Μερική ακύρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου από την Αποκεντρωμένη. Αφορά στο χρονικό εύρος για την απαλλαγή από τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων.


Με απόφασή της που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή, η Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής  προχώρησε σε μερική ακύρωση απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα αφορά στην μερική ακύρωση της απόφασης 46/2020 και στο χρονικό εύρος που ορίζεται με την φράση "για το πρώτο πεντάμηνο του έτους 2020" της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για την απαλλαγή από αναλογούντα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10-’58 (ΦΕΚ Α΄ 171) των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε αντίθεση με την διάταξη που ορίζει ότι η απαλλαγή ισχύει για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ειδικότερα και επειδή:
Το Δημοτικό Συμβούλιο έλαβε την υπό στοιχείο 2 απόφαση κατόπιν σύγκλησης αυτού με βάση τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύουν και του άρθρου 43 παρ. 1 της από 30-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 75/Α'/30-03-2020).

Στο άρθρο 37 παρ. 8 της από 20-03-2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 68/Α'/20-03-2020) ορίζεται ότι: “Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και δεν κάνουν χρήση παραχωρημένου κοινόχρηστου χώρου, σύμφωνα με το άρθρο 13 του από 24-9/20-10-1958 β.δ. (Α΄ 171), μπορεί να απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. Με την απόφαση αυτή μπορεί να ρυθμίζονται και θέματα συμψηφισμού με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, σε περίπτωση που έχουν ήδη καταβληθεί ποσά εντός του διαστήματος απαλλαγής”.

Στο σημείο 1 του αποφασιστικού μέρους της ελεγχόμενης απόφασης αναφέρεται (δηλαδή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας).

Αποφασίζει Ομόφωνα
Ι. Επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, απαλλάσσονται από τα αναλογούντα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 13 του ΒΔ 24- 9/20-10-’58 (ΦΕΚ Α΄ 171) για το πρώτο πεντάμηνο του έτους 2020. Όπως προκύπτει από την ανωτέρω διατύπωση, ορίζεται χρονικό εύρος εφαρμογής 5 μηνών για την απαλλαγή από αναλογούντα τέλη χρήσης κοινοχρήστων χώρων του άρθρου 13 του ΒΔ 24-9/20-10-’58 (ΦΕΚ Α΄ 171) των επιχειρήσεων που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη
λειτουργία τους, λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σε αντίθεση με την ανωτέρω διάταξη που ορίζει ότι η απαλλαγή ισχύει για όσο διάστημα ισχύουν οι περιορισμοί.

Ακολουθεί η απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ακυρώνουμε μερικώς την αριθμ. αριθμ. 46/2020 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αίγινας ως προς τo σημείο 1 του αποφασιστικού μέρους αυτής, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας. Κατά της παρούσας μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/06 εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (άρθρο 151 του Ν.3463/06).

Μπορείτε να δείτε την απόφαση της Αποκεντρωμένης εδώ.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση 46/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png