Σημαντικές αλλαγές στην δυνατότητα, εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στον δήμο Αίγινας, φέρνουν τελευταίες τροποποιήσεις.


Με αφορμή τις συζητήσεις που έχουν γίνει την προηγούμενη περίοδο στο δημοτικό συμβούλιο, για τις συγκοινωνιακές ανάγκες του νησιού, τις αποφάσεις που έχουν παρθεί, αλλά και πρόσφατα την συζήτηση που αφορούσε στις στάσεις, μέσω του "Φιλόδημος", για την κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση στεγάστρων, για τη δημιουργία ή και αναβάθμιση των στάσεων, για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού της Αίγινας, παραθέτουμε τις σημαντικές αλλαγές, που φέρνουν στην δυνατότητα εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου στον δήμο Αίγινας, αλλά και στους άλλους δήμους της χώρας, οι τροποποιήσεις που κατατέθηκαν με τον νόμο 4635/2019 (ΦΕΚ Α 167/30.10.2019) "Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις". 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Έτσι στο Άρθρο 229 Επείγουσες ρυθμίσεις θεμάτων οικονομικής λειτουργίας και προσωπικού Ο.Τ.Α. στην παράγραφο 5 αναφέρεται ότι:

Η περίπτωση 17 της παραγράφου Ι του άρθρου 75 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Α΄ 114), αντικαθίσταται ως εξής:
"17. Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών, η κατασκευή και η συντήρηση των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.

Τι ανέφερε το άρθρο 17 που αντικαταστάθηκε: Ο καθορισμός των αστικών γραμμών λεωφορείων, της αφετηρίας, της διαδρομής, των στάσεων και του τέρματος των αντίστοιχων γραμμών, καθώς και ο καθορισμός των προδιαγραφών των στάσεων και των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικών και υπεραστικών γραμμών.

6. Το άρθρο 18 του ν. 2963/2001 (Α΄ 268) αντικαθίσταται, ως εξής:
Άρθρο 18 Μεταφορά επιβατών από τους ΟΤΑ
1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού μπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες, κέντρων απασχόλησης ηλικιωμένων και εργαζομένων του οικείου ΟΤΑ. Μπορούν επίσης να διενεργούν μεταφορά για τη μετακίνηση κατοίκων μεταξύ των δημοτικών τους κοινοτήτων και από και προς το κέντρο του δήμου, εφόσον το εν λόγω μεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, κατά το σχεδιασμό της οικείας Περιφέρειας.
2. Η εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου γίνεται με ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας ΟΤΑ. Εφόσον το προσωπικό σε οδηγούς του οικείου δήμου δεν επαρκεί για την κάλυψη των απαιτούμενων δρομολογίων, ο δήμος μπορεί να αναθέτει τις υπηρεσίες οδηγού κατά το άρθρο 61 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138).

Τι περιελάμβανε το άρθρο: Άρθρο 18
Μεταφορά επιβατών από Ο.Τ.Α.
 1. Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού μπορούν, πλέον των περιπτώσεων των παραγράφων 7 και 8 του άρθρου 7, να διενεργούν μεταφορά για την εξυπηρέτηση ατόμων με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α), Κέντρων Απασχόλησης Ηλικιωμένων (Κ.ΑΠ.Η.) και εργαζομένων στον οικείο Ο.Τ.Α.. Μπορούν επίσης να διενεργούν μεταφορά για τη μετακίνηση κατοίκων των δημοτικών διαμερισμάτων από και προς το κέντρο του δήμου, εφόσον το εν λόγω μεταφορικό έργο δεν εξυπηρετείται από υφιστάμενη γραμμή, όπως αυτό διαπιστώνεται από τον οικείο Νομάρχη.
 2. Η εκτέλεση του προαναφερόμενου έργου γίνεται με ιδιωτικής χρήσης λεωφορεία ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.

Τι αναφέρουν οι περιπτώσεις 7 και 8

7. Οι νέες αστικές και ενδονομαρχιακές υπεραστικές γραμμές που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εκτελούνται υποχρεωτικά από τα οικεία Κ.Τ.Ε.Λ., για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της γραμμής, η οποία καθορίζεται από την ως άνω απόφαση. Σε περίπτωση που η μέση πληρότητα των πρώτων έξι (6) μηνών λειτουργίας και εκμετάλλευσης της γραμμής στο σύνολο της διαδρομής είναι μεγαλύτερη του είκοσι τοις εκατό (20%) επί του αριθμού των διατιθέμενων θέσεων, η γραμμή εκτελείται εφεξής υποχρεωτικά από το Κ.Τ.Ε.Λ.. Αν η μέση πληρότητα αποδεικνύεται ότι είναι κατώτερη του 20%, το Κ.Τ.Ε.Λ, μπορεί: α) να αρνηθεί τη συνέχιση εκμετάλλευσης της γραμμής, β) να προτείνει στο αρμόδιο όργανο σχετική τροποποίηση της εκμετάλλευσης της γραμμής, ιδίως ως προς τη συχνότητα των δρομολογίων και την έναρξη και λήξη αυτών, γ) να προτείνει στον οικείο Ο.Τ.Α., εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση λειτουργίας της γραμμής με τους ήδη καθορισμένους όρους, τη σύναψη σύμβασης για την κάλυψη των απωλειών εσόδων τουλάχιστον στο ποσοστό του 20%. Αν το Κ.Τ.Ε.Λ. αρνηθεί την εκμετάλλευση της νέας γραμμής, αυτή δύναται να ανατίθεται στον οικείο Ο.Τ.Α, πρώτου βαθμού από το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού, εφόσον όμως δεν έχει αρνηθεί την πρόταση για κάλυψη των απωλειών εσόδων στο ποσοστό του 20%.

8. Στην περίπτωση χαρακτηρισμού νέας αστικής περιοχής, η εκτέλεση της αστικής συγκοινωνίας ανατίθεται κατά προτεραιότητα στο υπεραστικό Κ.Τ.Ε.Λ. που εξυπηρετούσε την εν λόγω περιοχή. Εάν αυτό αρνηθεί, οι οικείοι Ο.Τ.Α, αναλαμβάνουν το εν λόγω έργο σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του νόμου αυτού.