Εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 560.000 ευρώ, για τον καθαρισμό ρεμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων.

Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η διάθεση πίστωσης 560.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) για τον καθαρισμό ρεμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Πειραιά και Νήσων. Πρόκειται για την δεύτερη εργολαβία του έργου "Καθαρισμός ρεμάτων και άμεση επέμβαση για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εντός των διοικητικών ορίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Η διάθεση της χρηματοδότησης θα γίνεται σύμφωνα με την διαδικασία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού του Π.Δ.Ε. και του Δημοσίου Λογιστικού και λαμβάνοντας υπόψη την εγκεκριμένη ετήσια πίστωση του έργου, την χρηματοδότηση της ΣΑΕΠ 585 και την πορεία υλοποίησης του έργου.

Φορέας υλοποίησης και τελικός Δικαιούχος είναι η Περιφέρεια Αττικής. Υπόλογος διαχειριστής έχει οριστεί το Π.Τ.Α. Περιφέρειας Αττικής