Δημοσιεύθηκε η απόφαση για την απευθείας ανάθεση, για την μεταφορά του νερού. Αφορά σύμβαση ενός έτους και ποσού 3.056.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.


Δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια τη Παρασκευή 15 Μαΐου η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη 12 Μαΐου. Πρόκειται για την απευθείας ανάθεση, που αφορά στην για την μεταφορά του νερού, για δώδεκα ημερολογιακούς μήνες από τη υπογραφή της σύμβασης. Σύμφωνα με την απόφαση τα κυβικά της μεταφερόμενης ποσότητας νερού που θα απαιτηθούν εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1.600.000 m3 και η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 3.056.000 ευρώ πλέον του ΦΠΑ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την αιτιολογία της απόφασης, από τον πρόεδρο του Οικονομικής Επιτροπής κ. Γιάννη Ζορμπά, η εισήγηση για την απευείας ανάθεση έγινε: "Επειδή ο Διεθνής Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την “Μεταφορά Ποσίμου Νερού στη Νήσο Αίγινα με Υδροφόρα Πλοία για τα έτη 2020” είναι σε εξέλιξη και καθορίστηκε και διεξήχθη με χρήση της πλατφόρμας του (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, είναι Άγονος, διότι δεν υποβλήθηκε ηλεκτρονικά καμία προσφορά", επίσης "Επειδή τίθενται λόγοι δημοσίου συμφέροντος που καθιστούν αναγκαία την υπογραφή νέας συμβάσεως με απευθείας ανάθεση. Οι λόγοι δημοσίου συμφέροντος συνίστανται στην αποστέρηση επί μακρόν του υπέρτατου αγαθού του νερού και την διακινδύνευση της ζωής και της περιουσίας των κατοίκων των περιοχών της πόλης της Αίγινας, καθώς επίσης για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19, για τη στήριξη της κοινωνίας, το νερό είναι απαραίτητο για την προσωπική άλλα και δημοσιά απολύμανση και ψεκασμούς."

Για τους παραπάνω λόγους, αναφέρει η απόφαση, προτείνεται η διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την υπηρεσία της “Μεταφοράς πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα, από την υπογραφή της συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες”, σύμφωνα με τους όρους της από 03-04-2020 με Αριθ. Πρωτ 4344/2020 (ΑΔΑΜ 20PROC006525317 2020-04-04) διακήρυξης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341/06-04- 2020, με τιμή ανά κυβικό μέτρο 1,91 € ευρώ πλέον ΦΠΑ, τιμή χρέωσης ανά κυβικό μέτρο μεταφερόμενης ποσότητας νερού και σύμφωνα με την μελέτη 38/2020 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

Η επιτροπή αποφάσισε επί των 7 παρισταμένων μελών με 5 θετικές ψήφους
Ι. Με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης την υπηρεσία για την “Μεταφορά πόσιμου νερού στη νήσο Αίγινα με υδροφόρα πλοία για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της συμβάσεως και για 12 ημερολογιακούς μήνες”, σύμφωνα με τους όρους της από 03-04-2020 και με Αριθ. Πρωτ 4344/2020 (ΑΔΑΜ 20PROC006525317 2020-04- 04) διακήρυξης, του ηλεκτρονικού διαγωνισμού μεσώ πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 90341/06- 04-2020, με τιμή χρέωσης ανά κυβικό μέτρο μεταφερόμενης ποσότητας νερού 1,91 € ευρώ πλέον ΦΠΑ, και σύμφωνα με την μελέτη 38/2020 από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής .
ΙΙ. Τα κυβικά της μεταφερόμενης ποσότητας νερού που θα απαιτηθούν κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 1.600.000 m3 και η συνολική δαπάνη θα ανέλθει στο ποσό των 3.056.000 ευρώ πλέον του ΦΠΑ.
ΙΙΙ. Η δαπάνη θα καλυφθεί από πίστωση που θα προβλεφθεί στον Κ.Α 25.6142.01 του προϋπολογισμού του Δήμου
μας οικονομικού έτους 2020 που αφορά την μεταφορά πόσιμου νερού στο Δήμο Αίγινας.

Αρνητικά στη πρόταση εισήγησης ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και τακτικά Μέλη της Ο.Ε. Τζίτζης Φίλιππος και Κουκούλης Παναγιώτης (βλέπε τη παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019).

Την απόφαση αναλυτικά μπορείτε να την διαβάσετε εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png