Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ) του Δήμου Αίγινας.


Δημοσιεύθηκε πρόσφατα, το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην "Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας (ΔΕΠΙΣ)". Η συνεδρίαση είχε γίνει μέσω τηλεδιάσκεψης στις 2 Ιουνίου 2021.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Άρθρο 1

Συγκρότηση – Σύνθεση της Δημοτικής επιτροπής Ισότητας

1. Στο Δήμο Αίγινας συγκροτείται και λειτουργεί Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, ως συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 70Α του ν. 3852/2010 και του άρθρου 6 του ν. 4604/2019.
2. Η θητεία της Επιτροπής ακολουθεί τη θητεία της Δημοτικής Αρχής.
3. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συγκροτείται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και
αποτελείται από τα εξής μέλη:
α. Έναν Αντιδήμαρχο ή εντεταλμένο ή Δημοτικό/ή Σύμβουλο ως Πρόεδρο, που ορίζεται από τον Δήμαρχο
β. Έναν Δημοτικό/ή Σύμβουλο των λοιπών παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου
γ. Έναν υπάλληλο της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή της Υπηρεσιακής Μονάδας Κοινωνικής
Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των φύλων του Δήμου, που ορίζεται από τον Δήμαρχο
δ. Έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Συλλόγων Γονέων του Δήμου
ε. Έναν εκπρόσωπο τοπικού επαγγελματικού/εμπορικού συλλόγου ή συνεταιριστικής οργάνωσης που υποδεικνύεται από τον επαγγελματικό/εμπορικό σύλλογο ή την συνεταιριστική οργάνωση αντίστοιχα
στ. Έναν εκπρόσωπο τοπικού γυναικείου/φεμινιστικού συλλόγου/φεμινιστικής οργάνωσης ή μη κυβερνητικής οργάνωσης με δράση στα θέματα της ισότητας των φύλων, που υποδεικνύεται από τον σύλλογο ή την οργάνωση αντίστοιχα
ζ. Δύο εμπειρογνώμονες δημότες με ισότιμη εκπροσώπηση των φύλων που ορίζονται από το Δήμαρχο.
4. Τα μέλη της Επιτροπής δεν λαμβάνουν για τη συμμετοχή τους σε αυτή κανενός είδους αμοιβή ή αποζημίωση.5. Μέλος της Επιτροπής μπορεί να παραιτηθεί με αίτησή του, η οποία υποβάλλεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και γίνεται αποδεκτή από αυτό. Ακολουθεί ο ορισμός νέου μέλους με τη νόμιμη διαδικασία.

Άρθρο 2

Αρμοδιότητες

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει τις εξής αρμοδιότητες:
α) σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, συμμετέχει και υποστηρίζει την ένταξη της ισότητας των φύλων στις πολιτικές του Δήμου, εισηγείται και συμμετέχει στην εκπόνηση σχεδίων δράσης για την ισότητα των φύλων σε τοπικό επίπεδο,
β) διατυπώνει προτάσεις και εισηγείται προς τα αρμόδια όργανα του Δήμου, τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής,
γ) συνεργάζεται με την Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, τις αρμόδιες, κατά περίπτωση, υπηρεσιακές μονάδες του Δήμου και με δομές και συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της προώθησης θεμάτων ισότητας των φύλων και δικαιωμάτων των γυναικών σε τοπικό επίπεδο,
δ) συνεργάζεται με τις δομές του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, καθώς και με φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας αποτελεί τον σύνδεσμο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων (Γ.Γ.Ο.Π.Ι.Φ.) με το Δήμο, σε επίπεδο πολιτικών ισότητας και μπορεί να αναλαμβάνει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλες τις πολιτικές που εμπίπτουν στο φάσμα των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

Ενδεικτικά, η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας μπορεί να συνδιοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις, ημερίδες/συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια σε θέματα κακοποίησης/πρόληψης της βίας, υγείας, γυναικείας απασχόλησης και πολιτικών ίσων ευκαιριών, καταπολέμησης των
στερεοτύπων με βάση το φύλο, ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις ευθύνης, καθώς και να συνεργάζεται με γυναίκες από το πεδίο του πολιτισμού και των τεχνών σε επίπεδο Δήμου ή/και Περιφέρειας, με την Α'/θμια και Β'/θμια εκπαίδευση και με τις Μονάδες Υγείας για
ενημερωτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες των Δήμων κ.λπ.

Άρθρο 3

Σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

1. Των εργασιών της Επιτροπής προεδρεύει ο/η Πρόεδρος ή ο/η Αναπληρωτής/τρια αυτού/αυτής.
2. Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει δημόσια μετά από πρόσκληση του/της Προέδρου
της:
α) υποχρεωτικά πριν από τη σύνταξη των προσχεδίων που αφορούν αναπτυξιακά προγράμματα και προγράμματα δράσης του δήμου, του επιχειρησιακού προγράμματος και του τεχνικού προγράμματος του Δήμου.
β) όποτε υπάρχουν θέματα προς συζήτηση
γ) όποτε το ζητήσει το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των μελών της με γραπτή αίτηση, όπου αναφέρονται τα προς συζήτηση θέματα και τα μέλη της Επιτροπής, που υπέβαλλαν την αίτηση και εισηγούνται τα θέματα, δ) όποτε υπάρχουν κατεπείγουσες περιπτώσεις, οι οποίες δικαιολογούν την άμεση σύγκληση της επιτροπής.

3. Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη της Επιτροπής με έντυπο, ηλεκτρονικό ή κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση αναφέρονται ο τόπος, ο χρόνος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η πρόσκληση δημοσιεύεται επίσης στην
ιστοσελίδα του Δήμου.4. Ένα θέμα μπορεί να επανέλθει στην Επιτροπή προς συζήτηση αφού παρέλθουν έξι μήνες τουλάχιστον από την ολοκλήρωση της διαδικασίας την προηγούμενη φορά που το θέμα αυτό τέθηκε προς συζήτηση.

Άρθρο 4

Τόπος συνεδρίασης-Απαρτία-Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών-Δημοσιότητα

1.Οι συνεδριάσεις της Επιτροπής Ισότητας είναι δημόσιες και πραγματοποιούνται στο Δημοτικό κτίριο που βρίσκεται επί των οδών Αγ. Παρασκευής και Μεριστού στην πόλη της Αίγινας.
2.Είναι όμως δυνατό η Επιτροπή Ισότητας να αποφασίσει, με εισήγηση του/της Προέδρου της και πλειοψηφία του συνόλου των μελών της, τη διεξαγωγή κάποιων συνεδριάσεών της σε διαφορετικές περιοχές του Δήμου ή σε άλλο, κατάλληλο για την εκάστοτε περίσταση, οίκημα εντός
των ορίων του Δήμου.
3.Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας συνεδριάζει νόμιμα εφόσον έχει απαρτία. Προϋπόθεση της απαρτίας είναι να έχουν κληθεί νόμιμα, έγκαιρα και κανονικά όλα τα μέλη του οργάνου για να μετάσχουν στη συνεδρίαση.
4.Η Δημοτική Επιτροπή Ισότητας έχει απαρτία όταν τα παρόντα είναι περισσότερα από τα απόντα μέλη της.
5.Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία.
6.Ο/η Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας κηρύσσει την έναρξη και την λήξη των εργασιών της, τις οποίες και διευθύνει, φροντίζοντας να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ομαλή διεξαγωγή της. Έχει, επίσης, την ευθύνη τήρησης των πρακτικών των συνεδριάσεων.
7.Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμβάλλουν στην επιτυχία του σκοπού της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας και να μετέχουν τόσο στις συνεδριάσεις της Επιτροπής, όσο και στις διαδικασίες που προηγούνται αυτής. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας τακτικού μέλους από
τρεις συνεδριάσεις της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ενημερώνεται το Δημοτικό Συμβούλιο και ακολουθείται διαδικασία αντικατάστασής του.
8.Τα μέλη της Επιτροπής οφείλουν να συμπεριφέρονται με ευπρέπεια και σεβασμό προς τους άλλους στην διάρκεια των συνεδριάσεων. Σε αντίθετη περίπτωση, ο/η Πρόεδρος καλεί τον/την εκτρεπόμενο/η να ανακαλέσει και, σε περίπτωση άρνησής του, του αφαιρεί τον λόγο.
9.Η λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας έχει δημόσιο χαρακτήρα, ανάλογο με εκείνο του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο/η Πρόεδρος της Επιτροπής μπορεί να δίνει τον λόγο σε παριστάμενους/ες, ιδίως εάν πρόκειται για εκπροσώπους φορέων και δημότες/σσες που έχουν
συμμετάσχει σε ομάδες εργασίας της ισότητας. Οι ενδιαφερόμενοι/ες ενημερώνονται με δική τους φροντίδα από την ανάρτηση της πρόσκλησης στην ιστοσελίδα της ισότητας και του Δήμου.
10.Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων της Επιτροπής, οι παρευρισκόμενοι/ες στο ακροατήριο δεν επιτρέπεται να δυσχεραίνουν ή να παρακωλύουν τις εργασίες της. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ο/η Πρόεδρος μπορεί ,κατόπιν συστάσεως, να αποβάλλει οποιονδήποτε διαταράσσει ή παρακωλύει
την συνεδρίαση ή ακόμη και να διατάξει την εκκένωση της αίθουσας από το ακροατήριο ή την διακοπή της συνεδρίασης.
11.Τέλος, παρέχονται διευκολύνσεις στους/στις δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Άρθρο 5

Διαδικασία λειτουργίας – Λήψη αποφάσεων

1.Η Επιτροπή διατυπώνει τη γνώμη της μετά από σχετική συζήτηση μεταξύ των μελών της, τα οποία τάσσονται υπέρ μίας ή άλλης διαμορφωθείσας εισήγησης συνολικά και τοποθετούνται υπέρ ή κατά των προταθεισών τροποποιήσεων ή προσθηκών.
2.Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με φανερή ψηφοφορία για κάθε θέμα ξεχωριστά, κατά την οποία καλούνται τα μέλη της ονομαστικά και τάσσονται υπέρ ή κατά. Γνωμοδοτήσεις ή άλλες αποφάσεις της Επιτροπής, που λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία όπου δεν το επιτάσσει ο
νόμος, είναι άκυρες.
3.Τα μέλη της Επιτροπής έχουν το δικαίωμα να θέσουν ζήτημα διαδικασίας, εάν πιστεύουν ότι υπάρχει ζήτημα πληρότητας ή ακρίβειας των στοιχείων που παρουσιάζονται στην Επιτροπή ή εάν, κατά την γνώμη τους, παραβιάζεται ο κανονισμός λειτουργίας από τον/την Πρόεδρο ή άλλο μέλοςτης Επιτροπής. Επ’ αυτού καλείται να αποφανθεί η ίδια η Επιτροπή, αμελλητί και χωρίς εκτεταμένες αγορεύσεις

Άρθρο 6

Πρακτικά συνεδριάσεων – Δημοσιότητα αποφάσεων

1.Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας, όπως και στην περίπτωση ματαίωσής της, τηρούνται πρακτικά. Στα πρακτικά καταχωρίζονται οι συζητήσεις, οι γνώμες που διατυπώνονται, οι ψηφοφορίες, οι αποφάσεις και οι μειοψηφούσες θέσεις για κάθε θέμα.
2.Τα πρακτικά τηρούνται συνοπτικά με τη βοήθεια δημοτικού υπαλλήλου που ορίζεται για το σκοπό αυτό ως “πρακτικογράφος” και ο οποίος παρέχει κάθε είδους διοικητική υποστήριξη (οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και αρχειοθέτηση αποφάσεων, εγγράφων κλπ).
3. Στο τέλος της συνεδρίασης, τα συνοπτικά πρακτικά διαβάζονται και, κατόπιν τυχόν διορθώσεων, υπογράφονται από όλα τα μέλη που μετέχουν στη συνεδρίαση. Η άρνηση υπογραφής από μέλος της Επιτροπής και η αιτία αυτής αναφέρονται στα πρακτικά, αφού προηγουμένως το μέλος που
αρνείται να υπογράψει, καταθέσει εγγράφως τους λόγους της άρνησής του. Η μη υπογραφή των πρακτικών δεν επηρεάζει το κύρος της απόφασης.
4. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων με τη φροντίδα του προέδρου της επιτροπής μπορούν να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Δήμου
5.Είναι, επίσης, δυνατόν οι συνεδριάσεις της Επιτροπής να καταγράφονται με την βοήθεια συσκευής μαγνητοφώνησης ή βιντεοσκόπησης και κατόπιν να αναρτώνται ως ψηφιακά αρχεία στην ιστοσελίδα της ισότητας

Άρθρο 7

Υποστήριξη Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας

1. Ο Δήμος και στα πλαίσια του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, παρέχει διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του έργου της επιτροπής και της όλης διαδικασίας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής εργασίες: προετοιμασία και οργάνωση συνεδριάσεων, τήρηση πρακτικών, παραγωγή, διεκπεραίωση, διαχείριση και δημοσιοποίηση εγγράφων, τήρηση αρχείου αποφάσεων επιτροπής, προετοιμασία προπαρασκευαστικών συναντήσεων, τήρηση πρωτοκόλλου κλπ.
2. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους πολίτες για τον σκοπό και τα θέματα και για τις εργασίες της επιτροπής, είτε μέσω της ιστοσελίδας είτε προφορικά. Σε περίπτωση που πολίτες καταθέτουν γραπτές αναφορές και ερωτήματα σχετικά με τις αρμοδιότητες
της επιτροπής, τα προωθεί στον πρόεδρό της και φροντίζει ώστε οι απαντήσεις να δίνονται εντός τριάντα (30) ημερών
3.Η Δημοτική Αρχή δύναται να παραχωρήσει στην Επιτροπή γραφείο ή άλλους χώρους σε κτίριο της έδρας του Δήμου για την αποτελεσματική λειτουργία της Επιτροπή

Άρθρο 8

Ισχύς – Τροποποίηση Κανονισμού

1. Η ισχύς του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας αρχίζει από την ψήφισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο.
2.Η τροποποίηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας γίνεται κατόπιν απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Παναγιώτης ο οποίος ψήφισε αρνητικά στην πρόταση έγκρισης του θέματος


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png