Με ποιες διαδικασίες θα γίνει η εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.


Την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 το Δημοτικό Συμβούλιο της Αίγινας σε ειδική συνεδρίαση θα αποφασίσει για την εκλογή του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου, των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η συνεδρίαση αυτή θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης, σύμφωνα και με την σχετική πρόσκληση που υπογράφει ο προεδρεύων σύμβουλος κ. Γεώργιος Σκαλτσιώτης.

Από το Podcasting Feed του ένθετου Ειδήσεις από την Αυτοδιοίκηση, στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Επισημαίνεται ότι η ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου δεν έχει υποχρεωτικά δημόσιο χαρακτήρα, καθώς συνιστά εσωτερικό λειτουργικό θέμα του κάθε δήμου «χωρίς, όμως, τούτο να αποκλείεται, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το κυρίαρχο όργανο, ήτοι το δημοτικό συμβούλιο. To Aegina Portal, όπως έχει γίνει και στις προηγούμενες συνεδριάσεις παρόμοιου χαρακτήρα, θα αιτηθεί να καλύψει την συνεδρίαση, για την ενημέρωση των κατοίκων της Αίγινας.

Σχετικά με την εκλογή την εκλογή μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκδώσει την Εγκύκλιο με αριθμό 933 Α.Π.: 96605/29.12.2021. Μερικά από τα σημεία της εγκυκλίου μπορείτε να διαβάσετε στην συνέχεια. Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κάνοντας click εδώ.

2. Υγειονομικά μέτρα
Ειδικά για τη συνεδρίαση εκλογής μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, και προκειμένου να διευκολυνθεί η σχετική διαδικασία, η συμμετοχή των δημοτικών συμβούλων γίνεται με την επίδειξη:
• πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης, ή
• αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης για COVID-19 (PCR ή rapid test)
Σε κάθε περίπτωση, τηρούνται τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα (π.χ. ως προς την καταλληλότητα του χώρου, τις αποστάσεις, την ισχύ των πιστοποιητικών κ.λπ.)

1. Αρμόδιο για την τήρηση της εφαρμογής των ανωτέρω είναι το πρόσωπο υπό την προεδρία του οποίου διεξάγεται η συνεδρίαση.

3. Χρόνος εκλογής - θητεία μελών προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
Η εκλογή του νέου προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα δημοτικού συμβουλίου θα λάβει χώρα την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 20222. Την ίδια μέρα άρχεται και η θητεία των νέων μελών του προεδρείου, η οποία θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2023.

4. Συγκρότηση προεδρείου δημοτικού συμβουλίου
Το προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου συγκροτείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γραμματέα, ως εξής:
α) Ο πρόεδρος προέρχεται από την παράταξη του εκλεγέντος δημάρχου, είτε αναδείχθηκε πρώτη είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη.
β) Ο αντιπρόεδρος προέρχεται από την παράταξη που αναδείχθηκε, αντίστοιχα, δεύτερη ή πρώτη σε εκλογική δύναμη, αλλά δεν ανέδειξε τον δήμαρχο.
γ) Ο γραμματέας προέρχεται από την τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη. Σε περίπτωση που στο δημοτικό συμβούλιο εκπροσωπούνται δύο μόνο παρατάξεις, ο γραμματέας προέρχεται από την παράταξη που έχει αναδείξει δήμαρχο

Περαιτέρω, σε ό,τι αφορά στη σειρά των παρατάξεων στο δημοτικό συμβούλιο και συνακόλουθα τη συγκρότηση του προεδρείου, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα ακόλουθα:

• Τυχόν αλλαγές στον αριθμό των μελών των παρατάξεων λόγω ανεξαρτητοποιήσεων ή διαγραφών, δεν οδηγεί σε επανακαθορισμό της σειράς τους στο δημοτικό συμβούλιο όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με βάση το εκλογικό αποτέλεσμα και τη σχετική απόφαση ανακήρυξης των επιτυχόντων από το Πρωτοδικείο και, επομένως, δεν επηρεάζει τη συγκρότηση του προεδρείου.

Αντιθέτως, σε επανακαθορισμό της σειράς των παρατάξεων οδηγεί ενδεχόμενη κατάρτιση σύμπραξης μεταξύ της παράταξης του δημάρχου και λοιπών παρατάξεων του δημοτικού συμβουλίου, εφόσον αυτή έχει λάβει χώρα μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου, δηλαδή μέχρι και τις 9 Ιανουαρίου 20225. Έτσι, αν, για παράδειγμα, η τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη έχει συμπράξει με αυτή του δημάρχου, ως τρίτη παράταξη νοείται πλέον η παράταξη που αναφέρεται ως τέταρτη στη σχετική απόφαση επικύρωσης της εκλογής που εκδίδει το Πρωτοδικείο και από την οποία θα προέλθει το πρόσωπο του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου.
 
5. Διαδικασία εκλογής
5.1 Πρόσκληση
Το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται σε ειδική, δια ζώσης συνεδρίαση, ύστερα από πρόσκληση του συμβούλου της παράταξης του δημάρχου9, ο οποίος έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους σύμφωνα με την απόφαση επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο. Σε περίπτωση ισοψηφίας, την πρόσκληση απευθύνει εκείνος που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην
προαναφερόμενη απόφαση. Τυχόν ανεξαρτητοποίηση ή διαγραφή του συμβούλου αυτού από την παράταξή του δεν του αποστερεί το δικαίωμα σύγκλησης και προεδρίας του συμβουλίου, καθώς η βούληση του νομοθέτη είναι αυτό να γίνεται από το σύμβουλο που κατά τεκμήριο απολαμβάνει την εμπιστοσύνη των δημοτών.
 
Η πρόσκληση, η οποία έχει ως αποκλειστικό θέμα ημερήσιας διάταξης την εκλογή των μελών του προεδρείου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, δημοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα του δήμου11, με μέριμνα του αρμόδιου προς τούτο υπαλλήλου, ενώ επιδίδεται ή κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στους δημοτικούς συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα που ορίζεται για τη συνεδρίαση12. Αυτό σημαίνει ότι η κοινοποίηση πρέπει να λάβει χώρα το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου 2022.
 
Σε περίπτωση που ο πρώτος σε σταυρούς σύμβουλος του επιτυχόντος συνδυασμού δεν εκδώσει πρόσκληση, το δημοτικό συμβούλιο συνέρχεται αυτοδικαίως, χωρίς πρόσκληση, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2022, στις 10:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου.
 
5.2. Συνεδρίαση
Στην ειδική συνεδρίαση εκλογής μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής προεδρεύει ο δημοτικός σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο, ο οποίος αναθέτει καθήκοντα ειδικού γραμματέα για την τήρηση των πρακτικών της εκλογής, σε έναν από τους υπαλλήλους του δήμου13. Αν ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο απουσιάζει ή κωλύεται, προεδρεύει στη συνεδρίαση ο επόμενος κατά σειρά σταυρών προτίμησης σύμβουλος του ίδιου συνδυασμού, όπως προκύπτει από τη σχετική πράξη επικύρωσης της εκλογής από το αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο.

Επισημαίνεται ότι η ειδική συνεδρίαση του συμβουλίου για την ανάδειξη των μελών του προεδρείου δεν έχει υποχρεωτικά δημόσιο χαρακτήρα, καθώς συνιστά εσωτερικό λειτουργικό θέμα του κάθε δήμου «χωρίς, όμως, τούτο να αποκλείεται, εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση από το κυρίαρχο όργανο, ήτοι το δημοτικό συμβούλιο»15.
 
5.3 Εκλογή
Αφού διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας16, τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου εκλέγουν χωριστά για κάθε αξίωμα τα μέλη του προεδρείου με μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία διενεργείται με ψηφοδέλτια στα οποία αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων18, ενώ δύνανται να θέσουν υποψηφιότητα όσοι δημοτικοί σύμβουλοι το επιθυμούν, χωρίς την ανάγκη τήρησης ποσόστωσης από τα δύο φύλα, καθώς κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται από τις οικείες νομοθετικές διατάξεις.
 
Ειδικότερα, η διαδικασία για την ανάδειξη του προέδρου, αντιπροέδρου και γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου διαρθρώνεται σε δύο φάσεις, ως εξής:
 
Α’ φάση: ανάδειξη υποψηφίου για κάθε αξίωμα από την οικεία παράταξη Στην πρώτη φάση της διαδικασίας εκλογής οι παρατάξεις που δικαιούνται να εκλέξουν μέλος στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου διενεργούνενδοπαραταξιακή ψηφοφορία για την ανάδειξη των υποψηφίων τους για την πλήρωση των αξιωμάτων.
 
Ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί καταρχήν τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη του δημάρχου να εκλέξουν με μυστική ψηφοφορία έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Υποψήφιος εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης. Εάν κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της παράταξης ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών της παράταξης. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα σύμβουλο. Έπειτα, ο προεδρεύων σύμβουλος καλεί τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη που αναδείχθηκε είτε δεύτερη σε εκλογική δύναμη είτε πρώτη αλλά δεν εξέλεξε δήμαρχο, να εκλέξουν έναν εξ αυτών ως προτεινόμενο για το αξίωμα του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Η διαδικασία εκλογής είναι ίδια με εκείνη που ακολουθείται για την ανάδειξη του υποψηφίου προέδρου του συμβουλίου.
 
Τέλος, καλούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι που ανήκουν στην τρίτη σε εκλογική δύναμη παράταξη να εκλέξουν, ακολουθώντας και πάλι την ίδια διαδικασία, έναν εξ αυτών ως υποψήφιο για το αξίωμα του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου. Εάν δεν υπάρξει υποψηφιότητα προερχόμενη από την οικεία παράταξη για οποιαδήποτε από τις υπό κάλυψη θέσεις μελών του προεδρείου του συμβουλίου, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν ανωτέρω, τότε καλείται το σύνολο του δημοτικού συμβουλίου, προκειμένου να εκλέξει με μυστική ψηφοφορία ένα από τα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων όσων δεν εντάσσονται σε κάποια παράταξη είτε γιατί ανεξαρτητοποιήθηκαν είτε γιατί διαγράφησαν από αυτήν, ως προτεινόμενο για το αξίωμα για το οποίο δεν τέθηκε υποψηφιότητα20. Υποψήφιος στην περίπτωση αυτή εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του δημοτικού συμβουλίου. Εάν κανείς από τους συμβούλους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται. Εάν και κατά τη δεύτερη ψηφοφορία δεν συγκεντρωθεί η απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του δημοτικού συμβουλίου ή υπάρξει ισοψηφία, τότε διενεργείται τρίτη ψηφοφορία μεταξύ των δύο επικρατέστερων συμβούλων. Κατά την τρίτη ψηφοφορία εκλέγεται όποιος συγκεντρώσει τη σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών του συμβουλίου. Σε περίπτωση ισοψηφίας, διενεργείται κλήρωση από τον προεδρεύοντα σύμβουλο.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών κάνοντας click εδώ.


Η διαδικασία Συγκρότησης και Εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Α. Γενικές Παρατηρήσεις
Τα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής εκλέγονται, εκ νέου, την Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 20221.
Ως εκ τούτου, η δεύτερη θητεία των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής, ακολουθώντας τη θητεία των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου, ξεκινά με τη νέα εκλογή των μελών τους την 9η Ιανουαρίου 2022 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου 2023.
 
Σημειώνεται ότι, κατά τη δεύτερη θητεία, εάν δεν επιτευχθεί εκλογή των μελών των επιτροπών την 9η Ιανουαρίου 2022, δεν παρατείνεται η θητεία των μελών των επιτροπών της πρώτης αυτοδιοικητικής περιόδου.

Στην πρόσκληση2 για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου περιλαμβάνεται και η εκλογή των μελών της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής. Η εκλογή των μελών των επιτροπών θα διεξαχθεί σε συνέχεια της ίδιας ειδικής συνεδρίασης για την εκλογή των μελών του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
 
Β. Συγκρότηση οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής
Η οικονομική επιτροπή, και αντίστοιχα η επιτροπή ποιότητας ζωής, συγκροτούνται:
 
α) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που έχει ορίσει ο Δήμαρχος, ως Πρόεδρο,
β) από δύο ακόμη Αντιδημάρχους, οι οποίοι ορίζονται, ως μέλη, από το Δήμαρχο,
γ) από δημοτικούς συμβούλους, οι οποίοι εκλέγονται, ως μέλη, από το δημοτικό συμβούλιο.
 
➢ Ο συνολικός αριθμός των εκλεγόμενων μελών των επιτροπών, καθορίζεται εκ του νόμου, ανάλογα με τον αριθμό των μελών του δημοτικού συμβουλίου.
➢ Από τα εκλεγόμενα μέλη των επιτροπών, προβλέπεται, εκ του νόμου, ο ελάχιστος αριθμός των μελών που προέρχονται υποχρεωτικά από την παράταξη του εκλεγέντος Δημάρχου, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των μελών των επιτροπών.

 
Σχετικά με τη συγκρότηση της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής επισημαίνονται τα ακόλουθα:
 
➢ Ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ως πρόεδρος ή μέλος της αντίστοιχης επιτροπής, δεν μπορεί να είναι ταυτόχρονα και εκλεγμένο μέλος της ίδιας επιτροπής. Αντιστρόφως, o Αντιδήμαρχος που δεν έχει οριστεί ως πρόεδρος ή ορισμένο μέλος της αντίστοιχης επιτροπής μπορεί να εκλεγεί ως μέλος της ίδιας επιτροπής.
➢ Ο Αντιδήμαρχος που ορίζεται από τον Δήμαρχο ως πρόεδρος ή μέλος της οικονομικής επιτροπής μπορεί να είναι ταυτόχρονα εκλεγμένο μέλος της επιτροπής ποιότητας Ζωής.
➢ Οι Αντιδήμαρχοι, οι οποίοι ορίζονται ως μέλη των επιτροπών από τον Δήμαρχο, δεν  χρειάζεται να είναι αποκλειστικά από την παράταξη του Δημάρχου, αλλά μπορεί να είναι και από άλλες παρατάξεις, κατ΄ εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 (Α’ 87)7.
➢ Τα εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής μπορεί να είναι τα ίδια πρόσωπα και στις δύο επιτροπές.
➢ Αντίστοιχα, οι ίδιοι Αντιδήμαρχοι μπορεί να είναι ταυτόχρονα οριζόμενα μέλη ή πρόεδροι και της οικονομικής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής.
➢ Όταν τα οριζόμενα ή εκλεγόμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής παύουν για οποιονδήποτε λόγο να είναι μέλη αντίστοιχων δημοτικών παρατάξεων, με τις οποίες αναδείχτηκαν στο αξίωμα, εκπίπτουν αυτοδικαίως από μέλη της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής για όλη τη διάρκεια της τρέχουσας θητείας των μελών8 και αντικαθίστανται
σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 74 του ν. 3852/2010 (Α’ 87).
➢ Ο εκλεγμένος ανεξάρτητος σύμβουλος, στην περίπτωση που επανενταχθεί στην παράταξη από την οποία ανεξαρτητοποιήθηκε ή διαγράφηκε, δεν μπορεί να εξακολουθήσει να είναι μέλος της οικονομικής επιτροπής ή της επιτροπής ποιότητας ζωής.
➢ Σημειώνεται ότι δημοτικός σύμβουλος που ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξή του κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας των επιτροπών και εξέπεσε από μέλος τους, μπορεί, κατά τη δεύτερη θητεία, να οριστεί με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου μέλος των επιτροπών.
➢ Ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι (είτε λόγω ανεξαρτητοποίησης, είτε λόγω διαγραφής από την παράταξη στην οποία ανήκαν) λογίζονται, αθροιστικά, ως ενιαία παράταξη μόνο για τη διαδικασία υπολογισμού του  αριθμού των εκλεγόμενων μελών που δικαιούται κάθε παράταξη στις επιτροπές.
➢ Στην περίπτωση που ανεξάρτητοι δημοτικοί σύμβουλοι θέσουν υποψηφιότητα για την κατάληψη, τυχόν, δικαιούμενων θέσεων της λογιζόμενης ως ενιαία παράταξης των ανεξαρτήτων στην επιτροπή, θεωρούνται «μεμονωμένοι σύμβουλοι» μέλη της επιτροπής.
➢ Η ανεξαρτητοποίηση δημοτικού συμβούλου μπορεί να λάβει χώρα πριν την εκλογή των μελών των επιτροπών, ενώπιον του νέου συγκροτημένου προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.
➢ Οι δημοτικές παρατάξεις, οι οποίες αποτελούν και βάση υπολογισμού των εδρών που δικαιούνται στις επιτροπές βάσει του εκλογικού μέτρου, είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί: α) κατά τον χρόνο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των δημαιρεσιών, καθώς και β) κατά τον χρόνο διενέργειας νέων εκλογών που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της θητείας των επιτροπών για την πλήρωση τυχόν κενών θέσεων των τακτικών μελών της λογιζόμενης ως ενιαίας παράταξης των ανεξάρτητων.
➢ Στην εκλογική δύναμη κάθε παράταξης υπολογίζονται και τα μέλη της που τελούν
σε αργία, κατά τη στιγμή της εκλογικής διαδικασίας.

Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά την εγκύκλιο για την συγκρότηση και εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κάνοντας click εδώΑκολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png