Τι προβλέπει η απόφαση δημάρχου για την υπερωριακή απασχόληση. Ποιες υπηρεσιακές ανάγκες αφορά.

Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση του δημάρχου κ. Γιάννη Ζορμπά που αφορά στην έγριση της υπερωριακής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δήμου Αίγινας.

Στην απόφαση λαμβάνονται υπόψη

1.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 παρ. 1 του Ν. 3852/2010
2.Τις διατάξεις των άρθρων 48 και 49 του Ν. 3584/2007
3.Τις διατάξεις του άρθρου 176 του Ν. 4261/2014
4.Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του Ν. 4071/2012
5.Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)
6.Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4354/2015
7.Τον αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων του Δήμου.
8.Το γεγονός ότι προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου μας, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός του ωραρίου, θα πρέπει να εργασθούν υπάλληλοι του Δήμου πέραν του υποχρεωτικού κανονικού τους ωραρίου.

Εγκρίνουμε την υπερωριακή απασχόληση πέντε (5) υπαλλήλων κλάδου Δ.Ε Διοικ/κού-Οικονομικού, πέντε (5) υπαλλήλων κλάδου Π.Ε Διοικ/κού - Οικονομικού, ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Π.Ε Δασολόγων, ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Π.Ε Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, δύο (2) υπαλλήλων κλάδου Τ.Ε Διοικ/κού - Οικονομικού, ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Τ.Ε Πληροφορικής, ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Τ.Ε
Κοινωνικών Λειτουργών, ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Ειδικών Συνεργατών, τριών (3) υπαλλήλων κλάδου Ειδικών Συμβούλων, ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Υ.Ε Κλητήρων, ενός (1) υπαλλήλου κλάδου Εποπτών Δημόσιας Υγείας, μίας (1) υπαλλήλου κλάδου Υ.Ε Καθαριστριών, τριών (3) υπαλλήλων κλάδου Δ.Ε Τεχνιτών Ύδρευσης, δύο (2) υπαλλήλων κλάδου Υ.Ε Εργατών Ύδρευσης, πέντε (5) υπαλλήλων κλάδου Δ.Ε
Τεχνιτών Οδοποιίας, δύο (2) υπαλλήλων κλάδου Υ.Ε εργατών οδοποιίας, δύο (2) υπαλλήλου κλάδου Δ.Ε Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, πέντε (5) υπαλλήλων κλάδου Δ.Ε 29 οδηγών οχημάτων καθαριότητας και επτά (7) υπαλλήλων κλάδου Υ.Ε 16 εργατών καθαριότητας κατά το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσας έως 31-12-2021, προκειμένου να καλυφθούν οι αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες της οικονομικής και ταμειακής υπηρεσίας, των διοικητικών υπηρεσιών, του γραφείου και της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου, του γραφείου και της λειτουργίας του γραφείου δημάρχου, του γραφείου δημοτικών προσόδων του Δήμου, της γραμματειακής υποστήριξης - πρακτικογράφων των Δημοτικών Κοινοτήτων, των υπηρεσιών καθαριότητας, ύδρευσης και οδοποιίας που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν εντός του ωραρίου.

Στην αρχή εκάστου μήνα θα εκδίδεται αρμοδίως απόφαση για την συγκρότηση συνεργείου υπερωριακής απασχόλησης όπου θα περιγράφονται αναλυτικά οι ανάγκες του τρέχοντος μήνα και θα παρέχονται σαφή και συγκεκριμένα στοιχεία που δικαιολογούν την εργασία πέρα από το κανονικό ωράριο για τον κάθε υπάλληλο. Η παρούσα απόφαση αφορά την πραγματοποίηση υπερωριακής απογευματινής
απασχόλησης έως 120 ώρες ανά εξάμηνο, για τον κάθε υπάλληλο, από τον παραπάνω, συνολικά αναφερόμενο αριθμό υπαλλήλων, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα αυξομείωσης ωρών μεταξύ των δύο (2) εξαμήνων μέσα στο έτος.

Η αμοιβή των υπαλλήλων θα βαρύνει τους ΚΑ 02.00.6032.01, 02.10.6012.01, 02.10.6012.03, 02.10.6012.04, 02.10.6022.01, 20.6012.01, 25.6012.01, 30.6012.01, 20.6022.01, 20.6042.01, 25.6022.01, 25.6042.01, 30.6042.02 στον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2020 συνολικής πίστωσης 64.000,00 € με την προσκόμιση σχετικής βεβαίωσης περί της πραγματοποίησης υπερωριακής απασχόλησης από τους αρμόδιους αντιδημάρχους ή και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, αναλόγως.

Ο Δήμαρχος Αίγινας
Ιωάννης Π. Ζορμπάς


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png