Ψήφιση προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021. Το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης.

Το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της 11ης Ιανουαρίου 2021 που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Μετά την ανακοίνωση του τίτλου του 1 ου θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ.
247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση προσχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021, με σκοπό την ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων της Ε.Ε-
.Τ.Α.Α.». Με την απόφαση αυτή η Οικονομική Επιτροπή συνέταξε το προσχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021, το οποίο, μετά τη σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του προσχεδίου αυτού, υποβάλλεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο υπό έγκριση προϋπολογισμός έχει συνοπτικά ως εξής:
ΕΣΟΔΑ :
32.793.153,03 €
ΕΞΟΔΑ :
32.776.320,45 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
16.832,58 €
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του:
 • Την υπ’ αριθ. 12/2020 απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Αίγινας με την οποία η Επιτροπή εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή το προσχέδιο του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Αίγινας.
 • Την υπ’ αριθμ. 247/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία εγκρίθηκε το προσχέδιο προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021.
 • Την υπ’ αριθμ. 1/2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία καταρτίσθηκε ο πίνακας στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021.
 • Την εισηγητική έκθεση της οικονομικής επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αίγινας επί του προϋπολογισμού οικον. Έτους 2021.
 • Την από 30-12-2020 και με αρ. πρωτ. 1279/2020 σύμφωνη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. επί του σχεδίου του προϋπολογισμού Δήμου Αίγινας,
 • έτους 2021.
 • Την υπ. αριθ. 153/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας (ΑΔΑ: 6Ι3ΓΩ68ΥΧΟ) «Περί έγκρισης τεχνικού προγράμματος Δήμου Αίγινας, έτους 2021».
 • Τα λοιπά έγγραφα στοιχεία του φακέλου του θέματος (αποφάσεις επιβολής ή αναπροσαρμογής τελών, βεβαιώσεις απαιτούμενων αποδοχών προσωπικού, αναλυτική κατάσταση δανεί-
 • ων και βεβαίωση χρηματικού υπολοίπου κ.ά).
 • Τις διατάξεις της περίπτ. α’ της παρ.1 του άρθρου 72, των παρ. 1-8 του άρθρου 266, των περιπτ. δ’ και ε’ του άρθρου 63, της παρ. 3 του άρθρου 76 και των παρ.1-3 του άρθρου 86
 • του Ν.3852/2010.
 • Τις διατάξεις των άρθρων 159 και 162 του Ν. 3463/2006.
 • Το αριθμ. πρωτ. 54240/44368/11.10.2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής σύμφωνα με το οποίο η ψήφιση του προϋπολογισμού και του ΟΠΔ γίνεται σε μία ειδική για
 • αυτό το σκοπό συνεδρίαση, ωστόσο κρίνεται σκόπιμο οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι διακριτές.
 • Τις διατάξεις των σχετικών ΚΥΑ Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
 • Την 61/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΝ25Ω68-Υ0Μ) με θέμα:
 • «Έγκριση ρύθμισης εξόφλησης οφειλών του Δήμου προς τρίτους». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, η ρύθμιση οφειλών του Δήμου στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο Αττικής, ώστε να καταβληθούν αυτές σε δόσεις οι οποίες βρίσκονται μέσα στις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και θα δώσουν ανάσα στην οικονομική διαχείριση.
 • Την υπ’ αριθμ. 110/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΨ3ΟΩ68-ΞΥΒ) με την οποία αποδεχθήκαμε πίστωση ύψους 30.000 € από την ένταξη του Δήμου στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου “Δράσεις περιβαλλοντικού Ισοζυγίου” στον άξονα 3: Συμπληρωματική Πρόσκληση στην Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα για το έτος 2017.
 • το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκε καμία εναλλακτική πρόταση από δημοτική παράταξη ή Δημοτικό Σύμβουλο επί της προτεινόμενου σχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου.
 • Τις τοποθετήσεις και απόψεις του κου Δημάρχου και των μελών του Συμβουλίου, οι οποίες με λεπτομέρεια αναγράφονται στα αναλυτικά πρακτικά της Συνεδρίασης.
 • και μετά από διαλογική συζήτηση,

Αποφασίζει με 7 θετικές ψήφους

Ι.- Ψηφίζει τον προϋπολογισμό του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021, όπως εμφανίζεται στο επισυναπτόμενο κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Ο προϋπολογισμός του Δήμου Αίγινας οικονομικού έτους 2021 έχει συνοπτικά ως εξής:
ΕΣΟΔΑ :
32.793.153,03 €
ΕΞΟΔΑ :
32.776.320,45 €
ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :
16.832,58 €
ΙΙ.- Το κείμενο του προϋπολογισμού με τα επισυναπτόμενα έγγραφα να υποβληθεί στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, όπως απαιτείται, για έλεγχο.

ΙΙΙ.- Η παρούσα απόφαση με βάση το άρθρο 2, παρ 4, του ν. 3861/2010 «πρόγραμμα διαύγεια», πρέπει να αναρτηθεί στο διαδίκτυο διαφορετικά δεν εκτελείται.
(Μειοψήφησαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Μούρτζης Δημήτριος, Μαυροθαλασσίτης Χρυσόστομος, Μούρτζης Γεώργιος, Μαρμαρινός Σταμάτης, Σαλπέα – Στάθη Αικατερίνη, Μεθενίτης Παντελής,
Τζίτζης Φίλιππος, Ντελής Αντώνιος και Ηλίας Παναγιώτης ψήφισαν αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος. Ο Δημοτικός Σύμβουλος Γαλάνης Γρηγόριος ψήφισε  ́ ́παρών ́ ́. Οι Δημοτικοί
Σύμβουλοι Κουκούλης Παναγιώτης, Λογοθέτης Εμμανουήλ και Λεούσης Νεκτάριος απείχαν της ψηφοφορίας).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ. 1/2021

Για πίστωση συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Ακριβές αντίγραφο
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Στυλιανός Θεριανός


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png