Δημοσιεύθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Σαλαμίνας για τον υποθαλάσσιο αγωγό της Αίγινας.


Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της Σαλαμίνας που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 30 Οκτωβρίου, ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αφορούσε την Αίγινα και μάλιστα την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού του νησιού. Πιο συγκεκριμένα το θέμα αφορούσε στην γνωμοδότηση για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την εκτέλεση του έργου: "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ". Να υπενθυμίσουμε ότι ο υποθαλάσσιος αγωγός της Αίγινας θα ξεκινήσει από αυτό το σημείο της παραλίας της Σαλαμίνας. Η απόφαση ήταν θετική κατά πλειοψηφία με 21 ψήφους υπέρ. Ακολουθεί το κείμενο της απόφασης.

Απόσπασμα εκπομπής 2018-11-02 από το Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Με το με αρ. πρωτ. 15346/29 - 08 - 201 8 έγγραφο του τμήματος αιγιαλού και παραλίας, της Περιφ. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής, της Γ.Γ. Δημ. Περι ουσίας του Υπουργείου Οικονομικών μας κοινοποιήθηκε τεχνικός φάκελλος για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού παραλίας και θαλάσσιου χώρου για την εκ τέλεση έργων, που συνέταξε η μελετητική εταιρεία Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί και έλεγξε και θεώρησε η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Νήσων. Στο τεχνικό φάκελο περιγράφονται τα έργα για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης, της Αίγινας με αγωγό ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ στη Σαλαμίνα.

Μεταξύ άλλων αναφέρονται και τα χερσαία και θαλάσσια έργα πο υ θα εκτελεσθούν στη Σαλαμίνα στη θέση Πέρανι . Στο χερσαίο, λοιπόν, χώρο της Σαλαμίνας στη θέση Πέρανι, πρόκειται να κατασκευασθεί φρεάτιο εσωτερικών διαστάσεων 17,00Χ 6,00μ. από οπλισμένο σκυρόδεμα από το οποίο θα ξεκινά ο υποθαλάσσιος αγωγός. Το τμήμα αιγιαλού και παραλίας της Περ. Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Αττικής του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να προβεί στην παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, περιοχής συνολικής επιφάνειας 958,61 τ.μ. εκ των οποίων τα 763,72 τ.μ. είναι εντός της ζώνης αιγιαλού και 194 ,89 τ.μ. εντός της ζώνης παραλίας, στο χερσαίο χώρο στη θέση Πέρανι, και σύμφωνα με το αρθρ. 14, παρ. 3, του Ν.2971/2001, ζητά την άποψη ( γνωμοδότηση ) του Δήμου μας.

Η αιτούμενη προς παραχώρηση περιοχή και οι συντεταγμένες κορυφών της εικονίζονται στο από Ιούλιο του 2018 σχέδιο με τιτλο ΥΠ Θ - ΑΔ - ΛΙΜ - 01.2 που συντάχθηκε από την ΤΡΙΤΩΝ Σύμβουλοι Μηχανικοί και θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος Υδραυλικών και Εγγείων Βελτιώσεων, της Δ/νσης Τεχν . Έργων, της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής. Σχετικά με την παραχώρηση απαιτούμενων χώρων στη θέση Πέρανι το Δημοτικό Συμβούλιο Σαλαμίνας έχει λάβει παλαιότερα την 223/2010 απόφαση του με την οποία εγκρίνει την παραχώρηση αιγιαλού για την κατασκευή του έργου: "Υποθαλάσσια σύνδεση με αγωγό της Αίγινας με το δίκτυο ΕΥΔΑΠ της Σαλαμίνας".Ύστερα από αυτά και έχοντας υπόψη : 1. Το υπ ́ αριθμ. 7492/24 - 08 - 2018 έγγραφο του τμήματος αιγιαλού και Παραλίας του Υπουργείου Οικονομικών που έλαβε αρ. πρωτ. 15346/29 - 08 - 2018 του Δήμου Σαλαμίνας και με το οποίο μας κοινοποιήθηκε Τεχνικός φάκελος για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας και θαλάσσιων χώρων για την εκτέλεση έργων , που θεωρήθηκε από τον προϊστάμενο του τμήματος Υδραυλικών και Εγγείων Βελτιώσεων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Νήσων της Περιφέρειας Αττικής και τα σχέδια που το συνοδεύουν . 2. Την απόφαση 223/2010 του Δημ. Συμβουλίου Σαλαμίνας 3. Το άρθρο 14, Ν 2971/2001 . Εισηγούμεθα τη λήψη απόφασης γνωμοδότησης για την έγκριση ή μη της παραχώρησης κ ατά χρήση , χερσαίας έκτασης στη περιοχή Πέρανι συνολικής επιφάνειας 958,61τ.μ. εκ των οποίων τα 763,72 τ.μ. είναι εντός της ζώνης αιγιαλού και 194,89 τ.μ. εντός της ζώνης παραλίας όπως αυτές οι εκτάσεις εικονίζονται στο από Ιούλιο του 2018 σχέδιο της εταιρείας ΤΡΙΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ με τίτλο ΥΠΘ - ΑΔ - ΛΙΜ - 01.2, που θεωρήθηκε την 3 - 7 - 2018 από το Τμήμα Υδρ. και Εγγ. Βελτιώσεων, της Δ/νσης Τεχν. Έργων , της ΠΕ Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ενός φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και τω ν λοιπών απαραίτητων για το έργο ̈ Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ ̈ κατασκευών και εγκαταστάσεων . Σε περίπτωση λήψης απόφασης θετικής γνωμοδότησης για την έγκριση παραχώρησης π ρος χρήση της αιτούμενης επιφάνειας , προτείνεται τούτο να γίνει υπ ό τις κάτωθι προϋποθέσεις .

1 . Από τα έργα που θα κατασκευασθούν να μην απωλεσθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της αιτούμενης προς παραχώρηση έκτασης και ιδιαίτερα να μη θιγεί, για κανένα λόγο , η προσπελασιμότητα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής ,ιδιαίτερα στην παραλία και το αλιευτικό καταφύγιο και επίσης να μην απομειωθεί με κανενός είδους κατασκευή το πλάτος της παρακείμενης οδού που συνδέει την παραλία Πέρανι με την Λ. Περιστερίων .

2. Όλες οι κατασκευές που θα πραγματοποιηθούν στην αιτούμενη προς παραχώρηση έκταση να είναι υπόγειες και να μην εξέχουν πάνω από 30 εκατοστά το πολύ από το φυσικό έδαφος, στην περιοχή μεταξύ των γραμμών αιγιαλού και παραλίας. Στη νότια πλευρά, εντός της παραλίας προς τη θάλασσα, το φρεάτιο θα εξέχει κατά 1,10 μ. λόγω της κλίσης του εδάφους και θα προστατεύεται με μικρό πρίσμα λιθορριπής που όμως δεν θα εμποδίζει την πρόσβαση στη παραλία.

Τέλος να απαγορευθεί κάθε είδους περίφραξη εγκαταστάσεων και κατασκευών που θα αποκλείει την πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους . 3. Η απόφαση που θα ληφθεί δεν αναφέρεται στα δικαιώματα κυριότητας των γεωτεμαχίων για τα οποία γνωμοδοτείτε η παραχώρησή τους προς απλή χρήση. Ακολουθεί διαλογική συζήτηση που με λεπτομέρεια αναφέρεται στο απομαγνητοφωνημένο πρακτικό της Συνεδρίασης και το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλα βε υπόψη του, εισήγηση το υ αρμοδίου τμήματος, τον φάκελο του έργου και τα τεχνικά στοιχε ία καθώς και τους χάρτες της ευρύτερης περιοχής έργων και τις ισχύουσες διατάξεις, αποφασίζει κατά πλειοψηφία με ψήφους 21 υπέρ, Την έγκριση παραχώρησης κατά χρήση , χερσαίας έκτασης στη περιοχή Πέρανι συνολικής επιφάνειας 958,61 τ.μ. εκ των οποίων τα 763,72 τ.μ. είναι εντός της ζώνης αιγιαλού και 194,89 τ.μ. εντός της ζώνης παραλίας όπως αυτές οι εκτάσεις εικονίζονται στο από Ιούλιο του 2018 σχέδιο της εταιρείας Τρίτων Σύμβουλοι Μηχανικοί με τίτλο ΥΠΘ - ΑΔ - ΛΙΜ - 01.2, που θεωρήθηκε την 3 - 7 - 2018 από το Τμήμα Υδρ. και Εγγ. Βελτιώσεων, της Δ/νσης Τεχν. Έργων , της ΠΕ Νήσων, της Περιφέρειας Αττικής για την κατασκευή ενός φρεατίου από οπλισμένο σκυρόδεμα και τω ν λοιπών απαραίτητων για το έργο "Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ" κατασκευών και εγκαταστάσεων , υπ ό τις κάτωθι προϋποθέσεις :

1 . Από τα έργα που θα κατασκευασθούν να μην απολεσθεί ο κοινόχρηστος χαρακτήρας της αιτούμενης προς παραχώρηση έκτασης και ιδιαίτερα να μη θιγεί, για κανένα λόγο, η προσπελασιμότητα σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της περιοχής, ιδιαίτερα στην παραλία και το αλιευτικό καταφύγιο και επίσης να μην απομειωθεί με κανενός είδους κατασκευή το πλάτος της παρακείμενης οδού που συνδέει την παραλία Πέρανι με την Λ. Περιστερίων .

2.Όλες οι κατασκευές που θα πραγματοποιηθούν στην αιτούμενη προς παραχώρηση έκταση να είναι υπόγειες και να μην εξέχουν πάνω από 30 εκατο στά το πολύ από το φυσικό έδαφος, στην περιοχή μεταξύ των γραμμών αιγιαλού και παραλίας .Στη νότια πλευρά, εντός της παραλίας προς τη θάλασσα, το φρεάτιο θα εξέχει κατά 1,10 μ. λόγω της κλίσης του εδάφους και θα προστατεύεται με μικρό πρίσμα λιθορριπής που όμως δεν θα εμποδίζει την πρόσβαση στη παραλία. Τέλος να απαγορευθεί κάθε είδους περίφραξη εγκαταστάσεων και κατασκευών που θα αποκλείει την πρόσβαση σε κοινόχρηστους χώρους. 

3.Η απόφαση που θα ληφθεί δεν αναφέρεται στα δικαιώματα κυριότητας των γεωτεμαχίων για τα οποία γνωμοδοτείτε η παραχώρησή τους προς απλή χρήση.