Το ζήτημα της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Αίγινας έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης.

 
Το ζήτημα της Διοικούσας Επιτροπής του Κέντρου Υγείας Αίγινας έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης, στα προ ημερησίας συζήτησης θέματα. Πιο συγκεκριμένα ο κ. Κουκούλης επισήμανε ότι αν και το δημοτικό συμβούλιο είχε εκλέξει εκπρόσωπο του δήμου στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Αίγινας εδώ και έναν χρόνο, η επιτροπή αυτή δεν έχει συσταθεί και δεν λειτουργεί.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Υπενθύμισε επίσης ότι είχε εκδοθεί προκήρυξη για την θέση του προέδρου της επιτροπής και συνέχισε λέγοντας ότι μέχρι σήμερα δεν έχει οριστεί ούτε ο πρόεδρος, ούτε έχει συσταθεί η Διοικούσα Επιτροπή. Τέλος, σημείωσε ότι το Κέντρο Υγείας αυτή τη στιγμή είναι διοικητικά ακέφαλο. Χαρακτήρισε το γεγονός ακατανόητο και προσβολή απέναντι στο δημοτικό συμβούλιο που όρισε έναν δημοτικό σύμβουλο, αλλά και στον δημοτικό σύμβουλο που ορίστηκε.
 
Υπενθυμίζεται ότι στην συνεδρίαση της 7ης Νοεμβρίου 2019 το δημοτικό συμβούλιο είχε εκλέξει τον ιατρό κ. Μανώλη Λογοθέτη ως εκπρόσωπο του δήμου στην τριμελή Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας (Το.Π.Φ.Υ) Αίγινας, ενώ αναπληρωτής είχε οριστεί ο κ. Παναγιώτης Μαρμαρινός.
 
Επίσης, σχετικά με την Διοικούσα Επιτροπή, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των μελών της ισχύουν τα ακόλουθα:
 
Σε κάθε Διοικούσα Επιτροπή του Τομέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας συγκροτείται, με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε. τριμελής Διοικούσα Επιτροπή, η οποία αποτελείται από: α) τον Πρόεδρο, β) τον Επιστημονικό Υπεύθυνο του Κέντρου Υγείας και γ) έναν δημοτικό σύμβουλο του Δήμου της έδρας του Κέντρου Υγείας, που προτείνεται από το δημοτικό συμβούλιο, και τους αναπληρωτές τους. Ο πρόεδρος και ο αναπληρωτής του ορίζονται με απόφαση του Διοικητή της Υ.Πε., ύστερα από πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Καθήκοντα της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής Το.Π.Φ.Υ.:
 • Παρακολουθεί την πιστή εφαρμογή των προγραμμάτων και λοιπών δραστηριοτήτων των μονάδων Π.Φ.Υ. του οικείου Το.Π.Φ.Υ., καθώς και την εφαρμογή προγραμμάτων αγωγής υγείας και συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη προληπτική ιατρική στον πληθυσμό περιοχής ευθύνης της.
 • Εισηγείται στη Διοίκηση της Υ.Πε. στην οποία υπάγεται, μέτρα για τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της και την αποτελεσματικότερη παροχή υπηρεσιών.
 • Εισηγείται για την πλήρωση κενών θέσεων του προσωπικού του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της.
 • Εισηγείται στη Δ.Υ.Πε. για την κάλυψη του Κέντρου Υγείας και των περιφερειακών μονάδων της περιοχής ευθύνης της σε ιατρικό προσωπικό ειδικοτήτων που δεν διαθέτει,
 • Ελέγχει την τήρηση του ωραρίου από το προσωπικό των Το.Π.Φ.Υ. και των εποπτευόμενων μονάδων του.
 • Ελέγχει την υλοποίηση του προγράμματος επισκέψεων του προσωπικού των εποπτευόμενων δομών στις αποκεντρωμένες μονάδες του Το.Π.Φ.Υ.
 • Τηρεί μητρώο των ιδιωτών ιατρών της περιοχής ευθύνης της κατά ειδικότητα στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί, σε έκτακτες περιπτώσεις, για παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Αρμοδιότητες της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:

 • Παρέχει κατευθύνσεις και οδηγίες στο προσωπικό του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του.
 • Ελέγχει τη διαχείριση του φαρμακευτικού, υγειονομικού και λοιπού υλικού του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της.
 • Μεριμνά για τη διαφύλαξη και συντήρηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας των μονάδων του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της.
 • Εισηγείται στη Δ.Υ.Πε. στην οποία υπάγεται για τη προμήθεια του υλικού.
 • Εισηγείται για τον πειθαρχικό έλεγχο του προσωπικού των μονάδων αρμοδιότητάς της σε περιπτώσεις παραλείψεων ή ενεργειών που αποτελούν ελεγκτέες πράξεις.
Τρόπος λειτουργίας της Τριμελούς Διοικούσας Επιτροπής των Τομέων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:
 • Η Διοικούσα Επιτροπή συντονίζεται από τον Πρόεδρό της.
 • Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά τουλάχιστον μία φορά κάθε μήνα και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη ύστερα από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα που θα συζητηθούν.
 • Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής και άμισθη
 • Τακτικός εισηγητής είναι ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας, ο οποίος εισηγείται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και σε περίπτωση κωλύματος ο νόμιμος αναπληρωτής του. Εισηγήσεις μπορεί να ανατίθενται και σε άλλους υπαλλήλους των μονάδων του Το.Π.Φ.Υ. αρμοδιότητάς της ύστερα από απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής.
 • Οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά πλειοψηφία των μελών.
 • Κατά τις συνεδριάσεις της τριμελούς επιτροπής τηρούνται πρακτικά στα οποία καταχωρείται υποχρεωτικά και η γνώμη της μειοψηφίας. Εφόσον δεν υπάρχει μειοψηφούσα γνώμη η απόφαση θεωρείται ομόφωνη.
 • Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα Μέλη και τον Γραμματέα.
 • Χρέη Γραμματέα εκτελεί υπάλληλος του Κέντρου Υγείας ο οποίος με τον αναπληρωτή του ορίζονται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής.
 • Όλα τα μέλη της Διοικούσας Επιτροπής έχουν υποχρέωση να προσέρχονται στις συνεδριάσεις αυτής τακτικές και έκτακτες.
 • Μέλος που δεν παρίσταται αδικαιολόγητα σε τρεις συνεχείς συνεδριάσεις εκπίπτει αυτοδίκαια από το αξίωμα του μέλους και κινείται η διαδικασία αντικατάστασής του.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png