Εγκρίθηκε παράταση στις προθεσμίες του έργου για τον υποθαλάσσιο αγωγό. Το σκεπτικό της απόφασης.


Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας κατά την συνεδρίασή της στις 1 Φεβρουαρίου, συζήτησε την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων ΠΕ. Πειραιά και Νήσων η οποία ζητούσε την έγκριση παράτασης του έργου για τον υποθαλάσσιο αγωγό: α) Της αποκλειστικής τμηματικής προθεσμίας (υποβολής Μελέτης Εφαρμογής) έως την 7-2-2019 και της Ζ΄ Ενδεικτικής Τμηματικής Προθεσμίας (Ερματισμός, καθέλκυση και θαλάσσια αποθήκευση του αγωγού), έως την 27-6-2019, ήτοι κατά 164 ημερολογιακές ημέρες και β) Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου "με αναθεώρηση" κατά 164 ημερολογιακές ημέρες μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2019.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής σε συνεδρίασή της τον Σεπτέμβριο του προηγούμενου χρόνου είχε εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου "με αναθεώρηση" κατά 63 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 15-02-19 ολοκλήρωση πόντισης του αγωγού και παροχής του νερού και μέχρι τις 23-6-2019 ολοκλήρωσης των εργασιών προστασίας του αγωγού.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Επιστρέφοντας στην εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Πειραιά και Νήσων, σύμφωνα με την αναρτημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής οι αιτιάσεις για την έγκριση της παράτασης είναι οι ακόλουθες:

1. Διαπιστώθηκαν διαφορές με τα συμβατικά δεδομένα με τα οποία συντάχθηκε η υδραυλική μελέτη προσφοράς του Αναδόχου ως προς χερσαίο τμήμα του υφιστάμενου αγωγού.
2. Λόγω των απεργιών της Πανελλήνιας Ναυτικής Ομοσπονδίας στις 19/4/18, 30/5/18, 3/9/18, 4/9/18 και 28/11/18 προκλήθηκε καθυστέρηση των εργασιών στο εργοτάξιο 5 ημερών, (αδυναμία μεταφοράς υλικών και ανθρώπινου δυναμικού). Παράλληλα λόγω σφοδρής κακοκαιρίας δεν εκτελέστηκαν εργασίες από την 26 έως και 29 Σεπτεμβρίου 2018, την 1/10/2018 και την 29/11/2018 , ήτοι (έξη ημέρες) . Συνεπώς η συνολική ανέρχεται σε 11 ημερολογιακές ημέρες.
3. Με το αρ.πρωτ.97549/4-6-2018 έγγραφο δόθηκε εντολή εκπόνησης ειδικής οικολογικής αξιολόγησης για την χωροθέτηση του έργου εντός ζώνης Natura περί της νήσου Λαγούσας και απαιτήθηκαν 3 εβδομάδες ήτοι 21 ημερολογιακές ημέρες για την εκπόνηση αυτής.
4. Στις 15-10-2018 αποφασίστηκε ο τρόπος παρέμβασης για την ορθή λειτουργία του υδραγωγείου από δεξαμενή Πέρανυ μέχρι την δεξαμενή Κυψέλης ( ημερομηνία εντολής εκπόνησης της μελέτης για την δεξαμενή αναρρύθμισης) και η χρονική καθυστέρηση ανέρχεται σε 132 ημερ/κές ημέρες Η αποκλειστική τμηματική προθεσμία (Μελέτη Εφαρμογής) βρίσκεται επί της κρίσιμης διαδρομής στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου, και η αύξηση της χρονικής της διάρκειας μετατοπίζει ισόχρονα τις εργασίες της κρισίμου διαδρομής που έπονται αυτής κατά 164 ημερολογιακές ημέρες.
5. Τα ανωτέρω έχουν προκαλέσει χρονική καθυστέρηση, η οποία επηρεάζει την κρίσιμη διαδρομή του χρονοδιαγράμματος, που υπολογίζεται σε (132+11+21)= 164 ημερολογιακές ημέρες, αντί των 296 ημερών που ζητά ο ανάδοχος με την από 14-12-18 αίτησή του.

Τέλος, σε άλλο σημείο της ίδιας ΑΔΑ αναφέρεται ότι στις 7-12-2018 υπήρξε αίτηση του αναδόχου για χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση των σχετικών εναπομεινάντων τμηματικών προθεσμιών κατά (192+11+21+46)=270 ημέρες και της συνολικής προθεσμίας κατά (270+26) = 296 ημέρες δηλαδή το πέρας της Αποκλειστικής Τμηματικής Προθεσμίας είναι μέχρι τις 22/5/2019, το πέρας της Ζ’ Ενδεικτικής Τμηματικής προθεσμίας μέχρι τις 11/10/2019 και το πέρας της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 14/4/2020.
Attachments:
Download this file (94ΤΒ7Λ7-Ι79.pdf)94ΤΒ7Λ7-Ι79.pdf[Εισήγηση παράτασης συνολικής και τμηματικών προθεσμιών για το έργο του υπουθαλάσσιου αγωγού.]350 kB