Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότη της Αίγινας για την αποκατάσταση της υγείας του.

Δημοσιεύθηκε σήμερα το απόσπασμα του πρακτικού της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούσε στην: "Λήψη απόφασης για την οικονομική ενίσχυση δημότη της Αίγινας για την αποκατάσταση της υγείας του". Το απόσπασμα του πρακτικού αναφέρει ανάμεσα σε άλλα τα ακόλουθα:

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο ο οποίος ανέφερε στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι σύμφωνα με το άρθρο 202 παρ.2 του Ν.3463/06, το δημοτικό συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να χορηγεί σε εξαιρετικές περιπτώσεις καθώς και για την αντιμετώπιση έκτακτης και σοβαρής ανάγκης στους οικονομικά αδύνατους κατοίκους και πολύτεκνους είδη διαβιώσεως ή περιθάλψεως, κυρίως ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής. Με τους ίδιους όρους επιτρέπεται να χορηγούνται χρηματικά βοηθήματα. Ο δημότης μας και  κάτοικος της Δημοτικής Κοινότητας Αίγινας Μ. Α. του Ι. έχει ανάγκη άμεσης χρηματικής βοήθειας καθώς υπέστη τροχαίο ατύχημα συνεπεία του οποίου κατέστη ανάπηρος σε ποσοστό 100%.

Καλείται το δημοτικό συμβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος και να διαθέσει την πίστωση.
Το δημοτικό συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

1) το άρθρο 202 του Ν.3463/06.
2) τη σοβαρή και έκτακτη ανάγκη του δημότη Μ. Α. του Ι.
3) την αναγνώριση από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ότι η βλάβη που υπέστη ο δημότης μας απαιτεί υψηλό κόστος θεραπείας και αποκατάστασης.

Αποφασίζει ομόφωνα επί 14 ψηφισάντων μελών:
Ι.
Εγκρίνει τη χορήγηση χρηματικού βοηθήματος χιλίων εξακοσίων ευρώ (1.600,00 €) στον δημότη και κάτοικο Αίγινας Μ. Α. του Ι. προς αντιμετώπιση του δυσβάσταχτου κόστους ιατρικής περίθαλψης και θεραπείας των βλαβών στην υγεία του που προκλήθηκε από σοβαρό τροχαίο ατύχημα.
ΙΙ. Ψηφίζει πίστωση 1.600,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 00.6733 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 για την κάλυψη της σχετικής δαπάνης.