Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων για το 2019.


Δημοσιεύθηκε σήμερα από την Περιφερειακή Ενότητα Νήσων η πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας των οχημάτων. Σύμφωνα με την πρόσκληση προσκαλούνται για αρχικό τεχνικό έλεγχο :

(1) Τα μηχανοκίνητα οχήματα:
α. επιβατικά ιδιωτικής χρήσης (Ε.Ι.Χ) οχήματα, δίκυκλα , φορτηγά με μικτό βάρος μέχρι και 3,5 τόνους
β. Ε.Δ.Χ., εκπαιδευτικά οχήματα (σχολές οδηγών), ασθενοφόρα, λεωφορεία, φορτηγά, ελκυστήρες, ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα, με μικτό βάρος μεγαλύτερο των 3,5 τόνων στην άδεια  κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών ή ως έδρα του Δημόσιου Φορέα, στον οποίο ανήκουν, η νήσος Αίγινα και η δημοτική ενότητα Τροιζήνος του Δήμου Τροιζηνίας της ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

i. Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί πριν την 01-01-2015 υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 3.
ii. Τα οχήματα της παρ.1β, των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί πριν την 01-01-2018 υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο με βάση το τελευταίο ψηφίο του αριθμού κυκλοφορίας τους, σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 3.Σελίδα 3 από 6

Για τα οχήματα των οποίων ο αριθμός κυκλοφορίας λήγει σε

Επισημαίνεται ότι τα οχήματα της παρ.1α και 1β τα οποία για οποιοδήποτε λόγο έχουν υποβληθεί σε αρχικό τεχνικό έλεγχο, υπόκεινται σε περιοδικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μια (1) εβδομάδα μετά την ημερομηνία που αναγράφεται στο προηγούμενο δελτίο τεχνικού ελέγχου ως ημερομηνία επόμενου ελέγχου.

Β. Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο με βάση την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων

i. Τα οχήματα της παρ.1α των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μετά την 01-01-2015 υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση τετραετίας από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας.
ii. Τα οχήματα της παρ.1β, των οποίων η άδεια κυκλοφορίας έχει εκδοθεί μετά την 01-01-2018 υπόκεινται σε αρχικό τεχνικό έλεγχο στο χρονικό διάστημα από τρεις (3) εβδομάδες πριν έως και μία (1) εβδομάδα μετά τη συμπλήρωση ενός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης αδείας κυκλοφορίας.
iii. Επισημαίνεται ότι για όσα οχήματα των περιπτώσεων Βi, ii η συμπλήρωση τεσσάρων ή ενός έτους αντίστοιχα από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας επέρχεται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσης και δεν έχουν προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, ο τεχνικός έλεγχος μπορεί να διενεργείται έως και 31-01-2019 χωρίς να θεωρείται εκπρόθεσμος.

Γ. Πρόσκληση για τεχνικό έλεγχο οχημάτων με έδρα μία εκ των λοιπών νήσων της ΠΕ Νήσων
Τα μηχανοκίνητα οχήματα κάθε κατηγορίας, πλην εκείνων που μεταφέρουν επικίνδυνα εμπορεύματα, στην άδεια κυκλοφορίας ( η οποία έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής), των οποίων αναγράφεται ως διεύθυνση κατοικίας ή ως έδρα της επιχείρησης των ιδιοκτητών μία εκ των νήσων Αγκιστρίου, Κυθήρων, Αντικυθήρων, Πόρου, Σπετσών, Μεθάνων και Ύδρας, εξαιρούνται από την υποχρέωση τεχνικού ελέγχου. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ.2δ του άρθ.3 της Υ.Α. 49372/3352/2017 και στην αριθμ.4019/41/18 εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών.Σελίδα 4 από 6

Παρατηρήσεις:
Τα ανάριθμα μεταχειρισμένα οχήματα και δίκυκλα που εισάγονται στη χώρα ή εκποιούνται ως ανάριθμα από τον ΟΔΔΥ ή άλλο φορέα, προκειμένου να τους χορηγηθούν άδεια και πινακίδες κυκλοφορίας θα πρέπει πρώτα να εφοδιαστούν με δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ.

Τα οχήματα και δίκυκλα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας και έχουν αντικαταστήσει ή θα αντικαταστήσουν τον αριθμό κυκλοφορίας τους, υποχρεούνται να προσέλθουν για τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με τον παλαιό αριθμό κυκλοφορίας, που τους είχε χορηγηθεί.

Τα εκπαιδευτικά οχήματα και δίκυκλα υπόκεινται σε ετήσιο περιοδικό τεχνικό έλεγχο.

Οχήματα και δίκυκλα που η άδεια κυκλοφορίας τους έχει εκδοθεί από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών άλλης Περιφέρειας της χώρας από την οποία έχει εκδοθεί πρόγραμμα πρόσκλησης τους, υποβάλλονται σε τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με το πρόγραμμα πρόσκλησης της Περιφέρειας στην οποία έχει εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας τους.

Όσα οχήματα και δίκυκλα όφειλαν, πριν την ημερομηνία έκδοσης της άδειας κυκλοφορίας τους από υπηρεσία Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής, να έχουν ήδη προσκομιστεί για αρχικό τεχνικό έλεγχο, σύμφωνα με την πρόσκληση της προηγούμενης έδρας τους και δεν είχαν προσκομιστεί για τεχνικό έλεγχο, θα ελέγχονται ως εκπρόθεσμα.

Οι κάτοχοι που δεν προσκομίζουν το όχημα τους στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα που έχει αυτό υποχρέωση για τεχνικό έλεγχο από ΚΤΕΟ υπόκεινται σε κυρώσεις, όπως πρόστιμο και αφαίρεση στοιχείων κυκλοφορίας (άδειας και πινακίδων), όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Επιπλέον κατά τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους σε ΚΤΕΟ υπόκεινται στην καταβολή προσαυξημένου ειδικού τέλους εκπρόθεσμου τεχνικού ελέγχου, ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και το χρονικό διάστημα που παρήλθε από την ημερομηνία υποχρέωσης για τεχνικό έλεγχο, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Η παρούσα ισχύει από την υπογραφή της.