Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής. Απόσπασμα από το πρακτικό της ειδικής συνεδρίασης.

Απόσπασμα από το πρακτικό της υπ. αριθ. 12/2019 ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας.

Στην Αίγινα σήμερα την 01η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30΄ το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας συνήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας που βρίσκεται επί των οδών Αγίας Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας, ύστερα από την με αριθμό πρωτ. 10284/28.8.2019 έγγραφη πρόσκληση του συμβούλου του συνδυασμού του εκλεγέντος δημάρχου που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους, κ. Γεώργιου Σκαλτσιώτη, κατά τις διατάξεις του άρθρου 64 του Ν. 3852 /2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Παρόντος και του Δημάρχου κ. Ιωάννη Ζορμπά, διαπιστώθηκε από τον Προεδρεύοντα στη συνεδρίαση παραπάνω αναφερόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών ήταν παρόντα 24 μέλη, ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκαλτσιώτης Γεώργιος  1. Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος
2. Μούρτζης Αντώνιος  2. Μαρμαρινός Παναγιώτης
3. Καραγιάννης Δημήτριος  3. Πούντος Νικόλαος
4. Πτερούδης Νικόλαος
5. Θεριανός Στυλιανός
6. Γκαρής Μάριος
7. Κουκούλη Μαρία
8. Μούρτζης Δημήτριος
9. Μούρτζης Γεώργιος
10. Πάλλης Στυλιανός
11. Μαρμαρινός Σταμάτης
12. Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη
13. Βατικιώτης Δημήτριος
14. Κουκούλης Παναγιώτης
15. Γαλάνης Γρηγόριος
16. Λογοθέτης Εμμανουήλ
17. Λεούσης Νεκτάριος
18. Πούντος Ιωάννης
19. Δούκας Σωκράτης
20. Τζίτζης Φίλιππος
21. Λαμπαδάριος Στυλιανός
22. Μεθενίτης Παντελεήμων
23. Ντελής Αντώνιος
24. Ηλίας Παναγιώτης

Καθήκοντα ειδικού γραμματέα του Συμβουλίου ανατέθηκαν στο Δημοτικό Υπάλληλο του Δήμου Αίγινας κ. Αθανάσιο Ε. Λορέντζο. (Μετά την εκλογή του Προεδρείου απεχώρησε της έδρας ο Προεδρεύων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Σκαλτσιώτης και την θέση του έλαβε ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Στυλιανός Θεριανός μετά της νεοεκλεγείσας Γραμματέως κ. Μαρίας Κουκούλη). Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μεθενίτης Παντελεήμων, Ντελής Αντώνιος και Λεούσης Νεκτάριος απεχώρησαν οριστικά από την αίθουσα μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Θέμα: Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής (άρθρο 74)
Μετά την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος κ. Θεριανός Στυλιανός κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί, στην ειδική αυτή συνεδρίαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 3852/2010, όπως ισχύει, στην εκλογή των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής για την πρώτη θητεία της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, ήτοι για το χρονικό διάστημα από 1 9.2019 έως 6.11.2021.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγούν συνολικά τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ενώ οι λοιποί υποψήφιοι, ανά παράταξη, θα αποτελούν κατά σειρά σταυρών προτίμησης τα αναπληρωματικά μέλη της επιτροπής.

Από τα τέσσερα (4) εκλεγόμενα τακτικά μέλη της 7μελούς Οικονομικής Επιτροπής, ένα (1) μέλος προέρχεται υποχρεωτικά από την παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1, 3,4 και 6 του άρθρου 74 του ν.3852/2010, όπως ισχύει, στην Οικονομική Επιτροπή:
  • η Παράταξη που εξελέγη ο Δήμαρχος «Αίγινα αποφασίζεις» δικαιούται ένα (1)
  • εκλεγόμενο μέλος
  • η Παράταξη «Αίγινα εν δράσει» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος
  • η Παράταξη «Αίγινα μπορείς» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος
  •  η Παράταξη «Αίγινα ώρα συνεργασίας» δικαιούται ένα (1) εκλεγόμενο μέλος
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τις δημοτικές παρατάξεις να καταρτίσουν ψηφοδέλτια με τους υποψηφίους τους για την πλήρωση των θέσεων που δικαιούνται στην Οικονομική Επιτροπή. Ακολούθως κήρυξε την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας και κάλεσε τους δημοτικούς συμβούλους να επιλέξουν μυστικά το ψηφοδέλτιο της παράταξης που επιθυμεί ο κάθε ένας, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Αίγινα αποφασίζεις» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Γκαρής Μάριος και Κουκούλη Μαρία.

Από την παράταξη του συνδυασμού «Αίγινα εν δράσει» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Μαρμαρινός Σταμάτης και Μούρτζης Γεώργιος.Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Αίγινα μπορείς» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ.
Γαλάνης Γρηγόριος και Κουκούλης Παναγιώτης.

Από τους δημοτικούς συμβούλους της παράταξης «Αίγινα ώρα συνεργασίας» έθεσαν υποψηφιότητα για εκλεγόμενα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής δύο (2) σύμβουλοι και ονομαστικά οι κ.κ. Λαμπαδάριος Στυλιανός και Τζίτζης Φίλιππος. Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των τεσσάρων (4) τακτικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής.

Κάθε Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, σε ανώτατο αριθμό ίσο με το συνολικό αριθμό εκλεγόμενων μελών της Οικονομικής Επιτροπής. Ψηφοδέλτια στα οποία σημειώθηκαν περισσότεροι σταυροί προτίμησης από τους προβλεπόμενους ως άνω δεν λήφθηκαν υπόψη. Μετά το πέρας της παραπάνω ψηφοφορίας διαπιστώθηκε από το Προεδρείο τα ακόλουθα:

Από την Παράταξη «Αίγινα αποφασίζεις», ο υποψήφιος Γκαρής Μάριος έλαβε 4 ψήφους, η υποψήφια Κουκούλη Μαρία έλαβε 7 ψήφους. Συνεπώς τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει,βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, η Κουκούλη Μαρία

Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Γκαρής Μάριος Από την Παράταξη «Αίγινα εν δράσει» ο υποψήφιος Μαρμαρινός Σταμάτης έλαβε 5 ψήφους,
ο υποψήφιος Μούρτζης Γεώργιος έλαβε 1 ψήφο.

Συνεπώς τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Μαρμαρινός Σταμάτης Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Μούρτζης Γεώργιος

Από την Παράταξη «Αίγινα μπορείς»,
ο υποψήφιος Γαλάνης Γρηγόριος έλαβε 1 ψήφο,
ο υποψήφιος Κουκούλης Παναγιώτης έλαβε 4 ψήφους.

Συνεπώς τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Κουκούλης Παναγιώτης
Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Γαλάνης Γρηγόριος

Από την Παράταξη «Αίγινα ώρα συνεργασίας»,
ο υποψήφιος Λαμπαδάριος Στυλιανός έλαβε 1 ψήφο,
ο υποψήφιος Τζίτζης Φίλιππος έλαβε 2 ψήφους.
Συνεπώς τη μία (1) έδρα της Οικονομικής Επιτροπής, ως τακτικό μέλος, καταλαμβάνει,
βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Τζίτζης Φίλιππος Αναπληρωματικό μέλος αποτελεί, βάσει του αριθμού σταυρών προτίμησης που έλαβε, ο Λαμπαδάριος Στυλιανός

Συνοψίζοντας, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα ονόματα των εκλεγέντων μελών της Οικονομικής Επιτροπής για τη θητεία από 1.9.2019 έως 6.11.2021, ως εξής:
Τακτικά Μέλη: 1. Κουκούλη Μαρία, 2. Μαρμαρινός Σταμάτης, 3.
Κουκούλης Παναγιώτης, 4. Τζίτζης Φίλιππος.
Αναπληρωματικά Μέλη ανά παράταξη: 1. Γκαρής Μάριος, 2. Μούρτζης
Γεώργιος, 3. Γαλάνης Γρηγόριος, 4. Λαμπαδάριος Στυλιανός.

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
Στυλιανός Θεριανός