Η διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού, για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας.

Ο δήμος της Αίγινας δημοσίευσε σήμερα την διακήρυξη του ανοιχτού διαγωνισμού για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αίγινας, συνολικού προϋπολογισμού 214.999 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Πρόκειται για έργο που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος "ΦιλόΔημος ΙΙ" του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο δήμος Αίγινας εντάχθηκε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα ακριβώς έναν χρόνο πριν. Το ποσό είναι 215.000 ευρώ εκ των οποίων τα 200.000 ευρώ προέρχονται από Πρόγραμμα Δημοσιών Επενδύσεων του Υπουργείου Εσωτερικών και τα 15.000 από ίδιους πόρους του δήμου.