Ορισμός αντιδημάρχων με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2021. Ίδιες παραμένουν οι αντιδημαρχίες και οι αρμοδιότητες.


Δημοσιεύθηκε πριν απο λίγο η απόφαση 721/2020 του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά, με την οποία ορίζει τους αντιδημάρχους για την περίοδο 01/09/2020 έως 31/8/2021. Οι αντιδημαρχίες όπως και οι αρμοδιότητες παραμένουν όπως ίσχυαν μέχρι σήμερα. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.  • Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής ο κ. Νίκος Πτερούδης.
  •  Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ο κ. Δημήτρης Καραγιάννης.
  •  Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών ο κ. Γιώργος Σκαλτσιώτης.
  •  Αντιδήμαρχος Ύδρευσης και Αποχέτευσης ο κ. Αντώνης Μούρτζης.
Ποιο συγκεκριμένα η απόφαση αναφέρει τα ακόλουθα:

Ι) Ορίζουμε τους κατωτέρω Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Αίγινας με θητεία από 01/09/2020 έως 31/8/2021, μεταβιβάζοντας σε αυτούς συγκεκριμένες αρμοδιότητες που άπτονται των παρακάτω θεμάτων:

Α) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής τον κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΤΕΡΟΥΔΗ του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, εκτός της μέριμνας και διαχείρισης των κοιμητηρίων, της συντήρησης/κατασκευής των τάφων και των λοιπών
τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων και εκτός της εποπτείας του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας.
2. Την εποπτεία των έργων που αφορούν στην επέκταση, συντήρηση, επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου καθώς και του φωτισμού για την ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής.
3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
4. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Β) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών τον κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ του Ευαγγέλου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών εκτός από: α) τις αρμοδιότητες του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης και β) από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικού και
Συγκοινωνιών, την συντήρηση-επισκευή και βελτίωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού των οδών και γενικά των υπαίθριων χώρων του Δήμου και του φωτισμού για την ανάδειξη των
δημοτικών κτιρίων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων της περιοχής καθώς και την επέκταση, συντήρηση και επισκευή του δικτύου φωτεινής σηματοδότησης για τη ρύθμιση της
κυκλοφορίας στην περιοχή του Δήμου.
2. Τη μέριμνα και διαχείριση των κοιμητηρίων, καθώς και τη συντήρηση/κατασκευή των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων
3. Την εποπτεία του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
4. Την εποπτεία λειτουργίας του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Αλιείας, της μέριμνας των αδέσποτων ζώων, της διαχείρισης βοσκοτόπων και ό,τι αφορά την κτηνοτροφία
5. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
6. Την τέλεση Πολιτικών Γάμων.
7. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Γ) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών τον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΚΑΛΤΣΙΩΤΗ του Αντωνίου και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την αναπλήρωση εμού κατά τα διαστήματα της εκ του Δήμου απουσίας μου
2. Την εποπτεία της λειτουργίας των Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου και πιο συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, Μισθοδοσίας και Διοικητικής Μέριμνας,του Τμήματος Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), του Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης, του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας και του Τμήματος Ταμειακής υπηρεσίας.
3. Την τέλεση των Πολιτικών Γάμων.
4. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
5. Την εκπροσώπηση του Δήμου σε Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

Δ) Ορίζουμε ως Αντιδήμαρχο Ύδρευσης & Αποχέτευσης τον κ. ΜΟΥΡΤΖΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του Ιωάννη και του μεταβιβάζουμε τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία λειτουργίας του Τμήματος Αποχέτευσης και Ύδρευσης από την Δ/νση του Τεχνικών Υπηρεσιών του Ο.Ε.Υ του Δήμου μας.
2. Την εποπτεία των προμηθειών που εκτελούνται από την Υπηρεσία Ύδρευσης.
3. Την υπογραφή εγγράφων ή πράξεων «με εντολή Δημάρχου» στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του και κατόπιν ενημέρωσης του κ. Δημάρχου.
4. Την εκπροσώπηση του Δήμου στα Δικαστήρια σε θέματα αρμοδιότητάς του.

ΙΙ) Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των Αντιδημάρχων, τις αρμοδιότητές τους ασκεί ο Δήμαρχος και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του.
IΙΙ) Οι Αντιδήμαρχοι εξουσιοδοτούνται επίσης για την θεώρηση του γνησίου της υπογραφής και την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png