Εγκρίθηκε η πίστωση για την αποκατάσταση βραχόπτωσης στην Σουβάλα και συμβούλου καταγραφής κατολισθητικών φαινομένων.

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η διάθεση πίστωσης 50.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση υποέργων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 2013ΕΠ08500090 της ΣΑΕΠ 085 και τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες του οδικού δικτύου Δήμου Αίγινας".

Η απόφαση αναφέρει ότι: Εγκρίνουμε τη διάθεση πίστωσης 50.000,00 Ευρώ,συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση των κάτωθι υποέργων σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κωδικό ΣΑΕΠ 2013ΕΠ08500090 της ΣΑΕΠ 085 και τίτλο "Αποκατάσταση ζημιών από πλημμύρες του οδικού δικτύου Δήμου Αίγινας":

1) Εργασίες αποκατάσταση βραχοκατάπτωσης πλησίον οικίας στην Σουβάλα Ν. Αίγινας, προϋπολογισμού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2) Γενικές υπηρεσίες συμβούλου στο πλαίσιο καταγραφής των κατολισθητικών φαινομένων ν. Αίγινας και οργάνωσης επιχειρησιακών δράσεων για τη μείωση του κατολισθητικού κινδύνου προϋπολογισμού 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοσίου Λογιστικού και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 085 και την πορεία υλοποίησης του έργου.

Φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Αίγινας.
Υπόλογος διαχειριστής έχει οριστεί το Π.Τ.Α. Περιφέρειας Αττικής.