Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΑ. Πρόεδρος ο κ. Νίκος Πτερούδης.


Δημοσιεύθηκε σήμερα η απόφαση 5/2022, που αφορά στη συγκρότηση του νέου Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Αίγινας, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που έγινε στις 4 Ιανουαρίου 2022.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε τα ακόλουθα:

Α. Ορίζει ως μέλη του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας” (Κ.Ε.Δ.Α.), τους εξής:
 
Τακτικά μέλη:
1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Κουκούλη Μαρία (Μαίρη), Δημοτική Σύμβουλος
4. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Κοινότητας Αίγινας
5. Γιαννούλη Μαριλένα, Δημότισσα
6. Μπήτρος Γεώργιος, Δημότης
7. Μαρίνη Ελένη (Λένα), Δημότισσα
8. Οικονόμου Νικόλαος, Δημότης
9. Τζίτζης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος
10. Μπόγρης Γεώργιος, Δημότης
11. Στάθη – Χατζίνα Δήμητρα, εκπρόσωπος του “Συλλόγου Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας”
 
Αναπληρωματικά μέλη:

1. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Θεριανός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Χελιώτης Παναγιώτης, Δημότης
5. Μαρμαρινός Σταμάτιος, Δημοτικός Σύμβουλος
6. Θεοδώσης Μάκης, Δημότης
7. Στουραϊτη Αγγελική - Ελλάς, Δημότισσα
8. Μουσουλέας Βασίλειο, εκπρόσωπος του «Μορφωτικού Συλλόγου Αίγινας "Ο Καποδίστριας" ,Β. Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου ορίζεται ο κ. Πτερούδης Νικόλαος.

Γ. Εκλέγει ως Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. τον κ. Τζίτζη Φίλιππο.
Δ. Τον Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
Ε. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου λήγει την 31/12/2023 και παρατείνεται, εάν απαιτηθεί, μέχρι την συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διαδικασία για την εκλογή και οι οδηγίες της εγκυκλίου με βάση το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:

"1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο.

Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους. Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα  αποσταλεί η σχετική πρόσκληση. Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην
περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.

Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο."

Όπως επισημαίνεται στις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/οικ. 39155/10.10.2014 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα, στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να εκλεγεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος.Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 227 του Ν.3463/06 στην οποία αναφέρονται τα σχετικά με τη διοίκηση των ιδρυμάτων, ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 227 του Ν.3463/06:

Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες:
  • που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή
  • που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και
  • όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3 του άρθρου 177 του Ν.4635/19:

1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές
παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες.
Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο."

Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019 δίνονται οι εξής διευκρινίσεις σχετικά με την ανωτέρω διάταξη:

Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας.

Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων που υποδεικνύεται από το Δήμαρχο υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ).

Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά).

Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη. Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2).

Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα. Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτ.β’ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, όπως τροποποιήθηκε από 01.09.2019 από την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4604/19, στις περιπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελών διοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., ο αριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σε
ποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα
(1).  Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω.

Συγκρότηση συλλογικού χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου.  Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019, για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio μελών.
Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης ΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/06.04.2017 διευκρινίζεται ότι σύμφωνα δε με την οικεία  νομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008 ΝΣΚ (ΟΛΟΜ).

Με την υπ’ αριθμ. 31/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συστάθηκε Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου με την επωνυμία “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας” (Κ.Ε.Δ.Α.). Επιπλέον στο εν λόγω Νομικό Πρόσωπο συμμετέχει ex oficio ένας Πολιτιστικός Σύλλογος της νήσου.

Στη συνέχεια, ο κ. Δήμαρχος υπέδειξε προς το Δημοτικό Συμβούλιο ως μέλη του Δ.Σ. του

Ν.Π.Ι.Δ. “Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αίγινας” τους εξής:- Τακτικά μέλη:

1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Κουκούλη Μαρία (Μαίρη), Δημοτική Σύμβουλος
4. Κασιμάκης Παναγιώτης, Πρόεδρος Κοινότητας Αίγινας
5. Γιαννούλη Μαριλένα, Δημότισσα
6. Μπήτρος Γεώργιος, Δημότης
7. Μαρίνη Ελένη (Λένα), Δημότισσα
-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Γκαρής Μάριος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Θεριανός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος
4. Χελιώτης Παναγιώτης, Δημότης

Ακολούθως, ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, προτείνονται, κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας, ως μέλη
Δ.Σ. οι κάτωθι:

- Τακτικά μέλη:
1. Οικονόμου Νικόλαος, Δημότης
2. Τζίτζης Φίλιππος, Δημοτικός Σύμβουλος
3. Μπόγρης Γεώργιος, Δημότης
-ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
1. Μαρμαρινός Σταμάτιος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Θεοδώσης Μάκης, Δημότης
3. Στουραϊτη Αγγελική - Ελλάς, Δημότισσα

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ..

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του Δημάρχου επικυρώνεται.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων επικυρώνεται.

Εν συνεχεία, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Πολιτιστικό Σύλλογο που θα συμμετέχει στο Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ.

Κατατέθηκαν οι κάτωθι υποψηφιότητες:

1. "Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας», νομίμως εκπροσωπούμενου.
2. "Μορφωτικός Σύλλογος Αίγινας “Ο Καποδίστριας”», νομίμως εκπροσωπούμενου.Ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία, ομόφωνα, ο "Σύλλογος Φίλων Λαογραφικού Μουσείου Αίγινας», νομίμως εκπροσωπούμενου, εκλέγεται ως τακτικό μέλος στο Δ.Σ της ΚΕΔΑ, με αναπληρωματικό μέλος το «Μορφωτικό Σύλλογο Αίγινας “Ο Καποδίστριας”",
νομίμως εκπροσωπούμενου.
Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να εκλέξει τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. του Ν.Π.Ι.Δ. Κατατέθηκε η κάτωθι υποψηφιότητα:

1. Τζίτζης Φίλιππος

Ακολούθησε ψηφοφορία όπου για τη θέση του Αντιπροέδρου, ομόφωνα, εκλέγεται ο κ. Τζίτζης Φίλιππος.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png