"Εύπλοια Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης". Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την σύστασή του και την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας.


"Εύπλοια Ανώνυμη Εταιρεία. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης", θα είναι η επωνυμία της ανώνυμης εταιρίας, η σύσταση της οποίας έχει εγκριθεί από τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων και από το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Αίγινας. 

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, οι οποίες λειτουργούν υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττουν από κοινού με τους ΟΤΑ στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο, ανάλογα με τις καταστατικές τους προβλέψεις και έχουν ως σκοπό ιδίως την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους, την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων και των περιφερειών, την ωρίμανση έργων υποδομής και την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής, ψηφιακής σύγκλισης και αειφόρου ανάπτυξης.

Η εταιρεία που θα λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, συμπράττει από κοινού με τους ΟΤΑ-μέλη της ή και με άλλους Ο.Τ.Α. στην υλοποίηση της αναπτυξιακής πολιτικής στον χώρο της Αττικής .

Ποιός είναι ο σκοπός των Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των ενώσεών τους
 • Την υποστήριξη και εφαρμογή της αναπτυξιακής πολιτικής των δήμων της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της ίδιας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, και όποιου άλλου ΟΤΑ της χώρας ζητηθεί
 • Την διοικητική και οργανωτική υποστήριξη των ΟΤΑ για την υλοποίηση των αυτοδιοικητικών αρμοδιοτήτων τους και για την παροχή των υπηρεσιών τους προς τους πολίτες
 • Την ωρίμανση έργων υποδομής,
 • Την υλοποίηση πολιτικών κοινωνικής συνοχής,
 • Την υλοποίηση πολιτικών ψηφιακής σύγκλισης, όπως την αναζήτηση, επιλογή και εφαρμογή, διαχείριση, λειτουργία, ανάπτυξη, ολοκληρωμένων λύσεων και υπηρεσιών στους τομείς της
 • ηλεκτρονικής, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφοριακής, του διαδικτύου, καθώς και τον σχεδιασμό, εκτέλεση και διαχείριση αναπτυξιακών προγραμμάτων ψηφιακής σύγκλισης,
 • Την προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. με τους οποίους συμπράττει,
 • Την διοικητική υποστήριξη των Τεχνικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δόμησης των ΟΤΑ και την
 • ανάληψη καθηκόντων τεχνικής υπηρεσίας των ΟΤΑ,
 • Την εκπόνηση επιχειρησιακών προγραμμάτων ΟΤΑ κατ’ άρθρο άρθρο 7 ν. 4674/2020
 • Την ανάπτυξη δραστηριοτήτων πολιτιστικής ανάπτυξης, αειφόρου και βιώσιμης ανάπτυξης και
 • προστασίας του περιβάλλοντος,
 • Την συμμετοχή της σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα και την εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
 • Την υλοποίηση του ειδικού προγράμματος CLLD/LEADER και κάθε παρόμοιου που υφίσταται ή ήθελε θεσμοθετηθεί μελλοντικά
Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών, η εταιρεία μπορεί, μεταξύ άλλων να αναλαμβάνει την εκτέλεση δράσεων κρατικών ενισχύσεων, αξιοποιεί χρηματοδοτικά εργαλεία, συμβάλλεται με άλλες αναθέτουσες αρχές, συμμετέχει σε προγραμματικές συμβάσεις, συμμετέχει ή/και διαχειρίζεται αναπτυξιακά, επενδυτικά και ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτούμενα από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους ή και διεθνείς πόρους. Για την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών, συγκροτείται εντός της εταιρείας «Ενδιάμεσος Φορέα Διαχείρισης», ως διακριτή οντότητα, κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο νομοθετικό πλαίσιο εκάστου χρηματοδοτικού προγράμματος.

Έδρα, υποκαταστήματα και γραφεία της εταιρίας

Έδρα της εταιρείας ορίζεται ο Πειραιάς, επί της οδού Φίλωνος 91. Η έδρα της εταιρείας μπορεί να μεταφερθεί σε οποιονδήποτε Δήμο ή Κοινότητα της Ελληνικής Επικράτειας ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και τροποποίηση του καταστατικού.

Υποκαταστήματα και γραφεία της εταιρείας μπορούν να ιδρυθούν σε Δήμους ή Κοινότητες της Ελλάδας ή στο εξωτερικό με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που θα καθορίζει τους
ιδιαίτερους όρους εγκατάστασης και λειτουργίας τους, καθώς και την έκταση της δικαιοδοσίας τους.

Περιοχή στην οποία θα αναπτύσσεται η δραστηριότητα της Εταιρείας είναι η περιοχή των Ο.Τ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής και όπου αλλού είναι απαραίτητο, σε εθνικό και σε διεθνές επίπεδο στην υλοποίηση της αναπτυξιακής της πολιτικής.

Οι μέτοχοι, το μετοχικό κεφάλαιο, η συμμετοχή των δήμων και η επιχορήγηση του Υπουργειου Εσωτερικών

1.Το Μετοχικό Κεφάλαιο της εταιρείας ορίζεται σε οκτακόσιες χιλιάδες ευρώ που αναλύεται ως εξής: καταβεβλημένο ποσό με μετρητά, διαιρούμενο σε δέκα χιλιάδες ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας ογδόντα ευρώ εκάστης.
2. Όλες οι μετοχές της Εταιρείας είναι κοινές, ονομαστικές, δεσμευμένες και μη προνομιούχες. Οι μετοχές δεν εισάγονται στο Χρηματιστήριο Αξιών.
3. Το μετοχικό κεφάλαιο έχει καταβληθεί εξ ολοκλήρου από τους μετόχους της εταιρείας και έκαστος των μετόχων έχει το εξής ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία:
Για την κάλυψη της συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 10.000 ευρώ θα προέρχονται από ιδίους πόρους του Δήμου και το υπόλοιπο ποσό της συμμετοχής θα προέλθει από επιχορήγηση του
Υπουργείου Εσωτερικών.

Να σημειωθεί ότι έως 31.12.2020 οι δήμοι, οι περιφερειακές ενώσεις τους και οι περιφέρειες μπορούν να λάβουν αποφάσεις για τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, νια την προσαρμογή
των υφιστάμενων αναπτυξιακών ανωνύμων εταιρειών στις διατάξεις του άρθρου αυτού ή για τη συμμετοχή τους σε Αναπτυξιακούς Οργανισμούς.

Το προσωρινό διοιητικό συμβούλιο

Με το καταστατικό ορίζεται Διοικητικό Συμβούλιο με διάρκεια την παρούσα δημοτική θητεία και σε κάθε περίπτωση μέχρι το οικονομικό κλείσιμο της τελευταίας χρήσης αποτελούμενο
από ένα μέλος εξ εκάστου Δήμου που θα συμμετέχει στον Αναπτυξιακό Οργανισμό. Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται ο Δήμαρχος Κυθήρων Αντικυθήρων κος Ευστράτιος Χαρχαλάκης
και Διευθύνων Σύμβουλος ο Διαχειριστής του Δικτύου Δήμων Νήσων Αττικής κος Μαρίνης Μπερέτσος οι οποίοι αποτελούν και τα εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.

Τι αποφάσισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας στην συνεδρίαση που έγινε δια ζώσης στις 13 Οκτωβρίου αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Δημάρχου και έλαβε υπόψη του:
 1. Το Σχέδιο Καταστατικού του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού.
 2. Τις τοποθετήσεις και απόψεις των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
 3. Την επισήμανση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου ότι ο Δήμος Αίγινας δεν δεσμεύεται στην καταβολή επιπλέων ποσού πέραν των 10.000 € συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο στην περίπτωση που το Υπουργείο Εσωτερικών δεν χρηματοδοτήσει τον Αναπτυξιακό Οργανισμό.
 4. Τις διατάξεις του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) και του Ν.3852/2010 και κατόπιν διαλογικής συζήτησης
Αποφάσισε με 9 ψήφους υπέρ έναντι 1 ψήφου κατά επί 10 παριστάμενων μελών ότι:
 • Εγκρίνει τη σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού από κοινού με τους Δήμους της ΠΕ Νήσων Αττικής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του νόμου 4674/020.
 • Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στον νεοσυσταθέντα Αναπτυξιακό Οργανισμό Νήσων Αττικής.
 • Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο κ. Ιωάννη Ζορμπά να υπογράψει οποιοδήποτε έγγραφο απαιτηθεί για τα παραπάνω.
 • Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κυθήρων κ. Χαρχαλάκη ως νόμιμο εκπρόσωπο του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού και τη δικηγόρο, όπως προβούν στις κατά νόμο ενέργειες για την ίδρυση της εταιρείας και την καταχώρηση αυτής στο αρμόδιο ΓΕΜΗ.
 • Εγκρίνει το Σχέδιο Καταστατικού του υπό ίδρυση Αναπτυξιακού Οργανισμού.
Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 109/2020


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png