Δημοσιεύθηκε σήμερα η περίληψη της προκήρυξης για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου.

poleodomikos-sxediasmo6s.jpg
Με αναθέτουσα αρχή το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος δημοσιεύθηκε σήμερα περίληψη προκήρυξης σύμβασης εκπόνησης μελέτης με προεκτιμώμενη αμοιβή άνω των ορίων του ν. 4412/2016,  για το Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου. Τίτλος της μελέτης είναι "Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο των Δήμων Αίγινας και Αγκιστρίου".

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.Σύντομη περιγραφή της σύμβασης είναι η εκπόνηση του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Τ.Π.Σ.) βάσει του Νέου Χωροταξικού Νόμου 4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλων διατάξεων», στα όρια των Καλλικρατικών Δήμου Αίγινας και Δήμου Αγκιστρίου όπως αυτά καθορίστηκαν με το Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα Καλλικράτης" και των απαραίτητων υποστηρικτικών μελετών όπως αναφέρονται αναλυτικά παρακάτω:

  • Σύνταξη Μελέτης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (ΜΠΣ) βάσει των όσων ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση (ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/72343/1885/2021) και στο Παράρτημα αυτής.
  • Σύνταξη Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτεινόμενων από τη ΜΠΣ ρυθμίσεων και κατευθύνσεων με βάση τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 107017/2006 (ΦΕΚ 1225 Β’/5-9-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. οικ. 40238/2017 (ΦΕΚ 3759/Β’ 25.10.2017).
  • Σύνταξη Προκαταρκτικής Μελέτης Γεωλογικής Καταλληλόλητας ως υποστηρικτική της ΜΠΣ βάσει των όσων ορίζονται στην Υ.Α. 37691/12-09-2007 (ΦΕΚ 1902 Β’/ 2007) Παράρτημα Ι και Παράρτημα ΙΙ, με προσαρμογή των κλιμάκων των απαιτούμενων γεωλογικών χαρτών στις νέες κλίμακες του χωρικού σχεδιασμού και τις λεπτομερέστερες ρυθμίσεις του Ν4759/2020.
    Σύνταξη Μελέτης Προσωρινής Οριοθέτησης των υφιστάμενων υδατορεμάτων ως υποστηρικτική της ΜΠΣ (σύμφωνα με το άρθρο 5 §2 του ν.4258/2014), σε περίπτωση που προκύψει η ανάγκη οριοθέτησης ρεμάτων εντός των νέων, προς πολεοδόμηση, περιοχών της πρότασης του ΤΧΣ, βάση των όσων ορίζονται στην ΚΥΑ Αριθμ. οικ.140055/2017 (ΦΕΚ 428/Β/15-2- 2017). Μέσα στην μελέτη περιλαμβάνεται η Τοπογραφική Αποτύπωση σύμφωνα του Π.Δ. 696/74, του Ν4030/2011, του Ν4178/2013 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 2) και η Υδρολογική και Υδραυλική Μελέτη βάση των όσων ορίζονται στο Ν.4258/2014 και την ΚΥΑ 140055/2017 (Άρθρο 3).

Εκτιμώμενη Αξία: 579.432,67 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) ανά Κατηγορία Μελέτης (συμπεριλαμβανομένων των απροβλέπτων): 187.701,75 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 01 (Χωροταξικές μελέτες), 187.701,75 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 02  (Πολεοδομικές Μελέτες), 31.230,95 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες), 87.665,12 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 20 (Μελέτες και Έρευνες Γεωλογικές Υδρογεωλογικές και Γεωφυσικές), 38.796,83 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 13 (μελέτες Υδραυλικών έργων) και 46.336,25 Ευρώ (€) για μελέτη κατηγορίας 16 (μελέτη τοπογραφίας / Τοπογραφική Αποτύπωση).

Διάρκεια της Σύμβασης ή Προθεσμία εκτέλεσης: Τριάντα έξι (36) μήνες. Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι (20) μήνες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png