Νέα παράταση για την μελέτη Αποχέτευσης Ακάθαρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Αίγινας, του δήμου Αίγινας

Με την απόφαση υπ’ αριθ 2384/2019 η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής αποφάσισε:

1.Την έγκριση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης "Μελέτη αποχέτευσης ακάθαρτων και ΕΕΛ Δ.Δ. Αίγινας του δήμου Αίγινας", συμπραττόντων μελετητικών γραφείων: Β. Mαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ, Γραφείο Μελετών Β. Κωνσταντινίδης & Συνεργάτες Ε.Ε. Σιγαλας Ιωάννης, Παπαντωνίου Λυδία - Παναγιώτα, Διαλυνάς Εμμανουήλ, κατά οκτώ μήνες, ήτοι μέχρι τις 14-05- 2020, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 184 του Ν. 4412/2016.

2.Την έγκριση της παράτασης των τμηματικών προθεσμιών ως ακολούθως:
  • Έγκριση Προμελετών και Τοπογραφικής Μελέτης μέχρι 14-1-2020.
  • Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων ολοκλήρωση μέχρι 29-3-2020.
  • Τεύχη Δημοπράτησης ολοκλήρωση μέχρι 29-3-2020.
  • Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ ολοκλήρωση μέχρι 29-3-2020.
  • Έγκριση συνολικής μελέτης ολοκλήρωση μέχρι 14-5-2020