να μπορούν να αποφασίσουν οι αιρετοί. Ο κύριος Νίκος Οικονόμου ρώτησε αν χρειάζονται ισολογισμοί, ενώ ο κύριος Βαγγέλης Δέδες διάβασε δύο παραγράφους του ΦΕΚ (απαντώντας σε ερώτηση του κυρίου Νίκου Πτερούδη) ότι το δάνειο δεν βαραίνει το δικαιούχο, με την προϋπόθεση ότι υλοποιεί το έργο για το οποίο εκδόθηκε το δάνειο.
Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία χρειάζονται διευκρινήσεις και σαφώς ο τρόπος εργασίας, αναγκαστικά, πρέπει είναι διαφορετικός και οι απαντήσεις στα ερωτήματα σαφείς.

Στις 24 Απριλίου δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ του "Φιλόδημου". Στο άρθρο 7 παράγραφος 5 αναφέρει ότι: "Μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής έργου/εγκατάστασης εξοπλισμού, ο δικαιούχος υποχρεούται να διασφαλίζει τη λειτουργία και συντήρησή του, σύμφωνα με τον σκοπό που ορίζεται στην απόφαση ένταξης, για πέντε (5) έτη ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα εφόσον ορίζεται στην απόφαση ένταξης". Στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 17ης Μαΐου, οπότε και ψηφίστηκε η αποδοχή της πρόσκλησης, το Aegina Portal ρώτησε τον κύριο δήμαρχο εάν υπάρχει πρόβλεψη για την συντήρηση του έργου, δεν έλαβε ποτέ απάντηση.

Δυστυχώς τέτοια, όχι ιδιαίτερα ευδιάκριτα σημεία, υπάρχουν αρκετά.