Στις 479.627 ευρώ για το 2019 η εισφορά του Δήμου Αίγινας, ως μέλος του ΕΔΣΝΑ για τα απορρίμματα. 198.973 ευρώ μόνο για τα αντισταθμιστικά.


Με το συγκεκριμένο θέμα το Aegina Portal είχε ασχοληθεί και στο παρελθόν, όμως η δημοσίευση μίας απόφασης του Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ το επαναφέρει στο προσκήνιο. Στις 19 Ιουλίου συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΕΔΣΝΑ με ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης την λήψη απόφασης για τον καθορισμό τη ετήσιας εισφοράς των δήμων - μελών του ΕΔΣΝΑ για το έτος 2019. Η απόφαση δημοσιεύθηκε σήμερα και σύμφωνα με αυτήν: Οι ετήσιες εισφορές των δήµων που συµµετέχουν στον περιφερειακό σύνδεσµο ΦΟ∆ΣΑ καθορίζονται µε απόφαση του διοικητικού συµβουλίου, µετά από εισήγηση της εκτελεστικής επιτροπής, ανάλογα µε τις ποσότητες των στερεών αποβλήτων που αντιστοιχούν στους δήµους αυτούς και διακινούνται κάθε έτος µέσω του συστήµατος διαχείρισης.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Επιπλέον, από τα ολοκληρωµένα στοιχεία ζυγίσεων για το έτος 2018, προέκυψε ότι τα – προς χρέωση – εισερχόµενα απορρίµµατα και υπολείµµατα των ∆ήµων – µελών ανήλθαν σε 1.668.987 τόνους, παρουσιάζοντας µία µείωση της τάξεως του 3,8% σε σχέση µε το έτος 2017 (1.734.511,00 tn). Για το λόγο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αρ. 227/2019 Απόφασή της (Α.Ε.Ε.), µε την οποία καθορίστηκε το ύψος της ετήσιας εισφοράς των ∆ήµων – µελών µας για το έτος 2019, λαµβάνοντας υπόψη ως προσωρινή τιµή τα 49 € ανά τόνο εισερχοµένων απορριµµάτων του έτους 2018.

θα πρέπει να επισηµανθεί ότι η εκκαθάριση των δικαιωµάτων της χρέωσης ή επιστροφής κάθε ∆ήµου – µέλους, θα γίνει µετά την 31η/12/2019, αφού θα έχουν προσδιοριστεί τα πραγµατικά µεταφερόµενα φορτία απορριµµάτων στις εγκαταστάσεις του Συνδέσµου για το συγκεκριµένο έτος σε συνάρτηση µε το ετήσιο κόστος διαχείρισης του έτους αυτού. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται αναλυτικά η ετήσια εισφορά των ∆ήµων – µελών µας έτους 2019, λαµβάνοντας υπόψη την προσωρινή τιµή, ήτοι τα 49 €, και την ποσότητα των εισερχόµενων απορριµµάτων στις εγκαταστάσεις του Συνδέσµου έτους 2018. Επίσης, το ποσό των αντισταθµιστικών από τους εξυπηρετούµενους ∆ήµους προς τους οχλούµενους, ανέρχεται στο ύψος των 39.470.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τον πίνακα για τον δήμο Αίγινα το ακαθάριστο ποσό της εισφοράς είναι 479.627 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι ο δήμος Αίγινας την συγκεκριμένη περίοδο είχε μηδενική ανακύκλωση. Από αυτά μόνο τα 198.973 ευρώ μόνο για τα αντισταθμιστικά!

Για να μπορεί να γίνει κατανοητό το κόστος, θα πρέπει να πούμε ότι τα αντισταθμιστικά αφορούν το ποσό που αποδίδει ο ΕΔΣΝΑ στους οχλούμενους δήμους και το ποσό της δεύτερης στήλης στην τιμή της αμιγούς εισφοράς στον ΕΣΔΝΑ. Με άλλο λόγια ο δήμος Αίγινας θα πρέπει να πληρώσει 198.973 ευρώ μόνο για την όχληση στους άλλους δήμους κι αυτό βέβαια γίνεται για χρόνια στον ενιαίο Δήμο Φυλής από το 2002. Επαναλαμβάνουμε το συνολικό κόστος των ανταποδοτικών, όπως περιγράφετε στην απόφαση του ΕΔΣΝΑ: "Το ποσό των αντισταθµιστικών από τους εξυπηρετούµενους ∆ήµους προς τους οχλούµενους, ανέρχεται στο ύψος των 39.470.000 ευρώ". Αν υπολογίσουμε πόσα χρήματα έχουν πληρώσει οι δήμοι της Αττικής σε αυτό το ποσό όλα αυτά τα χρόνια (από το 2002 τουλάχιστον) το κόστος ξεπερνά με βεβαιότητα των προϋπολογισμό ολόκληρου του ΠΕΣΔΑ που είναι 408.000.000 ευρώ!

Στον πίνακα παρουσιάζεται ένα μέρος των δήμων, ενώ στο pdf επισυνάπτουμε το σύνολο της απόφασης.