Ορθή αποτύπωση οικονομικών στοιχείων ζητά το Υπουργείο Εσωτερικών από 199 Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Δήμων. Περιλαμβάνεται και η ΚΕΔΑ.


Η Αίγινα είναι ανάμεσα στους 199 δήμους, των οποίων οι Κοινωφελείς τους Επιχειρήσεις περιλαμβάνονται σε λίστα του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποτελεί μέρος της εγκυκλίου (26ης Νοεμβρίου) με θέμα: "Οδηγίες για την αποτύπωση των εσόδων των κοινωφελών επιχειρήσεων στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών – Παροχή γνώμης Παρατηρητηρίου επί του σχεδίου προϋπολογισμού έτους 2021 ".

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Η εγκύκλιος αναφέρει ότι έχει καθοριστεί μία ενιαία δομή αποτύπωσης των εσόδων και των εξόδων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) των ΟΤΑ, εν προκειμένω των κοινωφελών επιχειρήσεων, στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, τόσο σε επίπεδο μηνιαίων αναφορών όσο και ως προς τα σχέδια προϋπολογισμών που υποβάλλονται στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του Υπουργείου για τη διατύπωση γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Με αυτό τον τρόπο καθίσταται δυνατή η ομοιόμορφη αποτύπωση των στοιχείων κατάρτισης και εκτέλεσης των προϋπολογισμών των κοινωφελών επιχειρήσεων, έως την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων του πδ/τος 54/2018 (Α΄ 103).

Κατόπιν ελέγχων που διενέργησε η υπηρεσία μας διαπιστώθηκε η μη ορθή αποτύπωση ορισμένων κατηγοριών εσόδων στα στοιχεία που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Με το παρόν έγγραφο, σας επισημαίνουμε αυτές τις περιπτώσεις προκειμένου να προβείτε σε διόρθωση των στοιχείων σύμφωνα με τις οδηγίες της τελευταίας παραγράφου. Ειδικότερα:

Α. Το πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» συνιστά μεταβίβαση εισοδήματος με τη μορφή «αξίας τοποθέτησης» (voucher) προς τις μητέρες βρεφών, νηπίων, παιδιών ή/και ατόμων ΜΕΑ που φιλοξενούνται και εξυπηρετούνται από βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και λοιπές αντίστοιχες δομές παροχής υπηρεσιών. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ΕΕΤΑΑ ΑΕ (ως φορέας υλοποίησης του προγράμματος) μεριμνά για την απευθείας μεταβίβαση προς τις δομές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, των ποσών των εισφορών που οφείλουν οι μητέρες στις δομές για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Συνεπώς, οι χρηματικές εισροές των κοινωφελών επιχειρήσεων από το πρόγραμμα δεν συνιστούν σε καμία περίπτωση «επιχορήγηση» ή «έσοδο από συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα» αλλά είσπραξη εσόδων από παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της επιχειρηματικής δραστηριότητας της οντότητας και στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ θα πρέπει να αποτυπώνονται αποκλειστικά στην κατηγορία «Α1 - Έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα (από πώληση αγαθών και παροχή υπηρεσιών)».

Β. Τα έτη 2020 και 2021, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» υλοποιείται με πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών (άρθρο 229 του ν. 4635/2019 – Α΄ 167 και άρθρο 38 του ν. 4735/2020 - Α΄ 197) και με διαχειριστή του προγράμματος την ΕΕΤΑΑ ΑΕ. Συνεπώς, οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από την ΕΕΤΑΑ ΑΕ (που είναι ο διαχειριστής των πιστώσεων του προγράμματος) προς τις κοινωφελείς επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να αποτυπώνονται στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ στην κατηγορία «Α5.01 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό». Γ. Η κατηγορία Α5.01 Επιχορηγήσεις από Τακτικό Προϋπολογισμό» αφορά αποκλειστικά τις επιχορηγήσεις που λαμβάνονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, μέσω του τακτικού
προϋπολογισμού των καθ΄ ύλην αρμόδιων υπουργείων. Συνεπώς, οι επιχορηγήσεις από τον οικείο ΟΤΑ στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 259 του 3463/2006 (κάλυψη διαφοράς εσόδων – εξόδων βάσει των προγραμμάτων δράσης και σύναψη προγραμματικών συμβάσεων) αποτυπώνονται στην κατηγορία «Α2.Χρηματοδοτήσεις από ΟΤΑ».

Δ. Το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ χρηματοδοτείται από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, συνεπώς τα αντίστοιχα έσοδα αποτυπώνονται στην κατηγορία «Α5β – Επιχορηγήσεις Π.Δ.Ε.».

Ε. Στην κατηγορία «Α6. Λοιπά έσοδα» αποτυπώνονται τα έσοδα υπέρ δημοσίου και τρίτων, οι επιστροφές χρημάτων, τα έσοδα από δωρεές και κληρονομιές.

ΣΤ. Οι εισπράξεις από έσοδα που έχουν βεβαιωθεί σε προηγούμενα οικονομικά έτη, συμπεριλαμβανομένων και των επιχορηγήσεων, ανεξαρτήτως από που προέρχονται, αποτυπώνονται στην κατηγορία όπου καταγράφεται και το έσοδο του τρέχοντος έτους.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, με ευθύνη του/της ασκούντος/ασκούσας χρέη Προϊσταμένου/ης Οικονομικών Υπηρεσιών (ΠΟΥ) της κοινωφελούς επιχείρησης ή, εάν δεν υφίσταται, του ΠΟΥ του εποπτεύοντος Δήμου, πρέπει να πραγματοποιηθεί έλεγχος στα στοιχεία που υποβάλλονται στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κόμβος Διαλειτουργικότητας και Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων) προκειμένου στη συνέχεια οι στατιστικοί ανταποκριτές να πραγματοποιήσουν τις απαραίτητες διορθώσεις. Η διαδικασία ελέγχου και διορθώσεων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις 20.12.2020. Για αυτό το σκοπό, τα δελτία των κοινωφελών επιχειρήσεων για τα έτη 2019 και 2020, καθώς και τα ήδη υποβληθέντα σχέδια προϋπολογισμού έτους 2021, θα από-οριστικοποιηθούν αυτόματα στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων για το διάστημα 26.11.2020 έως 20.12.2020.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η έκδοση Γνώμης από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί των σχεδίων προϋπολογισμού έτους 2021 των κοινωφελών επιχειρήσεων του υποτομέα των ΟΤΑ, προϋποθέτει την ολοκλήρωση των ελέγχων και των διορθώσεων και την εκ νέου οριστικοποίηση των δελτίων στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων του ΥΠΕΣ.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png