Αλλαγές στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από το νέο νομοσχέδιο.

Αλλαγές στις και στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, από το το νέο νομοσχέδιο, άρθρο 94, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Άρθρο 94
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

H περ. Β) της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 3852/2010 (Α' 87) αντικαθίσταται, ως εξής :

"Β) Εισηγείται στο δημοτικό συμβούλιο:

i) θέματα καθορισμού χρήσεων γης,
ii) τα θέματα
εφαρμογής των σχεδίων πολεοδομικού (ρυθμιστικού) επιπέδου, ανάπλασης περιοχών,
πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης
υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών,
αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα,
περιοχών ιδιωτικής πολεοδόμησης, και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,
iii) τη λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,
iv) τη λήψη αποφάσεων για θέματα χωροθέτησης κοιμητηρίων, κατά τις προβλέψεις του ν. 2508/1997 (Α' 124), κέντρων αποτέφρωσης νεκρών, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του,
ν)το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ., vi) τη διατύπωση
γνώμης κατά το άρθρο 3, παράγραφος Α υποπερ. 2.3 του ν. 4258/2014 (Α' 94),
vii) την έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Τοπικού Χωρικού Σχεδίου (ΤΧΣ) και Ειδικού Χωρικού Σχεδίου (ΕΧΣ) και
viii) περί της τύχης των ενστάσεων που αφορούν αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις σχεδίου πόλης και κάθε άλλης μορφής ρύθμισης του χώρου."

Τέλος, σύμφωνα με το άρθρο 84 του Ν/Σ, με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής εγκρίνεται το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, όπως ήδη έχει δημοσιευθεί στο σχετικό θέμα, δηλαδή

2.Το ΤΣΔΑ εγκρίνεται με απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, μετά από παροχή γνώμης του οικείου ΦΟΔΣΑ μέσα σε ένα μήνα από την αποστολή του σχετικού
ερωτήματος. Στους ΟΤΑ Α΄ βαθμού για τους οποίους δεν προβλέπεται Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, το ΤΣΔΑ εγκρίνεται από το οικείο Δημοτικό Συμβούλιο.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png