Ο κ. Δημήτρης Μούρτζης εκπρόσωπος του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ.

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας στις 23 Οκτωβρίου 2019.

Θέμα: Εκλογή εκπροσώπων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αίγινας στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔ Αττικής.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κάλεσε το Συμβούλιο να προβεί στην εκλογή των εκπροσώπων του Δημοτικού Συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) για τη δημοτική περίοδο 2019-2023. Ειδικότερα, όπως ανέφερε, θα εκλεγεί ένας (1) εκπρόσωπος. Επισήμανε ακόμη, ότι δικαίωμα καταρτίσεως συνδυασμών έχουν όλοι οι συνδυασμοί οι οποίοι έλαβαν μέρος στις δημοτικές εκλογές και κατέλαβαν στο δημοτικό συμβούλιο τουλάχιστον μία (1) έδρα. Δύο ή περισσότεροι συνδυασμοί από αυτούς που εκπροσωπούνται στο δημοτικό συμβούλιο, μπορεί να καταρτίσουν κοινό συνδυασμό, εφόσον έχουν συμπράξει κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4623/2019 (Α΄134).

Υποψηφιότητες εκτός συνδυασμών αποκλείστηκαν. Για τον καθορισμό των εδρών που αναλογούν σε κάθε συνδυασμό, διαιρείται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού με το συνολικό αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων και το πηλίκο πολλαπλασιάζεται με τον αριθμό των εκπροσώπων του δημοτικού συμβουλίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κάθε συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσο είναι το ακέραιο πηλίκο αυτής της αριθμητικής πράξης.

Εάν οι έδρες που λαμβάνουν οι συνδυασμοί, σύμφωνα με τα ανωτέρω, είναι λιγότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι έδρες που απομένουν διανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα που έχουν ξεκινώντας από αυτόν που έχει το μεγαλύτερο. Στην κατανομή των εδρών βάσει αχρησιμοποίητου υπολοίπου μετέχουν και οι συνδυασμοί που δεν έλαβαν έδρα βάσει του εκλογικού μέτρου, κατά το προηγούμενο εδάφιο. Στην περίπτωση που το αχρησιμοποίητο υπόλοιπο πλειόνων συνδυασμών είναι ίσο, τότε διενεργείται μεταξύ αυτών δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου.

Τις έδρες των συνδυασμών καταλαμβάνουν οι υποψήφιοι κάθε συνδυασμού που έλαβαν τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά σειρά. Σε περίπτωση ισοψηφίας ενεργείται δημόσια κλήρωση από τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου. Οι εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. κατατάσσονται με τη σειρά εκλογής τους, σύμφωνα με τον αριθμό των σταυρών προτίμησης που έχουν λάβει και αν δεν υπάρχουν σταυροί, με αλφαβητική σειρά. Οι υπόλοιποι κάθε συνδυασμού, κατά τη σειρά της εκλογής είναι αναπληρωματικοί εκπρόσωποι στην Π.Ε.Δ. και καταλαμβάνουν τις θέσεις των τακτικών εκπροσώπων του συνδυασμού στην περίπτωση που αυτές μείνουν κενές για οποιοδήποτε λόγο.

Η αναπλήρωση διαρκεί μέχρι το τέλος της δημοτικής περιόδου. Επιπροσθέτως, ανέφερε πως μέχρι και πριν 2 ώρες πριν την έναρξη της συνεδρίασης κατατέθηκαν οι δηλώσεις για την κατάρτιση των συνδυασμών. Από τους Συμβούλους του Συνδυασμού “Αλλαγή πορείας για την Αίγινα” καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «Αλλαγή πορείας για την Αίγινα» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Ντελής Αντώνιος. Από τους Συμβούλους του Συνδυασμού “Αίγινα εν Δράσει” καταρτίστηκε συνδυασμός με την ονομασία «Αίγινα εν Δράσει» στον οποίο έθεσε υποψηφιότητα ο κ. Μούρτζης Δημήτριος.

Στη συνέχεια οι δημοτικοί Σύμβουλοι έλαβαν τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών και κλήθηκαν να προβούν στην εκλογή των εκπροσώπων τους στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής με μυστική ψηφοφορία.

Ακολούθησε η διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Αττικής. Κάθε δημοτικός Σύμβουλος ψήφισε υποψηφίους, μέχρι τόσους όσους εκλέγει ο Δήμος στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Μετά το πέρας της ψηφοφορίας ο Πρόεδρος ανακοίνωσε στο Δημοτικό Συμβούλιο τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας, κατά σειρά εκλογής, τα οποία έχουν ως εξής:

Υποψήφιος εκπρόσωπος Συνδυασμού

“Αλλαγή Πορείας για την Αίγινα”: 1. Ντελής Αντώνιος έλαβε 10 ψήφους (δεν εκλέγεται) Υποψήφιος εκπρόσωπος Συνδυασμού.
“Αίγινα εν Δράσει”: 1. Μούρτζης Δημήτριος έλαβε 12 ψήφους (εκλέγεται)

(Αύξων Αριθμός απόφασης 116/2019).