Παράταση μέχρι τις 14 Ιουλίου για την μελέτη του βιολογικού

Η μελέτη αφορά στην εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για την διαχείριση των λυμάτων του οικισμού Αίγινας του Δήμου Αίγινας, ο οποίος εμπίπτει στη Γ’ προτεραιότητα οικισμών άνω των 2.000 κατοίκων. Στις μελέτες περιλαμβάνεται η Μ.Π.Ε., η οριστική μελέτη του κεντρικού συλλεκτήρα λυμάτων, και των εσωτερικών δικτύων αποχέτευσης καθώς και η προμελέτη της ΕΕΛ.
2. Μέχρι και σήμερα έχουν εγκριθεί οι περιβαλλοντικοί όροι της μελέτης του θέματος με την έκδοση της σχετικής απόφασης (ΑΕΠΟ με ΑΔΑ: 9Ν8ΖΜOΡ1Κ-ΛΡΣ) και η απόφαση έγκρισης των
προμελετών.
3. Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2384/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και της με αρ. πρωτ. 669508/25-10-2019 απόφασης έγκρισης του αναθεωρημένου χρονοδιαγράμματος, η προθεσμία
εκτέλεσης της μελέτης είναι μέχρι την 14-5-2019 και οι τμηματικές προθεσμίες των υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης ως ακολούθως:

a. Οριστική μελέτη υδραυλικών έργων ολοκλήρωση μέχρι 29-03-2020.
b. Τεύχη Δημοπράτησης ολοκλήρωση μέχρι 29-03-2020.
c. Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ ολοκλήρωση μέχρι 29-03-2020.
d. Έγκριση συνολικής μελέτης ολοκλήρωση μέχρι 14-5-2020.

4. Για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της σύμβασης είναι απαραίτητη η σύνταξη οριστικής στατικής και Η/Μ μελέτης για την κατασκευή των αντλιοστασίων, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την
λειτουργικότητα του δικτύου, δεδομένου ότι στην σύμβαση προβλέπεται μόνο η σύνταξη προμελέτης.
5. Οι συμπληρωματικές εργασίες δεν μπορούν, από τεχνική και οικονομική άποψη, να διαχωριστούν από την αρχική σύμβαση και κρίνονται απολύτως αναγκαίες για την ολοκλήρωση της σύμβασης,
καθώς στόχος της σύμβασης είναι η μελέτη ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποχέτευσης ακαθάρτων.
6. Κρίνεται επίσης, από οικονομοτεχνικής άποψης, ορθή η ένταξη στο παρόν μελετητικό αντικείμενο και των υπολοίπων οικισμών (Κυψέλη, Πέρδικα, Σφεντούρι και Κοντός) που μπορεί να
εξυπηρετήσει τόσο το υπό μελέτη αποχετευτικό δίκτυο όσο και η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων στην θέση Λυγέα.
7. Η απαγόρευση μετακινήσεων για την καταπολέμησητου COVID-19 δεν επέτρεψε την επιτόπου πρόσβαση στην Νήσο Αίγινα για την λήψη στοιχείων για τον έλεγχο της μελέτης
8. Με την από 14-4-2020 αίτηση ο εκπρόσωπος των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων αιτήθηκε εμπρόθεσμα παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης «ΜΕΛΕΤΗ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΕΛ Δ.Δ. ΑΙΓΙΝΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΙΝΑΣ» κατά επτά (7) μήνες, ήτοι μέχρι τις 14-12-2020, για την έγκριση των προμελετών καθώς και την εκπόνηση των
υπολειπόμενων σταδίων της μελέτης (Οριστική μελέτη, Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτη ΣΑΥ-ΦΑΥ, Έγκριση συνολικής μελέτης).
9. Με την με αρ. πρωτ. 281031/06-05-2020 εισήγηση η Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Πειραιώς και Νήσων εισηγείται προς το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής την χορήγηση παράτασης επτά4
(7) μηνών της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης της μελέτης του θέματος και των τμηματικών προθεσμιών

10. Δεν έχει εκδοθεί απόφαση του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής για την χορήγηση παράτασης της μελέτης του θέματος
11. Σύμφωνα με το άρθρο 376, παρ. 8 του Ν. 4412/2016, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 184 εφαρμόζονται και σε συμβάσεις εκπόνησης μελετών που συνάφθηκαν, σύμφωνα με το ν.
3316/2005 (Α΄ 42), πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος νόμου.
12. Η καθυστέρηση εκτέλεσης της σύμβασης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα των συμπραττόντων μελετητικών γραφείων, και εκ ως τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με το
άρθρο 184, παρ. 3 του Ν. 4412/2016.
13. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών της μελέτης.
14. Με την με αρ. πρωτ. 283745/07-05-2020 εισήγηση ο προϊστάμενος του τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων εισηγήθηκε την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης
καθώς και των τμηματικών προθεσμιών της μελέτης του θέματος.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png