Η Αποκεντρωμένη ακύρωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΑ.


Στις 1 Αυγούστου, ένα από τα θέμα της συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν η έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας, σχετικά με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2019.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με τα πρακτικά της συνεδρίασης αποφάσισε κατά πλειοψηφία με 11 υπέρ έναντι 6 κατά επί 17 ψηφισάντων μελών. Πρόκειται για την απόφαση 102/2019.

Την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ακύρωσε "της υπ’ αριθμ. 102/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, Αίγινας περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2019", με το σκεπτικό ότι για τέτοιου είδους αποφάσεις απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ανάμεσα σε άλλα στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρονται οι διατάξεις των παρ.1 και 2 του άρθρου 256 του Ν.3463/2006, σύμφωνα με τις οποίες:

1. Οι αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης εγκρίνονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, αν αυτές αφορούν:

α) Την ψήφιση του προϋπολογισμού, του ισολογισμού και της έκθεσης πεπραγμένων.
β) Την αγορά ή εκποίηση ακινήτων ή την επιβάρυνση αυτών με εμπράγματο δικαίωμα.
γ) Τη διάθεση των καθαρών κερδών ή τη διενέργεια επενδύσεων.
δ) Την αύξηση του κεφαλαίου της επιχείρησης.
ε) Τη συγχώνευση ή τη λύση της επιχείρησης.
στ) Τη σύναψη δανείων.
ζ) Την έγκριση των κανονισμών του επομένου άρθρου.

2. Για τη νόμιμη λήψη ή έγκριση των ανωτέρω αποφάσεων απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του αντίστοιχου συμβουλίου.

Και η απόφαση συνεχίζει:
  • Επειδή για την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας απαιτείται η πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 256 του Ν.3463/2006.
  • Επειδή η υπ’ αριθμ. 102/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας αφορά έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας και ως εκ τούτου απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ήτοι 14 θετικοί ψήφοι σε σύνολο 27 μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.
  • Επειδή κατά τη λήψη της υπ’ αριθμ. 102/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας υπερψήφισαν 11 μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου κατά παράβαση των ανωτέρω διατάξεων ακυρώνουμε την υπ’ αριθμ. 102/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας αναφορικά με την έγκριση της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2019, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσης.
Κατά της παρούσης απόφασης μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν.3463/2006), αναφέρει η απόφαση της Αποκεντρομένης.

Όπως είχε πει τότε η κυρία Σαλπέα, πρόεδρος της ΚΕΔΑ, η τροποποίηση αφορούσε τη κάλυψη των εξόδων των εκτυπώσεων και της ηχητικής κάλυψης για την 11η Γιορτή Φιστικιού, καθώς η Περιφέρεια δεν κάλυψε φέτος αυτά τα ποσά (περίπου 12.000 ευρώ τα ηχητικά και 7.000 ευρώ τα εκτυπωτικά). Ο κ. Γιάννης Ζορμπάς είχε ψηφίσει τότε "παρών", καθώς η τροποποίηση δεν συνοδευόταν από το Ολοληρωμένο Σχέδιο Επιχείρησης, ενώ επισήμανε ότι χωρίς προσυμβατικό έλεγχο θα υπάρχει πρόβλημα στην πληρωμή των τιμολογίων.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε απόφαση 86/2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αίγινας, με την οποία εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού της έτους 2019.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι Ζορμπάς Ιωάννης, Γεννίτσαρης Κων/νος, Πτερούδης Νικόλαος, Πούντος Νικόλαος και Τσατήρης Γεώργιος, οι οποίοι ψήφισαν "παρών".  Απείχε της ψηφοφορίας ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Οικονόμου Νικόλαος. (Η λευκή ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το μέλος λογίζεται παρόν).

Μπορείτε να δείτε την συζήτηση του θέματος, στο video 3 της συνεδρίασης εδώ.

Την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να την δείτε εδώ.

Την απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αττικής μπορείτε να την δείτε εδώ.