Εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης σε πρόγραμμα έργων αντιπλημμυρικής προστασίας του "Φιλόδημος Ι".


Την πεποίθησή του, ότι η πρόταση του Δήμου Αίγινας μπορεί να χρηματοδοτηθεί με το μέγιστο ποσό που προβλέπεται ανά ΟΤΑ Α' Βαθμού, δηλαδή 2.500.000 ευρώ, διατύπωσε στην εισήγησή του ο δήμαρχος κύριος Δημήτρης Μούρτζης στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα, το θέμα ήταν: "Η έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στο Πρόγραμμα "Φιλόδημος Ι" Πρόσκληση VI στον Άξονα Προτεραιότητας "Υποδομές αντιπλημμυρικής προστασίας και αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές", με τίτλο: "Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας". Η πρόταση του Δήμου Αίγινας θα αφορά σε δημιουργία δικτύου ομβρίων μήκους 3 χλμ. Η μελέτη θα εκτελεστεί από την Τεχνική Υπηρεσία της Ενότητας Νήσων.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο  Aegina Portal.  Απόσπασμα από την εισήγηση και τις προτάσεις των δημοτικών συμβούλων.Σύμφωνα με τη πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών επιλέξιμα είναι νέα έργα, καθώς και έργα αναβάθμισης υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων. Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, με δυνατότητα παράτασης. Ως ημερομηνία έναρξης της επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίζεται η ημερομηνία ένταξης στο Πρόγραμμα. Δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα έργα ή προμήθειες που έχουν ήδη ενταχθεί για χρηματοδότηση από άλλα προγράμματα.

Επί πλέον, δεν εντάσσονται έργα ή προμήθειες που έχουν τη δυνατότητα άμεσης ένταξης σε άλλα Προγράμματα. Επισημαίνεται ότι το παρόν Πρόγραμμα λειτουργεί συμπληρωματικά άλλων Προγραμμάτων (όπως, Τομεακών, Περιφερειακών ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, Ειδικών Αναπτυξιακών) με στόχο την ικανοποίηση των αυξημένων αναγκών που δεν είναι εφικτό να καλυφθούν από άλλα προγράμματα.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπερβαίνονται τα άνω ποσά και το έργο δηλώνεται ότι χρηματοδοτείται και από άλλη πηγή χρηματοδότησης, θα πρέπει πρώτα να απορροφηθούν οι πόροι του Προγράμματος Φιλόδημου και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν οι πόροι των υπολοίπων πηγών χρηματοδότησης του Δικαιούχου.

Το ποσό χρηματοδότησης από το πρόγραμμα - ανώτατο ποσό 10.000.000 €, προ ΦΠΑ ανά ΟΤΑ Β΄ βαθμού ή/και 2.500.000 ευρώ ανά ΟΤΑ Α΄ βαθμού - δεν επαρκεί για την κατασκευή του έργου, το αρμόδιο συλλογικό όργανο θα πρέπει να δηλώνει στην παραπάνω απόφασή του, ότι θα καλύψει με ιδίους πόρους ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα την οικονομική διαφορά που προκύπτει.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης δεν χρηματοδοτούνται:
- Μελέτες ωρίμανσης,
- Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου,
- Έργα αποστράγγισης οδικών αξόνων και άλλων τεχνικών έργων,
- Έργα συντήρησης – καθαρισμών υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων, τάφρων και υδατορεμάτων.