Εγκύκλιος αναφέρει ότι πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από τα δημοτικά συμβούλια για το πρόγραμμα "Βοήθεια στο σπίτι" μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.


Σύμφωνα με εγκύκλιο που απέστειλε το Υπουργείο Εσωτερικών στους Ο.Τ.Α. Α' Βαθμού και είχε τίτλο: "Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή του άρθρου 91 του ν. 4583/2018. - Ένταξη του Προγράμματος Βοήθεια στο Σπίτι" σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού και στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό", τα δημοτικά συμβούλια θα πρέπει να λάβουν απόφαση μέχρι τις 31 Ιανουαρίου για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής τους Υπηρεσίας για τη σύσταση των νέων θέσεων με τις οποίες θα στελεχωθεί το "Βοήθεια στο Σπίτι".

Απόσπασμα εκπομπής από το Ενημερωτικό Δελτίο στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στην εγκύκλιο αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: "Σας γνωστοποιούμε ότι την 18-12-2018 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο ν. 4583/2018 (ΦΕΚ 212 Α΄) "Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προϊόντων και άλλες διατάξεις". Ειδικότερα, στο άρθρο 91 προβλέπεται η ένταξη του Προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" σε οργανικές μονάδες των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και η στελέχωση αυτών με μόνιμο προσωπικό.

Με την διάταξη αυτή αναγνωρίζεται θεσμικά η κοινωνική σπουδαιότητα της παροχής των υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», το οποίο αποτελεί ένα σημαντικό πυλώνα του κοινωνικού κράτους παρέχοντας, σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, πολύτιμες υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας οι οποίες δεν καλύπτονται από τις βασικές δομές υγείας και πρόνοιας του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης, εντάσσοντάς το πλέον στις οργανικές δομές κοινωνικής προστασίας των Δήμων.

Πεδίο Εφαρμογής: Υπάγονται οι OTA α΄ βαθμού, οι οποίοι είτε άμεσα είτε μέσω των νομικών τους προσώπων: α) συμβλήθηκαν το έτος 2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε (ΕΕΤΑΑ Α.Ε) και β) κατά την έναρξη ισχύος του νόμου, ήτοι την 18-12-2018, απασχολούν προσωπικό για την παροχή των υπηρεσιών του συγκεκριμένου προγράμματος, με ενεργές συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου, που παρατάθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4483/2017 μέχρι 31-12-2019. Επισημαίνεται ότι οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, για την υπαγωγή του φορέα στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης.