Υπεγράφη σήμερα η δεκαετής σύμβαση για βιοαπόβλητα και ανακυκλώσιμα ανάμεσα στον ΕΔΣΝΑ και τον Δήμο Αίγινας.

dsc_0096-edsna-2.jpg

Υπεγράφη σήμερα η δεκαετής σύμβαση  του ΕΔΣΝΑ με τον Δήμο Αίγινας, που αφορά στις "Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους
δήμους της Περιφέρειας Αττικής". Η σύμβαση υπογράφεται από τον πρόεδρο του ΕΔΣΝΑ κ. Βασίλη Κόκκαλη και τον δήμαρχο Αίγινας κ. Γιάννη Ζορμπά. Το ιστορικό της σύμβασης και ότι είχε προηγηθεί μπορείτε να το διαβάσετε σε αναλυτικό ρεπορτάζ εδώ.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Υπενθυμίζεται, ότι η εν λόγω σύμβαση είχε "περάσει" από την Οικονομική Επιτροπή στις 28 Δεκεμβρίου 2020 με τίτλο: "Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τον ΕΣΔΝΑ σχετικά με τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής". Η συνεδρίαση τότε έγινε δια περιφοράς, προκαλώντας αντιδράσεις καθώς πολλά κρίσιμα ζητήματα γύρω από την σύμβαση παρέμειναν αδιευκρίνιστα.
 
Το τελικό κείμενο από το έγγραφο που δημοσιεύθηκε σήμερα εξακολουθεί να μην είναι διαφωτιστικό (σε μία σειρά από ζητήματα) και ειδικά ως προς τον εξοπλισμό που θα παραλάβει ο δήμος της Αίγινας, καθώς ο μακρύς κατάλογος εξοπλισμού που θα προμηθευτεί ο ΕΔΣΝΑ δεν αφορά μόνο το δήμο της Αίγινας, αλλά όλους τους δήμους μέλη του ΕΔΣΝΑ. Τη σύμβαση συνοδεύει παράρτημα με τις τεχνικές απαιτήσεις των υπό προμήθεια ειδών.
 
Το αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης
 
Αντικείμενο της προγραμματικής σύμβασης είναι η ανάπτυξη δικτύου συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στα διοικητικά όρια του Δήμου, η οποία περιλαμβάνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού, τη συλλογή και τη μεταφορά των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων που παράγονται στους χώρους ευθύνης του Δήμου.
 
Υποχρεώσεις και Δικαιώματα αντισυμβαλλομένων
 
Ο ΕΔΣΝΑ αναλαμβάνει:
 
• Να εξασφαλίσει την πηγή χρηματοδότησης των προμηθευομένων ειδών, συντάσσοντας τεχνικά δελτία και υποβάλλοντας προτάσεις ένταξης στο ΕΣΠΑ ή σε άλλα τυχόν χρηματοδοτικά προγράμματα ενεργώντας ως δικαιούχος πράξεων χρηματοδότησης.
• Να διενεργήσει τις διαδικασίες ανάθεσης και επιλογής αναδόχου σύμφωνα με τη νομοθεσία Δημοσίων Συμβάσεων, υπογράφοντας σχετικές συμβάσεις με αναδόχους και παραλαμβάνοντας τα υπό προμήθεια είδη στο σύνολό τους
• Να διαθέσει στο Δήμο τον απαιτούμενο εξοπλισμό για τη χωριστή συλλογή, αποκομιδή και μεταφορά των βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων.
• Να λειτουργήσει τα Κινητά Πράσινα Σημεία σε συνεργασία με τους δήμους κατά τρόπο αποδοτικό και αποτελεσματικό.
• Να παρακολουθεί και αξιολογεί την πορεία υλοποίησης του προγράμματος, καταθέτοντας προτάσεις στον δήμο με στόχο τη βελτίωση και πρόοδο της ανακύκλωσης στα διοικητικά όρια του δήμου
• Να εξασφαλίσει τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την επισκευή, του κινητού εξοπλισμού, ήτοι απορριμματοφόρων, κινητών πράσινων σημείων πλην των κάδων ανακύκλωσης για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του.
• Να εξασφαλίσει τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την επισκευή, του σταθερού εξοπλισμού ανακύκλωσης για τη σωστή και πλήρη λειτουργία του.
• Σε ό,τι αφορά τα απορριμματοφόρα που παραχωρούνται στον δήμο ο ΕΔΣΝΑ θα πρέπει να καταβάλει ασφάλιστρα, δαπάνες ελέγχου ΚΤΕΟ και τυχόν απαιτούμενα τέλη που Προγραμματική Σύμβαση για την ανάπτυξη δράσεων χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής  προβλέπονται για την κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και να προβαίνει σε
αντικατάσταση των ελαστικών των οχημάτων κάθε έτος.
• Να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και πόρους και τεχνογνωσία στον Δήμο για την ευαισθητοποίηση των νοικοκυριών και την ορθή λειτουργία του συστήματος συλλογής βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
• Ο ΕΔΣΝΑ δύναται να αναθέτει μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών συντήρησης ή/και ευαισθητοποίησης σε τρίτους εφόσον το κρίνει σκόπιμο από τεχνική και οικονομική άποψη ή εφόσον δεν διαθέτει το απαιτούμενο προσωπικό.
• Να ορίσει τον εκπρόσωπο του στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 8 της παρούσας.
 
Ο Δήμος αναλαμβάνει:
 
• Να αναπτύξει το δίκτυο του εξοπλισμού ανακύκλωσης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων (κάδοι, γωνιές ανακύκλωσης, κιόσκια, πολυκέντρα κλπ) που θα του διαθέσει ο ΕΔΣΝΑ εντός των διοικητικών του ορίων.
• Να ενεργεί ως Φορέας χωριστής συλλογής και μεταφοράς των χωριστά συλλεγέντων ρευμάτων αποβλήτων με δικό του προσωπικό και με τα δικά του οχήματα και με τα οχήματα που θα διατεθούν από τον ΕΔΣΝΑ, σε νόμιμο χώρο επεξεργασίας και τελικής διάθεσης.
• Να διαθέσει, να αντικαθιστά όποτε χρειαστεί στους δημότες του κάρτες ανακύκλωσης που θα του προμηθεύσει ο ΕΔΣΝΑ και να προμηθευτεί επιπλέον κάρτες με στόχο την εφαρμογή κινήτρων και αντικινήτρων στους πολίτες (Σύστημα Πληρώνω Όσο Πετάω)
• Να καθορίσει με ειδικές προς τούτο αποφάσεις των αρμοδίων Διευθύνσεων την ακριβή χωροταξία του δικτύου (δηλ. τις θέσεις του εξοπλισμού) και την απρόσκοπτη τοποθέτηση του εξοπλισμού ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή αποκομιδή, φροντίζοντας παράλληλα για την καθαριότητα των σημείων αυτών και μεριμνώντας για την ενημέρωση των δημοτών.
• Να τροποποιήσει τον υφιστάμενο Κανονισμό Καθαριότητας και το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων εφόσον αυτό απαιτείται.
• Να αναπτύξει το δίκτυο συλλογής ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων πέραν από τον παρεχόμενο από τον ΕΔΣΝΑ εξοπλισμό.
• Να φυλάσσει επαρκώς τους χώρους που βρίσκονται ο εξοπλισμός και τα οχήματα και να κάνει χρήση αυτών με επιμέλεια και σύμφωνα με τον προορισμό τους, ώστε κατά το δυνατόν να μην προκαλούνται βλάβες πλέον αυτών που οφείλονται στη συνήθη χρήση.
• Να συμμετέχει μέσω εκπροσώπου τους στην «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης» σύμφωνα με το άρθρο 8.
• Να διευκολύνει με κάθε τρόπο το επιστημονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης στη συγκέντρωση των
απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών,
• Να απασχολεί και να διαθέτει προσωπικό με τα απαραίτητα και ανάλογα προσόντα, προκειμένου να διασφαλισθεί η αρτιότητα υλοποίησης των Δράσεων Χωριστής Συλλογής,
• Να συντηρεί τους κάδους ανακύκλωσης που παραχωρεί ο ΕΔΣΝΑ για την απρόσκοπτη υλοποίηση του προγράμματος
• Να υλοποιεί προγράμματα ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και εκπαίδευσης των δημοτών και του κοινού για τη χωριστή συλλογή των ανακυκλώσιμων και βιοαποβλήτων στα όρια του Δήμου.
• Να αξιολογεί σε συνεργασία με τον ΕΔΣΝΑ και να λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο για τη βελτιστοποίηση της απόδοσης του προγράμματος
• Να καταβάλλει τυχόν πρόστιμα για παράβαση του ΚΟΚ κλπ και να καλύπτει το κόστος τροφοδοσίας των οχημάτων με καύσιμα.
• Να καλύπτει τις δαπάνες για την σύνδεσή και τη λειτουργία του σταθερού εξοπλισμού με τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας
• Να εξασφαλίσει τις υποδομές και να επιλέξει τα σημεία που θα εγκατασταθούν τα σταθερά σημεία ανακύκλωσης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές τους.
 
Το κόστος της σύμβασης
 
Η διάθεση του εξοπλισμού γίνεται από τον ΕΔΣΝΑ στον Δήμο δωρεάν, ενώ δεν προκύπτουν οικονομικές υποχρεώσεις για αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. Το κόστος επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των αποβλήτων ορίζεται από την εκάστοτε τιμολογιακή πολιτική του ΕΔΣΝΑ σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/31606/930/08.04.2019 (Β’ 1277) «Κανονισμός τιμολόγησης Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ)».

Η πρώτη σύμβαση με τον ΕΔΣΝΑ για τους καφέ κάδους, το αυτοκίνητο των βιοαποβλήτων και η σημασία της για τον εξοπλισμό στην παρούσα σύμβαση.
 
Στις 31 Ιουλίου 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ενέκρινε το σχέδιο προγραµµατικής σύµβασης µε το ∆ήµο Αίγινας, για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων του ∆ήµου. Η σύμβαση που αφορούσε τη διάθεση του εξοπλισμού, 1 οχήματος και 45 κάδων, ατελώς από τον Ε∆ΣΝΑ προς τον Δήμο, ψηφίστηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 2020 από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αίγινας. Ο δήμος παρέλαβε τους καφέ κάδους και το καφέ όχημα για τα βιοαπόβλητα, όμως, όπως φαίνεται εκ των υστέρων, χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες ενός νησιωτικού δήμου. Το όχημα είναι μεγάλο για τους στενούς δρόμους της Αίγινας, ενώ αυτή η πρώτη σύμβαση έγινε χωρίς ο δήμος να έχει επικαιροποιήσειτο Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής που αποφάσισαν, ενδεχομένως δεν είχαν πλήρη εικόνα, κυρίως για τον εξοπλισμό που θα διέθετε ο ΕΔΣΝΑ.
 
Μετά την πρώτη αυτή σύμβαση, στις 1 Δεκεμβρίου 2020 έρχεται στην Οικονομική Επιτροπή προς έγκριση, ένα δεύτερο σχέδιο προγραμματικής σύμβασης με τον ΕΔΣΝΑ, με τίτλο "Έγκριση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης του Δήμου μας με τον ΕΣΔΝΑ σχετικά με τις Δράσεις χωριστής συλλογής και διαχείρισης βιοαποβλήτων και ανακυκλώσιμων στους δήμους της Περιφέρειας Αττικής". Τότε, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γιάννης Ζορμπάς απέσυρε το θέμα, λέγοντας στα μέλη της επιτροπής ότι αυτό γίνεται για να υπάρχουν οι ολοκληρωμένες απόψεις του αντιδημάρχου, αλλά και η πολιτική των άλλων νησιωτικών δήμων, μέσω μίας τηλεδιάσκεψης με τον ΕΔΣΝΑ. Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η έκπτωση ή κάποιο μεταφορικό ισοδύναμο σχετικά με το μεγάλο κόστος της μεταφοράς των απορριμάτων.
 
Αν και θα ήταν ευχής έργο, δυστυχώς, η αποτύπωση αυτής της ιδιαίτερης πολιτικής για τους νησιωτικούς δήμους, δεν είναι εμφανής στο τελικό κείμενο της σύμβασης που υπογράφηκε σήμερα. Άλλωστε, το προσχέδιό της είχε εγκριθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΔΣΝΑ, πριν λάβει γνώση και γνωμοδοτήσει θετικά, για το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρησης Αποβλήτων της Αίγινας.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png