Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την αποδοχή ποσού 224.200 ευρώ από το “Φιλόδημος ΙΙ”. Αφορά στην αγορά οχημάτων και στην διαμόρφωση του ΣΜΑ στην Σκοτεινή.


Με απόφασή του σε συνεδρίαση που είχε πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουνίου και δημοσιεύθηκε σήμερα, το Δημοτικό Συμβούλιο είχε εγκρίνει την επιχορήγηση προς τον δήμο Αίγινας ποσού ύψους 224.200 ευρώ, λόγω της ένταξής του σε μία από τις προσκλήσεις του προγράμματος "Φιλόδημος ΙΙ". Ο δήμος Αίγινας είχε ενταχθεί στην πρόκληση του συγκεκριμένου προγράμματος από τον Απρίλιο του 2019. Η επιχορήγηση αφορούσε στην προμήθεια ενός απορριμματοφόρου για την υπηρεσία καθαριότητας, δύο οχημάτων για την υπηρεσία ύδρευσης και ένα ποσό για την διαμόρφωση του ΣΜΑ στην Σκοτεινή.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Στην εισήγηση του θέματος που είχε κάνει ο κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός αναφέρθηκαν τα ακόλουθα: Ο Δήμος μας είναι σε διαδικασία διαμόρφωσης του χώρου ΤΣΜΑ σε ΤΣΜΑ – ΒΠΣ, σύμφωνα με το υπ’ αρ. γ) σχετικό. Λαμβάνοντας υπόψη:

1) ανάγκες του χώρου από καταγραφές που έχει κάνει η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει ανάγκη προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού και μηχανημάτων καθώς και εργασίες διαμόρφωσης του χώρου του ΤΣΜΑ – ΒΠΣ,

2) Την υπ’ αρ. πρωτ. 30292/19-04-2019 απόφαση του Τμήματος Αναπτυξιακών Προγρ/των και Διαχείρισης Π.Δ.Ε. της Δ/νσης Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών με Θέμα: "Επιχορήγηση των Δήμων της χώρας από το Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ", σύμφωνα με την οποία ο Δήμος μας επιχορηγείται με το ποσό των 224.200,00 ευρώ για την υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων αυτών, που εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιοτήτων του Προγράμματος "Φιλόδημος ΙΙ", όπως προσδιορίζονται από την ΥΑ 4748/20-02-2018.

3) το γεγονός ότι οι αναγκαίες ανωτέρω προμήθειες και εργασίες εντάσσονται στους αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας του προγράμματος "Φιλόδημος ΙΙ", όπως προσδιορίζεται από την ΥΑ 4748/20-02-2018, δηλαδή πρόκειται για προμήθειες και εργασίες που αφορούν την τοπική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος, ήτοι κατασκευή, βελτίωση και συντήρηση έργων τεχνικών υποδομών, προστασίας του περιβάλλοντος και αναβάθμισης της ποιότητας ζωής, εισηγήθηκε προς το δημοτικό συμβούλιο να γίνει αποδοχή του ποσού 224.200 ευρώ, σύμφωνα με την α) σχετική απόφαση και να γίνει η κατανομή του ως ακολούθως:

1) Προμήθεια Απορριμματοφόρου οχήματος Υπηρεσίας Καθαριότητας (6m3- 3 ton με πετρελαιοκινητήρα), Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%.
2)Προμήθεια δύο (2 ΤΕΜ) ημιφορτηγών οχημάτων Υπηρεσίας Ύδρευσης (ωφέλιμο φορτίο 1 ton με πετρελαιοκινητήρα) Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 2 τεμ * 24.193,50 ευρώ + ΦΠΑ 24% = 48.387,00 ευρώ + ΦΠΑ 24%.
3) Πραγματοποίηση αναγκαίων εργασιών διαμόρφωσης του χώρου του ΤΣΜΑ – ΒΠΣ Ενδεικτικού Προϋπολογισμού 22.419,45 ευρώ + ΦΠΑ 24%. Γενικό Σύνολο : 224.200,00 ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ 24%.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Μαρμαρινού, τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ) και του Ν. 3852/2010 μετά από διαλογική συζήτηση η οποία με λεπτομέρεια αναφέρεται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης αποφάσισε ομόφωνα επί 15 ψηφισάντων μελών ότι:

1.Αποδέχεται την επιχορήγηση ποσού 224.200,00 ευρώ από το Πρόγραμμα "Φιλόδημος ΙΙ.
2. Εγκρίνει την κατανομή του ως άνω ποσού ως εξής:
α) Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος Υπηρεσίας Καθαριότητας (6m3- 3 ton με πετρελαιοκινητήρα), ενδεικτικού προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ + ΦΠΑ 24% (Κ.Α 20.7132.03
β) Προμήθεια δύο ημιφορτηγών οχημάτων Υπηρεσίας Ύδρευσης (ωφέλιμο φορτίο 1 ton με πετρελαιοκινητήρα), ενδεικτικού προϋπολογισμού 2 τεμ Χ 24.193,50 ευρώ + ΦΠΑ 24% = 48.387,00 ευρώ + ΦΠΑ 24% (Κ.Α 25.7132.01).
3) Πραγματοποίηση αναγκαίων εργασιών διαμόρφωσης του χώρου του ΤΣΜΑ – ΒΠΣ, ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.419,45 ευρώ + ΦΠΑ 24% (Κ.Α 20.7321.03) Γενικό Σύνολο: 224.200 ευρω συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 89/2019.