Επανήλθε και έφερε ένταση, το θέμα του "Τεχνικού Συμβούλου" για τον υποθαλάσσιο αγωγό, στο δημοτικό συμβούλιο. Τι ισχύει.


Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στα προ ημερησίας θέματα, ο δημοτικός σύμβουλος κύριος Νεκτάριος Λεούσης επανέφερε το ζήτημα του "Τεχνικού Συμβούλου", θέμα το οποίο είχε δημιουργήσει αντιπαράθεση και σε προηγούμενη συνεδρίαση του Σώματος. Σε μία επόμενη δημοσίευση θα αναφέρουμε τις παρατηρήσεις που έκανε ο κύριος Λεούσης και τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Μούρτζης. Πριν δούμε την ουσία αυτής της αντιπαράθεσης των δύο αιρετών, είναι χρήσιμο να παραθέσουμε συγκεκριμένα σημεία για τον "Τεχνικό Σύμβουλο".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο Aegina Portal.Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με προ ημερών αναλυτικό ρεπορτάζ του Aegina Portal, όπου παραθέτονται όλα τα έγγραφα που το τεκμηριώνουν, ο Τεχνικός Σύμβουλος για τον έργο του υποθαλάσσιου αγωγού είναι το Υποέργο ΙΙ στην προγραμματική σύμβαση για τον αγωγό, που έχουν υπογράψει ο δήμαρχος Αίγινας κύριος Δημήτρης Μούρτζης και η Περιφερειάρχης Αττικής κυρία Ρένα Δούρου στις 5 Μαρτίου 2015. Σύμφωνα με την προγραμματική σύμβαση, η παροχή των υπηρεσιών του Τεχνικού Συμβούλου ύψους 1.500.000 ευρώ με ΦΠΑ είναι ανειλημμένη υποχρέωση. Να υπενθυμίσουμε, επίσης, (επιμένουμε ότι υπάρχει άγνοια για το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο) ότι κύριος του έργου είναι ο Δήμος Αίγινας και φορέας υλοποίησης είναι η Περιφέρεια Αττικής. Από αυτές τις δύο ιδιότητες απορρέουν όλες οι ευθύνες για την υλοποίηση του έργου.

Σύμφωνα με το Άρθρο 9 Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Συμβαλλομένων, ο Φορέας Υλοποίησης (δηλαδή η Περιφέρεια Αττικής) έχει την υποχρέωση για "Τη διενέργεια δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο ΙΙ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.". Ο κύριος του έργου, ο δήμος Αίγινας δηλαδή, είναι υποχρεωμένος, ανάμεσα σε άλλα να: "Να προωθήσει τυχόν αναγκαίες διαδικασίες αρµοδιότητας του ή δυνατότητα παρέµβασής και γενικότερα να µεριµνά για την οµαλή και απρόσκοπτη εξέλιξη και ολοκλήρωση των Υποέργων Ι & ΙΙ και απορρόφηση των πιστώσεων."

Όπως αναφέραμε και παλαιότερα, το Υποέργο ΙΙ, ο Τεχνικός Σύμβουλος, η παροχή υπηρεσίας "Τεχνικού Συµβούλου για το έργο ’Κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού σύνδεσης της νήσου Αίγινας µε την ΕΥ∆ΑΠ" γίνεται κατόπιν διενέργειας δηµόσιου ανοικτού διαγωνισµού και ανάθεσης σύµβασης. Υπεύθυνος για την υλοποίηση είναι η ∆/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το άρθρο 6 της σύμβασης της 5 Μαρτίου 2015.

Ας περάσουμε να δούμε πότε έπρεπε να έχει γίνει ο διαγωνισμός για τον Τεχνικό Σύμβουλο. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου που είναι 52 μήνες, ο διαγωνισμός και η εκδίκαση των εντάσεων ξεκινά μετά τον δεύτερο μήνα της υλοποίησης της πράξης και διαρκεί για τέσσερεις μήνες, δηλαδή μέχρι τον 6ο μήνα. Να γίνουμε ακόμη πιο ακριβείς: η διακήρυξη το διαγωνισμού έπρεπε να έχει μέσα στο δεύτερο δίμηνο, του χρονοδιαγράμματος της πράξης. Πότε έγινε τελικά; Toν Mάιο του 2018. Να υπενθυμίσουμε ότι ο προσωρινός μειοδότης του Υποέργου Ι της σύμβασης, είχε ανακηρυχθεί στις 10 Ιουλίου 2017. Εμφανέστατα λοιπόν η διακήρυξη για το Υποέργο ΙΙ δημοσιεύθηκε με τεράστια καθυστέρηση.

Και μία τελευταία επισήμανση όπως προκύπτει μέσα από την σύμβαση. Ο δήμαρχος κύριος Δημήτρης Μούρτζης, αναφέρεται συχνά σε μία επιτροπή που παρακολουθεί το έργο. Το ερώτημα που προκύπτει είναι εάν υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα σε αυτή την επιτροπή και τον Τεχνικό Σύμβουλο. Η απάντηση είναι όχι. Η επιτροπή που αναφέρει ο κύριος Μούρτζης είναι η λεγόμενη "Κοινή Επιτροπή", που συστάθηκε με το άρθρο 10. Εκεί παρουσιάζονται επακριβώς οι αρμοδιότητες και η λειτουργία της.

Αλλά αλήθεια, πόσο σημαντική είναι η σύμβαση που έχει υπογράψει ο Δήμος Αίγινας και η Περιφέρεια Αττικής. Στο άρθρο 11 της σύμβασης που έχει τίτλο "Τροποποιήσεις της προγραμματικής σύμβασης" αναφέρεται ξεκάθαρα ότι: "Όλοι οι όροι της σύµβασης είναι ουσιώδεις. Καµία τροποποίηση της Σύµβασης δεν γίνεται για το αντικείµενο και τον τρόπο εκτέλεσης του έργου, όπως ορίζονται στα άρθρα 2 και 6 της παρούσας. Οποιαδήποτε τροποποίηση που αφορά άλλα σηµεία της Προγραµµατικής Σύµβασης εκτός των ανωτέρω, ή παράταση της χρονικής διάρκειας της σύµβασης, γίνεται µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών και η υπογραφή σχετικών τροποποιητικών εγγράφων".