Τι προβλέπει η 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας για το έτος 2020.

Ως προς τα Έσοδα:

1. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α 1326.02 με τίτλο «Έσοδα από προγραμματική σύμβαση με Λιμενικό Ταμείο (Απόφαση 210/2020 Ο.Ε)» με ποσό 79995,28€
2. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 0612.01 με τίτλο «ΚΑΠ για την καταβολή μισθωμάτων ακινήτων προς στέγαση Δημοτικών Σχολικών μονάδων και υπηρεσιών» με ποσό 1.200,00€ Τελικό ποσό 3.000,00€.

Ως προς τα Έξοδα:

3. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α 25.6112.02 με τίτλο «Παροχή υπηρεσίας συντήρησης και λειτουργίας κεντρικών δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Αίγινας» με ποσό 24.800,00€
4. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.6117.05 με τίτλο «Λοιπά έξοδα βεβαίωση και είσπραξης» με ποσό 4.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.5. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.6154.01 με τίτλο «Παροχή  ποστηρικτικών  υπηρεσιών εσωτερικού έλεγχου και παροχή θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης του προσωπικού» με ποσό 4.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
6. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.6031.03 με τίτλο «Αμοιβή Γενικού Γραμματέα» με ποσό 4.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
7. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.6232.04 με τίτλο: «Δαπάνες καταβολής μισθωμάτων Σχολικών μονάδων Ν.3852/2010» με ποσό 1.200,00€. Τελικό ποσό: 3.000,00€
8. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.15 με τίτλο: «Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικών δρόμων στην έδρα Δήμου Αίγινας 2020» με ποσό 75.000,00€. Τελικό ποσό: 95.000,00€
9. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.16 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων στο Τοπικό Διαμέρισμα Βαθέος» με ποσό 20.000,00€. Τελικό ποσό: 0€.
10. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.17 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση Δημοτικών δρόμων στο Τοπικό Διαμέρισμα Κυψέλης» με ποσό 20.000,00€. Τελικό ποσό: 0€.
11. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.18 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στο τοπικό διαμέρισμα Πέρδικας» με ποσό 15.000,00€. Τελικό ποσό: 0€.
12. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7333.19 με τίτλο «Ασφαλτόστρωση δρόμων στο Μεσαγρό» με ποσό 20.000,00€. Τελικό ποσό: 0€
13. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.6012.01 με τίτλο: «Υπερωριακή απασχόληση μονίμων διοικητικών υπαλλήλων» με ποσό 1.000,00€. Τελικό ποσό: 12.000,00€
14. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.6422.01 με τίτλο «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων διοικητικών υπαλλήλων» με ποσό 1.500,00€. Τελικό ποσό: 3.500,00€
15. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 20.6422.01 με τίτλο: «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων καθαριότητας» με ποσό 1.500,00€. Τελικό ποσό: 5.000,00€
16. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 25.6012.01 με τίτλο: «Υπερωριακή απασχόληση μονίμων υπαλλήλων ύδρευσης» με ποσό 1.500,00€. Τελικό ποσό: 5.500,00€
17. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α 25.7412.07 με τίτλο «Προκαταρκτική Μελέτη και ΠΠΕΑ Αγίας Μαρίνας» με ποσό 24.800,00€
18. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 25.6672.01 με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή-συντήρηση μηχανημάτων της υπηρεσίας ύδρευσης» με ποσό 3.000,00€.
Τελικό ποσό: 6.000,00€
19. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 25.6264.01 με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων» με ποσό 1500,00€. Τελικό ποσό: 5.000,00€
20. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.6492.01 με τίτλο: «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» με ποσό 83.826,65€. Τελικό ποσό:
123.826,65€21. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α 20.6277.08 με τίτλο «Καθαρισμός λιμένων και ακτών του δήμου Αίγινας και αποκομιδή απορριμμάτων από
κάδους συλλογής» με ποσό 79.995,28€
22. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 00.6121.02 με τίτλο «Αμοιβή Συμπαραστάτη Δημότη και επιχείρησης» με ποσό 7.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
23. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α 30.6266.01 με τίτλο «Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού» με ποσό 1.300,00€
24. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 25.6211.01 με τίτλο: «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για λειτουργία γεωτρήσεων» με ποσό 5.000,00€. Τελικό ποσό: 15.000,00€
25. Δημιουργείται ο νέος Κ.Α 20.6633.01 με τίτλο «Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κ.λπ.)» με ποσό 3.000,00€
26. Ενισχύεται ο υπάρχων Κ.Α: 20.6671.01 με τίτλο: «Προμήθεια ανταλλακτικών για επισκευή-συντήρηση μεταφορικών μέσων» με ποσό 10.000,00€. Τελικό ποσό:
107.000,00€
27. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7134.01 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και συγκροτημάτων και λογισμικού» με ποσό 7.000,00€. Τελικό ποσό 17.800,00€.
28. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.6261.01 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση δημοτικών κτιρίων» με ποσό 5.000,00€. Τελικό ποσό 5.000,00€.
29. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.01 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Δημαρχείου» με ποσό 7.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
30. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.02 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση παλαιού Δημαρχείου (Χρήστου Λαδά 1)» με ποσό 9.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
31. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.05 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Ιχθυαγοράς» με ποσό 8.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
32. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.09 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Πύργου Μαρκέλου» με ποσό 4.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
33. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.10 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Πυροσβεστικού Σταθμού» με ποσό 4.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
34. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 10.7331.11 με τίτλο «Επισκευή-Συντήρηση Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας» με ποσό 4.000,00€. Τελικό ποσό 1.000,00€.
35. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 20.7325.01 με τίτλο «Επέκταση δικτύου φωτισμού Δήμου Αίγινας και Τοπικών Κοινοτήτων» με ποσό 24.800,00€. Τελικό ποσό 0€.
36. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 15.7332.01 με τίτλο «Επισκευή γηπέδου Μπάσκετ στην Τοπική Κοινότητα Πέρδικας» με ποσό 5.000,00€. Τελικό ποσό 0€.37. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7412.02 με τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη
Σουβάλα της Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος» με ποσό 10.000,00€. Τελικό ποσό0€. 38. Τροποποιείται ο υπάρχων Κ.Α : 30.7412.01 ως προς τον τίτλο «Μελέτη κυκλοφοριακών
ρυθμίσεων στην Αγία Μαρίνα και εύρεση χώρου στάθμευσης» και γίνεται «Παροχή Υπηρεσιών υποστήριξης της ΤΥ για τη συλλογή κυκλοφοριακών δεδομένων του οδικού δικτύου στην Αγία
Μαρίνα και στη Σουβάλα Νήσου Αίγινας» με συνολικό ποσό 20.000,00€ 39. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7134.01 με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και
συγκροτημάτων και λογισμικού» με ποσό 5.000,00€. Τελικό ποσό 0€.
40. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 45.7412.01 με τίτλο «Μελέτη-αποτύπωση Δημοτικών Νεκροταφείων» με ποσό 10.000,00€. Τελικό ποσό 0€.
41. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 70.7336.01 με τίτλο «Σήμανση οδών πλατειών, ενημερωτικών πληροφοριακών πινακίδων και κατόπτρων οδικής ασφάλειας» με ποσό 20.000,00€. Τελικό ποσό
0€.
42. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 70.7336.04 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων θέση Κολώνα» με ποσό 6.000,00€. Τελικό ποσό 0€.
43. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 70.7336.05 με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης οχημάτων περιοχής Φυλακών» με ποσό 10.000,00€. Τελικό ποσό 0€.
44. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 30.7412.03 με τίτλο «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου πόλη Αίγινας και καθορισμός επιλεγμένων
οδών ως πεζοδρόμων, κυκλοφοριακή και πολεοδομική μελέτη» με ποσό 23.800,00€. Τελικό ποσό 1.000€.
45. Μειώνεται ο υπάρχων Κ.Α: 70.8115.03 με τίτλο «Διάφορα έξοδα (οφειλές παρελθόντων ετών (ΠΟΕ) από προμήθειες» με ποσό 10.698,72€. Τελικό ποσό 0€.
46. Τροποποιείται ο υπάρχων Κ.Α : 20.6162.02 ως προς τον τίτλο «Απομάκρυνση τεμαχισμένων ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων από το χώρο γκαράζ» και γίνεται «Συλλογή και
απομάκρυνση μη επικίνδυνων και φερτών υλικών» με συνολικό ποσό 14.800,00€

Υπάρχον αποθεματικό: 30.504,17€

Τελικό αποθεματικό: 63.076,24

Το θέμα συζητήθηκε στην συνεδρίαση, που έγινε μέσω τηλεδιάσκεψης στις 24 Νοεμβρίου και εγκρίθηκε με 7 θετικές ψήφους, σύμφωνα με την εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και την εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας και για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτές.

Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Δημήτριος, Μούρτζης Γεώργιος, Μαρμαρινός Σταμάτης, Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, Τζίτζης Φίλιππος και Ηλίας Παναγιώτης οι οποίοι ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κουκούλης Παναγιώτης και Λεούσης Νεκτάριος ψήφισαν θετικά στην εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής (198/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής) και αρνητικά στην συμπληρωματική εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μεθενίτης Παντελής και Ντελής Αντώνιος απείχαν της ψηφοφορίας,


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png