Σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Αίγινας με τον ΕΔΣΝΑ, για την εναπόθεση οικιακών απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού.

 
Μία σύμβαση που στόχο έχει να εξασφαλίσει μεγάλη οικονομία χρημάτων στην μεταφορά των οικιακών απορριμμάτων ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 9ης Σεπτεμβρίου. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για την μεταφορά των οικιακών - σύμμεικτων απορριμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού αντί της Φυλής. Σύμφωνα με την εισήγηση του αντιδήμαρχου κ. Νίκου Πτερούδη η μεταφορά στην Φυλή απαιτεί 2.5 - 3 ώρες, περισσότερα καύσιμα και εργατοώρες, ενώ στον ΣΜΑ Σχιστού 20 περίπου λεπτά.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση ο δήμος θα πληρώνει το 10%  από τα δώδεκα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (12,62) ανά τόνο απορριμμάτων, αν εναποθέτει τα απορρίμματα από τις 5:30- 14:00 το απόγευμα τις καθημερινές (αναλυτικά στο κείμενο της σύμβασης που ακολουθεί).

Εάν για κάποια λόγο η εναπόθεση δεν μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο, τότε θα πρέπει να καταβάλει το 100%, οπότε η μεταφορά όπως συμπλήρωσε ο κ. Πτερούδης, θα γίνεται στην Φυλή.
 
Τι προβλέπει η σύμβαση:

Αντικείμενο - Σκοπός της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η συνεργασία των συμβαλλομένων μερών και οι σχετικοί όροι προκειμένου για την παροχή υπηρεσιών χρήσης του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Σχιστού για την εξυπηρέτηση των δρομολογίων των κλειστού τύπου απορριμματοφόρων του Δήμου Αίγινας και τη μεταφόρτωση των οικιακού τύπου απορριμμάτων που παράγονται στην περιοχή του Δήμου Αίγινας και συλλέγονται από το πρόγραμμα αποκομιδής του Δήμου Αίγινας και τη μεταφορά αυτών στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Καθίσταται σαφές ότι στο ΣΜΑ Σχιστού γίνονται δεκτοί μόνο οι τύποι απορριμμάτων που προσδιορίζονται επακριβώς στον Πίνακα 1 της υπ’ αριθμ. 46933/14 ΚΥΑ, η οποία διέπει την λειτουργία του ΣΜΑ. Η απόπειρα απόρριψης φορτίων με απόβλητα που δεν περιλαμβάνονται στον ως άνω Πίνακα συνεπάγεται χρηματικό πρόστιμο με απόφαση της Ε.Ε.  Σκοπός του εν λόγω προγράμματος είναι η συμβολή, των εδώ συμβαλλομένων, στην ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων και την βελτιστοποίηση της απόδοσης των προγραμμάτων αποκομιδής επ΄ ωφελεία των πολιτών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η δυνατότητα χρήσης των υπηρεσιών του ΣΜΑ Σχιστού σύμφωνα με τους κατωτέρω διαλαμβανόμενους όρους. Ο ΕΔΣΝΑ θα προσφέρει τις εν λόγω υπηρεσίες του, με την επιφύλαξη των διαδικασιών και όρων που προβλέπονται ακολούθως από την παρούσα, ήτοι διαθέτοντας ίδιο προσωπικό, τις εγκαταστάσεις του κεντρικού Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) στο Σχιστό περιοχής Περάματος, καθώς και τα ιδιόκτητα ειδικά οχήματα και containers του ΣΜΑ για την μεταφορά των απορριμμάτων (συσκευασμένα δια συμπιέσεως στα containers), για τελική διάθεση στην ΟΕΔΑ Δυτικής Αττικής. Έτσι, υπό συνθήκες κανονικής λειτουργίας του ΣΜΑ και υπό τους όρους που διέπουν την παρούσα, ο Δήμος Αίγινας, πέραν του εργολαβικού ανταλλάγματος, το οποίο θα καταβάλλει, για τις εν λόγω υπηρεσίες, καμία άλλη οικονομική υποχρέωση να μην έχει, ως προς την μεταφορά των απορριμμάτων στην ΟΕΔΑ. Η εκτέλεση των υπόψη υπηρεσιών μεταφόρτωσης θα γίνεται υπό τους κατωτέρω ειδικότερους όρους:

Υποχρεώσεις - Δικαιώματα Συμβαλλόμενων
  • Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μεταφέρει τις ποσότητες των απορριμμάτων του Δήμου Αίγινας, οι οποίες θα εισέρχονται στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού, εντός του εκάστοτε ισχύοντος ωραρίου και ημερών λειτουργίας του. Υπό κανονικές συνθήκες, το ωράριο λειτουργίας του ΣΜΑ Σχιστού σε υποδοχή των οχημάτων αποκομιδής του συνόλου των χρηστών του θα είναι 00:01 έως 18:00 από Δευτέρα έως Παρασκευή και τα Σάββατα από 00:00 έως 08:00, με εξαίρεση τις αργίες και θα ακολουθεί τους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς εκ του ωραρίου λειτουργίας του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής. Ο ΕΔΣΝΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει ή και να περιορίζει την υποδοχή των απορριμματοφόρων των χρηστών του ΣΜΑ, όποτε αυτό απαιτηθεί, από απρόβλεπτες αιτίες (καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης, διακοπή λειτουργίας του ΧΥΤΑ, βλάβες σε εγκαταστάσεις, εξάντληση δυνατότητας υποδοχής φορτίου, μη έγκαιρη αναπλήρωση αποχωρούντος προσωπικού, κλπ.). Σε σοβαρές περιπτώσεις αλλαγής του προγράμματος του ΣΜΑ (μεταβολές στο ωράριο ΧΥΤΑ, αποχωρήσεις προσωπικού ΣΜΑ, σοβαρά προβλήματα στις εγκαταστάσεις, κλπ.) ο Δήμος Αίγινας θα ενημερώνεται εγγράφως, το ταχύτερο δυνατό, ενώ στις υπόλοιπες έκτακτες περιπτώσεις τηλεφωνικώς . Ο ΕΔΣΝΑ θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του ΣΜΑ και ο Δήμος Αίγινας αναλαμβάνει την υποχρέωση να κατευθύνει τα οχήματά του, κατ΄ ευθείαν στον ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής, όποτε αυτό απαιτηθεί.
  • Ο Δήμος Αίγινας δι΄ ιδίων αυτού μέσων και προσωπικού θα συλλέγει τα απορρίμματα που παράγονται στην περιοχή του, σύμφωνα με το πρόγραμμα αποκομιδής (των κλειστών τύπου απορριμματοφόρων του), που εκάστοτε εκπονεί και θα τα μεταφέρει στις προαναφερθείσες εγκαταστάσεις του ΣΜΑ Σχιστού προκειμένου εκ του τόπου αυτού να αρχίζει η μεταφόρτωση με τους όρους που μνημονεύονται ακολούθως.
  • Ο Δήμος Αίγινας αποδέχεται τον εν ισχύ «Κανονισμό Χρήσης των εγκαταστάσεων του ΣΜΑ Σχιστού, από τα πληρώματα των οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων των εξυπηρετουμένων Ο.Τ.Α». Αντίγραφο (εγχειρίδιο) του προαναφερόμενου Κανονισμού συνοδεύει την παρούσα και ο Δήμος Αίγινας αναλαμβάνει την υποχρέωση να διανείμει αντίγραφα του Κανονισμού, σε όλο το αρμόδιο προσωπικό του και τα πληρώματα των οχημάτων αποκομιδής του, καθώς και να επιστήσει την προσοχή τους στην αυστηρή τήρηση των οδηγιών που περιλαμβάνονται σ΄ αυτόν.
  • Ο Δήμος Αίγινας θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια συντονισμού των προγραμμάτων και της κίνησης των απορριμματοφόρων του, ώστε ο αριθμός των αφικνούμενων οχημάτων στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ να ισοκατανέμεται, κατά το δυνατόν, στο διάστημα του ωραρίου λειτουργίας του ΣΜΑ. Ιδίως δε, κατά τις ημέρες αιχμής φορτίων (Δευτέρες και επομένη ημέρα αργιών ή απεργιών), προκειμένου να αποφεύγεται η κυκλοφοριακή συμφόρηση.
Διάρκεια ισχύος της Σύμβασης
Η ισχύς της παρούσας Σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία ανάρτησής της στη Διαύγεια και η διάρκεια ισχύος της θα είναι για έξι μήνες. Η ισχύς της παρούσας δυνατόν να παραταθεί με αποφάσεις των συμβαλλομένων εφόσον το επιθυμούν.

Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης έργου
Οι υπηρεσίες μεταφόρτωσης θα παρέχονται συνεχώς, καθ΄ όλη την διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης βάσει των εκάστοτε αναγκών του Δήμου Αίγινας σε συνδυασμό μετο χρονικό προγραμματισμού του ΕΔΣΝΑ για την λειτουργία του ΣΜΑ Σχιστού και τους λοιπούς όρους της παρούσης.

Προϋπολογισμός – Πόροι
  • Ο Δήμος Αίγινας για την υποστήριξη των λειτουργικών δαπανών για την εφαρμογή της σύμβασης και έναντι των παραπάνω παρεχομένων υπηρεσιών του ΕΔΣΝΑ υποχρεούται να καταβάλλει στον ΕΔΣΝΑ το ποσόν των δώδεκα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (€ 12,62) ανά τόνο απορριμμάτων για α. το 10% των εισερχομένων απορριμμάτων του Δήμου στο ΣΜΑ Σχιστού από 05:30- 14:00 από Δευτέρα- Παρασκευή, β. το 100% των εισερχομένων απορριμμάτων του Δήμου στο ΣΜΑ Σχιστού στο υπόλοιπο του ωραρίου υποδοχής από Δευτέρα- Παρασκευή και κατά τα Σάββατα.
  • Ορίζεται ότι στο ΣΜΑ Σχιστού θα εισέρχονται καθημερινά έως πέντε (5) απορριμματοφόρα του Δήμου Αίγινας, ανάλογα με τις επικρατούσες συνθήκες λειτουργίας του. Σε κάθε περίπτωση, η χρέωση θα υπολογίζεται βάση των ζυγίσεων των απορριμματοφόρων, που θα εκτελείται κατά την είσοδό τους στις εγκαταστάσεις του ΣΜΑ.
  • Η εκκαθάριση θα γίνεται ανά εξάμηνο με βάση λογαριασμό και πιστοποίηση που θα συντάσσει ο ΕΔΣΝΑ και θα ελέγχει και θα προσυπογράφει ο Δήμος Αίγινας εντός τριάντα ημερών από την υποβολή στο Δήμο της πιστοποίησης ή όπως άλλως προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Η καταβολή του τέλους μεταφόρτωσης από τον Δήμο Αίγινας στον ΕΔΣΝΑ θα γίνει με τη διαδικασία που προβλέπεται από την διάταξη του άρθρου 9 του Ν. 3854/2010, ήτοι μέσω των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και σε περίπτωση που αυτά δεν επαρκούν θα εφαρμόζεται η ειδική διαδικασία είσπραξης μέσω της ΔΕΗ ΑΕ (ή άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας) και των ΚΑΠ, εκχωρώντας ο Δήμος Αίγινας προς τον ΕΔΣΝΑ τα δικαιώματά του από τα ανταποδοτικά τέλη καθαριότητας.
  • Η παρακολούθηση εφαρμογής των όρων της παρούσας θα γίνεται από την Διεύθυνση Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, η οποία ορίζεται ως Διευθύνουσα Υπηρεσία και το αρμόδιο τμήμα αυτής.
Φορέας Εκτέλεσης της Σύμβασης
Συμφωνείται από τους Συμβαλλόμενους ότι φορέας εκτέλεσης της σύμβασης θα είναι ο ΕΔΣΝΑ, ο οποίος κατά κύριο λόγο έχει την ιδιοκτησία και διαχείριση του ΣΜΑ Σχιστού και το τεχνικό προσωπικό για την λειτουργία και συντήρηση αυτού.

Όργανο Παρακολούθησης της Σύμβασης
Οι συμβαλλόμενοι συνιστούν τριμελές όργανο παρακολούθησης της σύμβασης στο οποίο θα συμμετέχουν, ο μεν ΕΔΣΝΑ με δύο (2) εκπροσώπους, ο δε Δήμος Αίγινας με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Καθαριότητας. Οι εκπρόσωποι του ΕΔΣΝΑ θα οριστούν με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του ΕΔΣΝΑ. Με την ίδια Απόφαση θα οριστούν και οι αναπληρωτές τους σε περίπτωση κωλύματος. Ο Αναπληρωτής του Αντιδημάρχου θα οριστεί από τον ίδιο. Την ευθύνη σύγκλισης του οργάνου μπορεί να έχει οποιοδήποτε από τα μέλη του. Το όργανο θα συγκαλείται με πρόσκληση του ενός εκ των μελών του, η οποία θα κοινοποιείται στα έτερα τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση. Το όργανο αυτό θα έχει τις εξής αρμοδιότητες: α) Θα καθορίζει τις ενδεδειγμένες προτεραιότητες, β) θα επιβλέπει την υλοποίηση της εφαρμογής των όρων της παρούσας σύμβασης, γ) θα εποπτεύει την επίλυση εν γένει κάθε προβλήματος που θα αναφανεί κατά την διάρκεια της συμ-βάσεως και στα πλαίσια αυτής, δ) θα κοινοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεών του στα Όργανα που θα υποδειχθούν από τους υπογράφοντες την παρούσα Σύμβαση.

Αναφορικά με την απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο, αποφάσισε κατά πλειοψηφία με 14 υπέρ έναντι 2 κατά επί 17 παριστάμενων μελών, ενέκρινε την σύναψη σύμβασης συνεργασίας με τον Ε.Δ.Σ.Ν.Α. με αντικείμενο την εναπόθεση απορριμμάτων (οικιακών – σύμμεικτων) του Δήμου Αίγινας στο ΣΜΑ Σχιστού και για την περαιτέρω μεταφορά τους προς τον ΧΥΤΑ Φυλής. Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μεθενίτης Παντελής και Ντελής Αντώνιος ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ψήφισε παρών.

Μπορείτε να δείτε την απόφαση από το απόσπασμα των πρακτικών της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εδώ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png