Οι κύριοι Δημήτρης Καραγιάννης και Σωκράτης Δούκας, στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας.

 
Ο κύριος Δημήτρης Καραγιάννης ο κ. Σωκράτης Δούκας εξελέγησαν, προκειμένου να συμμετάσχουν ως μέλη του δημοτικού συμβουλίου στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Η διαδικασία προβλέπει ένα μέλος από την πλευρά της παράταξης του δημάρχου και ένας μέλος από την μειοψηφία.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας αποτελείται από τους:
  • Δήμαρχο ως πρόεδρο.
  • Δύο Δημοτικούς Συμβούλους, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία.
  • Ειδικευμένα στελέχη πολιτικής προστασίας της Περιφέρειας και του νομού.
  • Εκπρόσωπο Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής, "Διοικητή Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του δήμου, Προϊστάμενο του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εκπρόσωπο της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο δήμο και διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του δήμου ή εκπρόσωπο της αντίστοιχης της έδρας του νομού.
  • Προϊστάμενο τεχνικών υπηρεσιών του Ο.Τ.Α..
  • Προϊστάμενο του δασαρχείου ή εκπρόσωπο της Διεύθυνσης Δασών της Περιφέρειας.
  • Εκπροσώπους Εθελοντικών Οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
  • Στις συνεδριάσεις λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.
Το δημοτικό συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Δημήτρη Καραγιάννη εκ μέρους της παράταξης του Δημάρχου και κατά πλειοψηφία, με 22 ψήφους υπέρ έναντι 2 ψήφων κατά, τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Σωκράτη Δούκα εκ μέρους της μειοψηφίας. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ηλίας Παναγιώτης και Ντελής Αντώνιος.
 
Ο δημοτικός Σύμβουλος Ηλίας Παναγιώτης αυτοπροτάθηκε να μετέχει εκ μέρους της μειοψηφίας. Κατά την ψηφοφορία που διεξήχθη για την εν λόγω πρόταση υπερψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ηλίας Παναγιώτης και Ντελής Αντώνιος, ενώ τα υπόλοιπα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου καταψήφισαν την συγκεκριμένη πρόταση, η οποία εν τέλη δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία.
 
Δύο λόγια για την λειτουργία και τους στόχους του Οργάνου:
 
1. Η πολιτική προστασία της Χώρας αποβλέπει στην προστασία της ζωής, υγείας και περιουσίας των πολιτών από φυσικές (ταχείας ή βραδείας εξέλιξης), τεχνολογικές (συμπεριλαμβανομένων βιολογικών, χημικών και πυρηνικών συμβάντων) και λοιπές καταστροφές που προκαλούν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, κατά τη διάρκεια ειρηνικής περιόδου. Στο πλαίσιο του ίδιου σκοπού περιλαμβάνεται η μέριμνα για τα υλικά και πολιτιστικά αγαθά, τις πλουτοπαραγωγικές πηγές και τις υποδομές της χώρας, με στόχο την ελαχιστοποίηση των συνεπειών των καταστροφών.
2. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού:
α. εκπονούνται σχέδια και προγράμματα πρόληψης, ανά κατηγορία κινδύνου, λαμβάνονται μέτρα ετοιμότητας και αναλαμβάνονται δράσεις πρόληψης, ετοιμότητας, αντιμετώπισης και αποκατάστασης,
β. αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και χρησιμοποιούνται τα δημόσια και ιδιωτικά μέσα σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, και
γ. υποβάλλονται εισηγήσεις προς τα αρμόδια, κατά περίπτωση, Υπουργεία, για την αναμόρφωση της αντίστοιχης νομοθεσίας.

Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής, καθώς και του έργου αποκατάστασης των ζημιών, το Όργανο λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση, με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους, από τους μετέχοντες, αναπληρωτές τους.