Ορισμός του κ. Γεωργίου Καρύδη ως άμισθου συμβούλου του δημάρχου για θέματα πολιτισμού και πολιτιστικών δράσεων.

Με την απόφαση 923/2019 ο δήμαρχος κ. Γιάννης Ζορμπάς αναθέτει στον κ. Καρύδη Γεώργιο του Ευαγγέλου καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Αίγινας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ειδικότερα θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα πολιτισμού και πολιτιστικών δράσεων. Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα  διατυπώνει γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι το τέλος της θητείας του Δημάρχου πλην της τροποποίησής της ή της ανάκλησής της χωρίς η ορισθείσα να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.