Δημοσιεύθηκε η διακήρυξη για την μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία στην Αίγινα για το έτος 2020.


Αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ η διακήρυξη για την μεταφορά πόσιμου νερού με υδροφόρα πλοία για το έτος 2020, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 3.056.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή 733.440 ευρώ και σύνολο δαπάνης 3.789.440 ευρώ.

Ακολουθεί  μία σύντομη περιγραφή της διακήρηξης.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 264 ανοικτή διαδικασία (άρθρο 45 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ), καθώς ο "αναθέτων φορέας" Δήμος Αίγινας ασκεί κατά νόμο, δραστηριότητα σε σχέση με την τροφοδότηση του δικτύου με πόσιμο νερό, η οποία οδηγεί στην υπαγωγή του στις διατάξεις τηςοδηγίας 2014/25/ΕΕ, ήτοι στο Βιβλίο ΙΙ ν. 4412/2016 Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος ΑΙΓΙΝΑΣ & το ΠΔΕ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 25.6142.01 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους2020-2021 του Φορέα (πολυετής δαπάνη). Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών "Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα και συγκεκριμένα από τις θέσεις υδροληψίας της ΕΥΔΑΠ στον Ασπρόπυργο, στο Πέραμα ή όπου αλλού δοθεί τέτοια θέση, στο ηπειρωτικό τμήμα μεταξύ λιμένος Πειραιώς και Ελευσίνας στις θέσεις υδροδοσίας του νησιού που είναι, στο λιμάνι του Λεοντίου στην Κυψέλη και στην πόλη της Αίγινας ( θέση Ν.Ο.Α στο Λιμάνι ) με υδροφόρα πλοία για το έτος 2020", σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη αρ. 10 /2020.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 3.789.440 ευρώ συμπεριλαμβανομένουτου ΦΠΑ που αντιστοιχεί σε μεταφορά 1.600.000 m3 νερού. Η διάρκεια υλοποίησης της σύμβασης ορίζεται σε δώδεκα ημερολογιακούς μήνες. Ειδικότερα, η ημερομηνία έναρξης του έργου αρχίζει, κατόπιν της θετικής διενέργειας του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και την εν συνεχεία υπογραφή της σύμβασης.

Η μέγιστη προσφερόμενη τιμή ορίζεται στα 1,91 ευρώ ανά κ.μ., μη συμπεριλαμβανομένου του νόμιμου ΦΠΑ24%. Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.789.440 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ 3.056.000 ευρώ ΦΠΑ: 733.440 ευρώ.

Ενδεικτική προμέτρηση:Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png