Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την επαναλειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.


Δημοσιεύθηκε η εγκύκλιος για την επαναλειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ. Ανάμεσα σε άλλα η εγκύκλιος αναφέρει ότι: Η επαναλειτουργία των εν θέματι παιδικών χαρών προϋποθέτει την πλήρωση όλων των απαιτήσεων ασφαλείας, όπως αυτές περιγράφονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο για την οργάνωση, τη λειτουργία και την πιστοποίησή τους, και εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικείου Ο.Τ.Α. και σε απόλυτη συνάρτηση αφενός των υφιστάμενων υγειονομικών συνθηκών που επικρατούν ανά περιοχή αφετέρου της πιστής τήρησης των μέτρων προστασίας που έχουν ορισθεί και ισχύουν.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Ως αρμόδια υπηρεσία για την ενημέρωση του κοινού για την εφαρμογή της παρούσας, ορίζεται ο οικείος Ο.Τ. Α.