Δια ζώσης συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ζήτησε ο κ. Δημήτρης Μούρτζης. Τι ισχύει βάσει της πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.


Μετά το τέλος της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας, ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Δημήτρης Μούρτζης, ρώτησε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Στέλιο Θεριανό για ποιο λόγο οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δεν γίνονται δια ζώσης. Ακολουθεί ο διάλογος, εκτός διαδικασίας, και τα βασικά τμήματα της πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Δημήτρης Μούρτζης:
Γιατί δεν γίνονται δια ζώσης τα συμβούλια;
 
Στέλιος Θεριανός: Δεν γίνονται δια ζώσης ακόμα, δεν μπορούμε να το κάνουμε δια ζώσης.
 
Δημήτρης Μούρτζης: Στην Ένωση Δημάρχων γίνονται δια ζώσης.
 
Στέλιος Θεριανός: Στην Ένωση Δημάρχων μπορεί να έχουν μία αίθουσα τεράστια.
 
Δημήτρης Μούρτζης: Δεν είναι, ίσα με την δικιά μας είναι.
 
Στέλιος Θεριανός: Πρέπει να δούμε λίγο ποιοι είναι εμβολιασμένοι, έχει μία διαδικασία.
 
Δημήτρης Μούρτζης: Πρόεδρε είναι πολύ εύκολο να το βρείτε.
 
Στέλιος Θεριανός: Όχι, δεν είναι εύκολο. Θα μπούνε 25 άτομα, θέλει ενάμιση μέτρο απόσταση μεταξύ μας και οι ανεμβολίαστοι πρέπει να είναι με τηλεδιάσκεψη. Δηλαδή είναι ένα πρόβλημα. Θα το κάνω την επόμενη που θα έχω λίγο χρόνο να ασχοληθούμε.
 
Σημειώνεται, ότι στις 24 Σεπτεμβρίου το Υπουργείο Εσωτερικών είχε εκδώσει αναλυτική εγκύκλιο με τίτλο "Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας". Τα συλλογικά όργανα των δήμων (δημοτικό συμβούλιο, οικονομική επιτροπή, επιτροπή  ποιότητα ζωής, συμβούλια κοινοτήτων, δημοτική επιτροπή διαβούλευσης, κ.ά.).
 
Κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μπορεί να συγκαλούνται με τους ακόλουθους τρόπους: α) δια ζώσης, β) μέσω τηλεδιάσκεψης, γ) δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (μεικτή συνεδρίαση), δ) δια περιφοράς.
 
Η επιλογή του προσφορότερου κάθε φορά τρόπου σύγκλησης εναπόκειται στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, ο οποίος οφείλει να διασφαλίζει, σε κάθε  περίπτωση, τη δυνατότητα κάθε μέλους να ασκήσει απρόσκοπτα τα καθήκοντά του.  Εύλογο είναι ότι ο τρόπος σύγκλησης καθορίζεται με την πρόσκληση την οποία ο πρόεδρος αποστέλλει στα μέλη, αναφέρει η εγκύκλιος.
 
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4830/2021, "Η επιλογή του τρόπου σύγκλησης σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οφείλει να εξασφαλίζει τη  συμμετοχή του συνόλου των μελών των συλλογικών οργάνων και των διοικητικών συμβουλίων αντίστοιχα, σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα". Έτσι, αν για παράδειγμα σε κάποιο συλλογικό όργανο, που αποτελείται από πάνω από 7 μέλη, ορισμένα μέλη είναι ανεμβολίαστα, η σύγκληση του αποκλειστικά δια ζώσης καθιστά τη συνεδρίαση μη νόμιμη, καθώς αποκλείει μέλη από την άσκηση των καθηκόντων τους.
 
Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο εδώ.

Ακολουθούν τα κυριότερα σημεία της εγκυκλίου.
 
1. Δια ζώσης συνεδρίαση
 
Το συλλογικό όργανο μπορεί να συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του στο χώρο συνεδρίασης. Στην περίπτωση αυτή, η συνεδρίαση πραγματοποιείται  σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα, τα οποία αποτυπώνονται στις κοινές  υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε εβδομαδιαία βάση. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 1 της υπ’ αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021 (B ́ 4337) κοινής υπουργικής απόφασης, η δια ζώσης συνεδρίαση πραγματοποιείται ως εξής:

• Με τη συμμετοχή έως επτά (7) ατόμων, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε  ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου.
• Χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον  πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο,  τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των  παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).
 
Ειδικά για την τελευταία περίπτωση, τη διεξαγωγή δηλ. συνεδρίασης με φυσική παρουσία περισσοτέρων των επτά (7) ατόμων, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν περαιτέρω τα εξής:
Για την έκδοση πιστοποιητικού εμβολιασμού5 ή νόσησης6 ισχύ έχουν οι παρ. 2 και 3 του άρθρου 10, αντίστοιχα, της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αρ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.57069/18.09.2021.

Οι συμμετέχοντες που έχουν εμβολιαστεί ή νοσήσει, κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης, οφείλουν να επιδεικνύουν τα  σχετικά πιστοποιητικά στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου, ο οποίος φέρει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας του. Επισημαίνεται ότι στη δια ζώσης συνεδρίαση δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχής μελών τα οποία δεν έχουν εμβολιαστεί ή  νοσήσει το τελευταίο εξάμηνο κατόπιν διαγνωστικού ελέγχου, είτε με τη χρήση  ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού Covid-19 (rapid test) είτε με τη μέθοδο  μοριακού ελέγχου (pcr), είτε, τέλος, με αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Προκειμένου να εξασφαλίζεται η τήρηση των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ.,) τα συλλογικά όργανα, καθόλη τη διάρκεια ισχύος των μέτρων αποφυγής της  διάδοσης του κορωνοϊού Covid -19, μπορεί να συνεδριάζουν σε κάθε κατάλληλο οίκημα της έδρας του δήμου, πέραν του δημοτικού καταστήματος.
 
2. Συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης
 
Η τηλεδιάσκεψη λαμβάνει χώρα με κάθε πρόσφορο μέσο ηλεκτρονικών επικοινωνιών, το οποίο καθορίζεται στην πρόσκληση που απευθύνει ο πρόεδρος του συλλογικού οργάνου. 8 Η σύγκληση, η απαρτία, ο τρόπος λήψης των αποφάσεων και γενικότερα η λειτουργία του εκάστοτε συλλογικού οργάνου όταν συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη δεν διαφοροποιείται από αυτόν όταν συνεδριάζει με φυσική παρουσία των μελών του, καθώς εφαρμόζονται αναλογικά οι ίδιες διατάξεις. 

3. Μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη)
 
Η μεικτή συνεδρίαση πραγματοποιείται διά ζώσης, τηρουμένων όλων των εν ισχύι υγειονομικών μέτρων, και ταυτόχρονα μέσω τηλεδιάσκεψης. Ειδικότερα:
 
• Με φυσική παρουσία παρευρίσκονται:

α) έως επτά (7) άτομα, είτε αυτά είναι εμβολιασμένα είτε ανεμβολίαστα, τηρουμένης της απόστασης του ενάμισι (1,5) μέτρου, ή
β) περισσότερα από επτά (7) άτομα, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των συμμετεχόντων, αποκλειστικά εφόσον πρόκειται για πλήρως εμβολιασμένους και νοσήσαντες το τελευταίο εξάμηνο, τηρουμένων των υγειονομικών μέτρων (απόσταση ενάμισι μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τ.μ., χρήση μάσκας και αντισηπτικού).

• Μέσω τηλεδιάσκεψης συμμετέχουν οι αιρετοί που δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας ή δεν επιθυμούν να έχουν φυσική παρουσία στο χώρο της συνεδρίασης.
Επισημαίνεται, τέλος, ότι στην πρόσκληση σε δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη συνεδρίαση θα πρέπει να αναγράφεται ο ανωτέρω μεικτός τρόπος συνεδρίασης καθώς και να ορίζεται προθεσμία ενημέρωσης του προέδρου του συλλογικού οργάνου αναφορικά με τον τρόπο συμμετοχής σε αυτή, δηλαδή είτε διά ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης.
 
4. Δια περιφοράς συνεδρίαση
 
Για τη διεξαγωγή της δια περιφοράς συνεδρίασης έχουν παρασχεθεί αναλυτικές οδηγίες με την αρ. 426/77233/13.11.2020 (Α.Δ.Α.: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο της υπηρεσίας μας (κεφ. 2). Οι οδηγίες αυτές συνεχίζουν να έχουν εφαρμογή. Επισημαίνεται ότι η δια περιφοράς συνεδρίαση δεν μπορεί να συνδυαστεί με κάποιον από τους υπόλοιπους τρόπους συνεδρίασης.
 
Στην εγκύκλιο περιλαμβάνονται διευκρινήσεις για ειδικότερα ζητήματα λειτουργίας των συλλογικών οργάνων των δήμων.
 
Ένα από αυτά είναι η δημοσιότητα των συνεδριάσεων, όπου αναφέρεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 167), αίρεται η υποχρέωση οι διά ζώσης συνεδριάσεις να πραγματοποιούνται κεκλεισμένων των θυρών.

Στις συνεδριάσεις που διεξάγονται, επομένως, είτε αποκλειστικά δια ζώσης είτε δια ζώσης σε συνδυασμό με τηλεδιάσκεψη, μπορεί να παρευρίσκονται με φυσική παρουσία πολίτες που έχουν αποδεδειγμένα εμβολιαστεί ή νοσήσει, και οι οποίοι κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της συνεδρίασης οφείλουν να επιδεικνύουν στον πρόεδρο του συλλογικού οργάνου τα σχετικά πιστοποιητικά. Ο αριθμός των παρευρισκομένων πολιτών θα πρέπει να είναι ανάλογος με τη χωρητικότητα της αίθουσας συνεδρίασης, ενώ πρέπει να τηρούνται πάντα τα ισχύοντα υγειονομικά μέτρα (απόσταση ενάμιση μέτρου μεταξύ των παρευρισκομένων, αναλογία του ενός ατόμου ανά πέντε τετραγωνικά μέτρα, χρήση μάσκας και αντισηπτικού). Εκτός από τη δυνατότητα της εκ του σύνεγγυς παρακολούθησης των συνεδριάσεων, δέον είναι δημότες ή κάτοικοι να διευκολύνονται στην παρακολούθηση των συνεδριάσεων με ηλεκτρονικά μέσα.
 
Επίσης, ζητήματα που αφορούν τη συνεδρίαση συλλογικού οργάνου στην περίπτωση που για τη λήψη απόφασης απαιτείται μυστική ψηφοφορία, καθώς και τη νομιμότητα των συνεδριάσεων.
 


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png