Στο Ελεγκτικό Συνέδριο ο διαγωνισμός για τον Τεχνικό Σύμβουλο του υποθαλάσσιου αγωγού.


Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κύριος Νεκτάριος Λεούσης, έκανε μία αναφορά - ερώτηση σε μία υπηρεσία που αφορά στο έργο του υποθαλάσσιου αγωγού. Είχε προηγηθεί η παρατήρηση του ιδίου σχετικά με την απάντηση ερωτήσεων που είχαν κατατεθεί για επιμέρους τεχνικά στοιχεία της κατασκευής του. Επειδή το αντικείμενο της ερώτησης του κυρίου Λεούση δεν ήταν συγκεκριμένο, το Aegina Portal τον ρώτησε (εκτός της προβλεπόμενης διαδικασίας) αν αναφέρεται στον Τεχνικό Σύμβουλο του έργου και εκείνος απάντησε καταφατικά. Ο κύριος Λεούσης ουσιαστική απάντηση δεν πήρε, καθώς ο κύριος Δημήτρης Μούρτζης του απάντησε ότι αν υπάρξει κάποια αστοχία θα το ελέγξει και πως το έργο παρακολουθείται από το Δημοτικό Συμβούλιο και το Λιμενικό Ταμείο.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο  Aegina Portal.Σαφώς, η έλλειψη της υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου δεν θα ήταν απλά μια αστοχία, αλλά για μια σοβαρή παράληψη, ενώ σε καμία περίπτωση ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε το Λιμενικό Ταμείο μπορούν να παίξουν έναν τέτοιο ρόλο, αφού οι υπηρεσίες του Τεχνικού Συμβούλου είναι άκρως εξειδικευμένες (όταν αναφερόμαστε σε Τεχνικό Σύμβουλο εννοούμε μία εξειδικευμένη εταιρία που μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες, πιθανών και σε συνεργασία με άλλες εξειδικευμένες εταιρίες ή συμβούλους). Aυτός είναι και ο λόγος του υψηλού κόστους της υπηρεσίας. Στις 3 Μαΐου 2018 δημοσιεύθηκε η διακήρυξη από την Οικονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας. Η καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής των προσφορών ήταν στις 5 Ιουνίου 2018 και η αποσφράγιση μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) στις 8 Ιουνίου 2018.

Το θέμα καλύπτεται από την απόφαση υπ’ αριθ. 2706/2018 της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα το 5ο θέμα που αφορά στην Έγκριση Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας του Τεχνικού Συμβούλου.

Η απόφαση ανάμεσα σε άλλα αναφέρει ότι:
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στις κλειστές συνεδριάσεις κατά την διαδικασία αξιολόγησης, έλαβε υπόψη της:
Το Ν. 4412/2016 και τις σχετικές Κ.Ο. της ΕΑΑΔΗΣΥ
Την Εγκύκλιο 18/2016 αναφορικά με την ισχύ προηγούμενων διατάξεων που δεν έρχονται
σε αντίθεση με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016
Το άρθρο 20.3 της Διακήρυξης
Τους όρους των λοιπών συμβατικών τευχών του διαγωνισμού
Τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς όπως αυτά υποβλήθηκαν
Η βαθμολόγηση πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 της διακήρυξης. Από την αξιολόγηση της προσφοράς, η Επιτροπή Διαγωνισμού προέβη σε ομόφωνη βαθμολόγηση της τεχνικής προσφοράς για κάθε κριτήριο αξιολόγησης και συνέταξε τον Πίνακα 1.4 του Πρακτικού Ι. Βάσει αυτού, η ένωση οικονομικών φορέων «HYDROMENT Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Ε., MARNET Α.Τ.Ε., ΡΟΓΚΑΝ και Συνεργάτες Α.Ε.» βαθμολογήθηκε με συνολική βαθμολογία 94,00 και κατέλαβε την πρώτη (1η) θέση.

Mετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε την έγκριση του Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση της εκπόνησης της παροχής υπηρεσιών με τίτλο: Υπηρεσία τεχνικού συμβούλου για το έργο "κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ στο οποίο περιλαμβάνονται τα αποτελέσματα α) του ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών συμμετοχής και β) της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών.

Χθες το Aegina Portal επικοινώνησε με τον Αντιπεριφερειάρχη κύριο Παναγιώτη Χατζηπέρο. Ο ίδιος επίσης δεν γνώριζε για την τύχη του διαγωνισμού και δεσμεύθηκε να μας απαντήσει σήμερα το πρωί. Σε σημερινή επικοινωνία μας ενημέρωσε ότι "Δεν έχει βγει ακόμη στον αέρα και ότι είναι στο Ελεγκτικό".

Ας δούμε όμως ποιο είναι το αντικείμενο παροχής υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου, οι υπηρεσίες του οποίου είναι απαραίτητες για την υλοποίηση ενός τέτοιου έργου, όπως ο υποθαλάσσιος αγωγός:
  • Αρχικές εργασίες μετά τη σύναψη σύμβασης.
  • Εργασίες κατά τη φάση κατασκευής των έργων.
  • Εργασίες κατά τις δοκιμές ολοκλήρωσης των έργων μέχρι την βεβαίωση περάτωσης εργασιών.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η συμμετοχή του στο έργο είναι ιδιαίτερα σημαντική, ενώ στην σχετική ενότητα που περιέχουν τα τεύχη δημοπράτησης αναφέρεται ότι:

Μετά την υπογραφή της σύμβασης με τον ΤΣ και σε προθεσμία εντός ενός μήνα για την ομαλή εξέλιξη της θα παραδώσει τα ακόλουθα: Καθορισμός συστήματος αναφοράς και πληροφόρησης. Προκειμένου να είναι δυνατή η παρακολούθηση της φυσικής και οικονομικής προόδου του έργου, αλλά και η υιοθέτηση «κοινής γλώσσας» επικοινωνίας μεταξύ του ΤΣ, της υπηρεσίας και των λοιπών εμπλεκομένων φορέων, θα καθορισθεί σύστημα αναφοράς και πληροφόρησης, με εκ των προτέρων καθορισμό του τύπου και του περιεχομένου των εκθέσεων προόδου, των σχετικών δεικτών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και του τρόπου και του χρόνου υποβολής των στοιχείων από και προς τους εμπλεκόμενους φορείς.

Σύνταξη Προγράμματος Ποιότητας – Χρονοδιαγράμματος - Οργανογράμματος. Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και όπως ζητείται στο τεύχος Συγγραφής Υποχρεώσεων θα πρέπει να παραδοθεί Πρόγραμμα Ποιότητας εκτέλεσης της σύμβασης σύμφωνα με τα διεθνώς αποδεκτά Πρότυπα Ποιότητας μαζί με το χρονοδιάγραμμα και το οργανόγραμμα της Ομάδας Παροχής Υπηρεσιών.

Σε κάθε περίπτωση στα παραδοτέα θα αναλύεται το σχέδιο ενεργειών σχετικά με τα καθήκοντα και τις διαδικασίες του ΤΣ, των εμπλεκόμενων φορέων και υπηρεσιών και των στόχων και των αλληλεξαρτήσεων των διαφόρων βημάτων.

Διευκρινίζεται ότι είναι στη διακριτική ευχέρεια του Αναδόχου εάν τα ανωτέρω θα δοθούν συνολικά ή ξεχωριστά (πάντα όμως τηρούμενων των ελάχιστον χρονικών περιθωρίων που δίνονται).Ο ΤΣ προβλέπεται να εκπονήσει την υποστήριξή του απευθείας κατά το στάδιο της κατασκευής λόγω του ότι έχει προηγηθεί η διαδικασία της ανάθεσης της εργολαβίας.

Ο ρόλος του τεχνικού συμβούλου είναι κομβικός για την παρακολούθηση της κατασκευής του έργου και οι υπηρεσίες που προσφέρει αναλύεται σε δεκάδες τομείς, όπως μπορείτε να δείτε στο έγγραφο των Τεχνικών Δεδομένων από τα τεύχη δημοπράτησης.

Η έγκριση των όρων του διαγωνισμού είχε γίνει ένα χρόνο πριν από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής - Θέμα 11ο Απόφαση 192/2018.