Επανέρχεται το ζήτημα των ταμειακών διαθεσίμων των ΟΤΑ, με παράταση μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου.

Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο έχει αναστατώσει επανειλημμένα την αυτοδιοίκηση. Τον Ιανουάριο του 2019 ο Δήμος της Αίγινας, όπως και οι υπόλοιποι δήμοι της χώρας, με απόφαση του αναπληρωτή υπ. Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, οι Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης που υπάγονται στην παράγραφο 10 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 (μεταξύ των οποίων και οι ΟΤΑ Α' βαθμού) είναι υποχρεωμένοι εντός 30 ημερών να ανοίξουν λογαριασμό ταμειακής διαχείρισης. Αυτό θύμιζε μέρες 2015 με τους ΟΤΑ να αντιδρούν άμεσα.

Ωστόσο στις 22 Φεβρουαρίου του 2019, μετά τις έντονες αντιδράσεις της αυτοδιοίκησης, δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β’ 568/22.2.2019) η αναστολή,έως την 1η Ιουλίου, της έναρξης ισχύος της Υπουργικής Απόφασης για τα ταμειακά διαθέσιμα. Η αναστολή δεν αφορούσε μόνο τους Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, αλλά το σύνολο των Φορέων που υπάγονταν στο πεδίο εφαρμογής της.

Δύο ημέρες πριν, στις 1 Ιουλίου δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Γ. Χουλιαράκη (Φ.Ε.Κ. Β’ 2680/1.7.2019), που αντικαθιστά όλα τα άρθρα της προηγούμενης και ορίζει πως η νέα απόφαση ισχύει από 1η Σεπτεμβρίου 2019.