Στην κρίση του δημοτικού συμβουλίου, η ανάθεση της καθαριότητας σε ιδιώτες. Τι λέει το σχέδιο νόμου για την απλοποίηση της διαδικασίας.Αλλαγές θα φέρει στην αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στον τρόπο που το δημοτικό συμβούλιο μπορεί να παραχωρεί σε ιδιώτες την εκτέλεση υπηρεσιών όπως: συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, το άρθρο 179 στο σχέδιο νόμου με τίτλο: "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις" που κατατέθηκε στην Βουλή από την Κυβέρνηση και συζητείται σήμερα (κατατέθηκε 9 Οκτωβρίου και η συνεδρίαση έχει οριστεί 11 Οκτωβρίου).

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ας περάσουμε να δούμε τι αναφέρει το άρθρο 179: "Με το άρθρο 179 αντικαθίσταται το άρθρο 61 του ν. 3979/2011, το οποίο στην πράξη απεδείχθη δυσεφάρμοστο, και ορίζεται του λοιπού ότι εφόσον κατά την κρίση του δημοτικού συμβουλίου ανακύπτει αδυναμία εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου και ηλεκτροφωτισμού, μπορεί με απόφαση του συμβουλίου να ανατίθενται με δημόσια σύμβαση η εκτέλεση των υπηρεσιών αυτών. Με την εν λόγω τροποποίηση, το δημοτικό συμβούλιο, ως κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο του δήμου και αρμόδιο για τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, μπορεί να αποφασίζει για την ανάθεση σε τρίτο των προαναφερομένων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016, εκτιμώντας ελεύθερα όλες τις περιστάσεις και τα πραγματικά περιστατικά, σε συνάρτηση με την εξυπηρέτηση του δημοτικού, αλλά και του δημοσίου συμφέροντος. Και τούτο διότι, κατά λογική συνέπεια, είναι προφανές ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να θέτει εξαντλητικά προϋποθέσεις και ούτε να εξειδικεύει την κάθε περίπτωση ονομαστικά, όπως άλλωστε αποδεικνύεται και από τη δυσκολία εφαρμογής που εντοπίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο από τον έως τώρα έλεγχο των συμβάσεων του άρθρου 61 του ν. 3979/2011 (βλ. ενδεικτικά 75/2012 Πράξη Ζ' Κλιμακίου ΕΣ και 3923/2013 Απόφαση VI Τμήματος ΕΣ, με τις οποίες κρίνεται εάν πληρούνται σωρευτικά τα κριτήρια που όρισε ο νομοθέτης στην αιτιολογική σκέψη της διάταξης). Επιπλέον, η προσφυγή στις διατάξεις του άρθρου 61, όπως τροποποιείται με το παρόν, είναι ανεξάρτητη από τον πολυετή προγραμματισμό προσλήψεων, όπου κάθε ΟΤΑ οφείλει να αποτυπώσει τις ανάγκες του σε μόνιμο προσωπικό για τις ανταποδοτικές υπηρεσίες, ώστε να κινηθούν οι διαδικασίες πρόσληψης. Αλλωστε, η ύπαρξη ή μη προσωπικού για την ανάθεση των εν λόγω συμβάσεων σε τρίτους είναι ένας μόνον παράγων, ο οποίος, σε κάθε περίπτωση, εξετάζεται σε συνδυασμό με τα ίδια μέσα, την ορεινότητα και τη νησιωτικότητατων τοπικών κοινοτήτων, το εάν πρόκειται για απομακρυσμένους από την έδρα του δήμου οικισμούς, καθώς και οποιονδήποτε άλλο, κατά την κρίση του συμβουλίου, παράγοντα επιβάλλει, κατά στάθμιση της εκάστοτε ανακύπτουσας περίστασης, την ανάθεση της σύμβασης σε τρίτους".