Η συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Πρόεδρος παραμένει ο κ. Στέλιος Θεριανός.


Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 4ης Ιανουαρίου 2022, όρισε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείο Αίγινας, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal. 
Τακτικά μέλη:
1. Θεριανός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος.
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος.
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος.
4. Μούρτζης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος.
5. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος.
6. Αθανασίου Ιωάννης, Δήμαρχος Αγκιστρίου
7. Δέδε Αργυρώ, Δημοτική Σύμβουλος Αγκιστρίου
8. Δαλακούρας Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος Αγκιστρίου
9. Προϊστάμενος Λιμενικής Αρχής Αίγινας.
 
Αναπληρωματικά μέλη:
1. Πτερούδης Νικόλαος, Δημοτικός Σύμβουλος
2. Ροδάκης Λάμπρος, Δημότης.
3. Χαλδαιάκης Ανδρέας, Δημότης.
4. Μπήτρος Νικόλαος, Δημότης.
5. Μούρτζης Παναγιώτης (Νότης), Σύμβουλος Κοινότητας.
6. Λογοθέτης Διονύσιος, Δημοτικός Σύμβουλος Αγκιστρίου
 
  • Πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ορίζεται ο Θεριανός Στυλιανός.
  • Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας ορίζεται ο Αθανασίου Ιωάννης.
  • Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.
  • Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου, κατόπιν διεξαχθείσας ψηφοφορίας, λήγει την 31/12/2022.


Η διαδικασία για την εκλογή και οι οδηγίες των εγκυκλίων με βάση το απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 240 του Ν.3463/06, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής:


«1. Τα δημοτικά ή κοινοτικά νομικά πρόσωπα διοικούνται από το διοικητικό συμβούλιο, που αποτελείται από πέντε έως δεκαπέντε μέλη, τα οποία μαζί με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο. Μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της κοινότητας, δημοτικοί ή κοινοτικοί σύμβουλοι και δημότες ή κάτοικοι που είναι χρήστες των υπηρεσιών του νομικού προσώπου ή που έχουν ανάλογη επαγγελματική ή κοινωνική δράση ή ειδικές γνώσεις, ανάλογα με το σκοπό του νομικού προσώπου, καθώς και ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων του νομικού προσώπου, εφόσον αυτό απασχολεί περισσότερους από δέκα (10) εργαζομένους.

Ο ανωτέρω εκπρόσωπος προτείνεται από τη γενική συνέλευση των τακτικών υπαλλήλων εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τότε που θα αποσταλεί η σχετική πρόσκληση.

Ένα τουλάχιστον εκ των μελών του διοικητικού συμβουλίου ορίζεται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Εάν τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι περισσότερα από πέντε (5), δύο (2) τουλάχιστον από αυτά ορίζονται από τη μειοψηφία του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Είναι δυνατόν η μειοψηφία αντί δημοτικού ή κοινοτικού συμβούλου να ορίσει ως εκπρόσωπο της δημότη ή κάτοικο, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου της παρούσας παραγράφου.

Σε περίπτωση που η μειοψηφία δεν ορίσει συμβούλους, δημότες ή κατοίκους, ή εκείνοι που έχουν οριστεί παραιτηθούν, χωρίς να αντικατασταθούν, μετέχουν σύμβουλοι, δημότες ή κάτοικοι που ορίζονται από την πλειοψηφία. Στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο λειτουργεί στην περιφέρεια τοπικού διαμερίσματος ένα μέλος προτείνεται από το οικείο συμβούλιο. Μετά τον ορισμό των μελών το δημοτικό συμβούλιο εκλέγει από τα μέλη αυτά τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

Στην περίπτωση που μέλος έχει ορισθεί, από το δημοτικό ή κοινοτικό συμβούλιο, ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, αυτός αυτοδικαίως καθίσταται και πρόεδρος αντιστοίχως, του διοικητικού συμβουλίου. Η θητεία των μελών του διοικητικού συμβουλίου του νομικού προσώπου ορίζεται με την απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. Λήγει πάντοτε με την εγκατάσταση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου μπορούν να αντικατασταθούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους, με απόφαση δημοτικού συμβουλίου για σοβαρό λόγο που ανάγεται στην άσκηση των καθηκόντων τους.
 
Τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αναπληρώνει ο αντιπρόεδρος. Το νομικό πρόσωπο εκπροσωπείται στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή από τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου και όταν αυτός κωλύεται ή απουσιάζει από τον αντιπρόεδρο.»
 
Όπως επισημαίνεται στις εγκυκλίους ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 52/οικ. 39155/10.10.2014 και ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019, στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από δέκα, στη θέση του εκπροσώπου των εργαζομένων και προς συμπλήρωση του αριθμού της σύνθεσης του διοικητικού συμβουλίου, θα πρέπει να εκλεγεί από το δημοτικό συμβούλιο ένας ακόμη δημοτικός σύμβουλος.Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/06 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 227 του Ν.3463/06 στην οποία αναφέρονται τα σχετικά με τη διοίκηση των ιδρυμάτων, ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου.

Σύμφωνα με την παρ.5 του άρθρου 227 του Ν.3463/06:
 
Δεν επιτρέπεται να εκλεγούν ή να είναι μέλη του διοικητικού συμβουλίου ιδιώτες
  • που έχουν στερηθεί τη διαχείριση της περιουσίας τους με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή
  • που έχουν στερηθεί τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη δικαστική απόφαση και για όσο διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, καθώς και
  • όσοι έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ως αυτουργοί ή συμμέτοχοι σε κακούργημα ή σε κάποιο από τα πλημμελήματα που αναφέρονται στο άρθρο 146.
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.4623/19, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.3του άρθρου 177 του Ν.4635/19:
 
«1. Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων, προβλέπεται ο ορισμός μελών στη διοίκηση των νομικών προσώπων των δήμων και των περιφερειών, καθώς και των συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα τρία πέμπτα επί του συνόλου των μελών με τους αναπληρωτές τους, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου, ορίζονται από τον δήμαρχο ή τον περιφερειάρχη, αντίστοιχα. Τα υπόλοιπα μέλη, αφαιρουμένων τυχόν μελών που ορίζονται εκ της θέσεώς τους (ex officio) ή υποδεικνύονται από φορείς, ορίζονται από τις λοιπές παρατάξεις με μεταξύ τους ψηφοφορία. Σε κάθε περίπτωση, οι λοιπές παρατάξεις συμμετέχουν στα συμβούλια με τουλάχιστον ένα (1) μέλος συνολικά. Πράξεις ορισμού διοικητικών συμβουλίων που εκδόθηκαν σύμφωνα με τον υπολογισμό που προβλέπουν οιδιατάξεις του προηγούμενου εδαφίου από τις δημοτικές και περιφερειακές αρχές που εγκαταστάθηκαν την 1.9.2019, θεωρούνται νόμιμες. Για τη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου δημοτικού ή περιφερειακού συμβουλίου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι λοιπές παρατάξεις δεν ορίσουν μέλη, αυτά ορίζονται με απόφαση Δημάρχου ή Περιφερειάρχη, αντίστοιχα, και η διαδικασία δεν εισάγεται στο συμβούλιο.»
Στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019 δίνονται οι εξής διευκρινίσεις σχετικά με την ανωτέρω διάταξη:
 
Στην ποσοστιαία αυτή αναλογία δεν περιλαμβάνεται ο εκπρόσωπος των εργαζομένων, ο οποίος ωστόσο συμπεριλαμβάνεται στο αριθμητικό σύνολο των μελών για τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας.

Η ποσοστιαία αναλογία των τριών πέμπτων που υποδεικνύεται από το Δήμαρχο υπολογίζεται επί του αριθμητικού συνόλου των μελών του συμβουλίου και ανεξάρτητα από τις ιδιότητες με τις οποίες αυτά συμμετέχουν (αιρετοί, δημότες κλπ). Η υπόδειξη του δημάρχου είναι δεσμευτική για το συμβούλιο, όπως άλλωστε οπουδήποτε η νομοθεσία προβλέπει υποδεικνυόμενα μέλη στις διοικήσεις νομικών προσώπων, πλην της περίπτωσης που ρητώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 13 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (εφόσον το αρμόδιο για την υπόδειξη όργανο, εν προκειμένω ο δήμαρχος ή ο  εριφερειάρχης, δεν υποδείξει μέλη, η συγκρότηση του οικείου συμβουλίου τεκμαίρεται νόμιμη χωρίς αυτά).Για την πλήρωση της ποσοστιαίας αναλογίας των τριών πέμπτων δύναται να υποδειχθούν μέλη (τακτικά και αναπληρωτές) και από άλλες παρατάξεις, εφόσον η διάταξη δεν θέτει περιορισμούς. Μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν μέρος της υπόδειξης του δημάρχου ή του περιφερειάρχη.

Σε περίπτωση που κατά τον υπολογισμό της ποσοστιαίας αναλογίας των 3/5 δεν προκύψει ακέραιος αριθμός, το αποτέλεσμα στρογγυλοποιείται στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, πάντοτε με γνώμονα την βασική αιτιολογική σκέψη της διάταξης του άρθρου 6 του ν. 4623/2019 ότι «σε κάθε περίπτωση, η πλειοψηφία των μελών προέρχεται από το συνδυασμό με τον οποίο εξελέγη ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης». Επί παραδείγματι, εάν τα οριζόμενα μέλη είναι δύο (2), η ποσοστιαία αναλογία των 3/5 είναι 1,2 και στρογγυλοποιούμενη στην αμέσως επόμενη ακέραια μονάδα, δίνει άθροισμα δύο (2). Ο ορισμός του προέδρου του διοικητικού συμβουλίου περιλαμβάνεται στα 3/5 των μελών που υποδεικνύονται δεσμευτικά από τον Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη αντίστοιχα.
 
Επιπλέον, σύμφωνα με την περίπτ.β’ της παρ.1 του άρθρου 6 του Ν.2839/2000, όπωςτροποποιήθηκε από 01.09.2019 από την παρ.1 του άρθρου 16 του Ν.4604/19, στιςπεριπτώσεις διορισμού ή υποδείξεως από το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Ο.Τ.Α., μελώνδιοικητικών συμβουλίων ή άλλων συλλογικών οργάνων διοίκησης Ν.Π.Δ.Δ. ή Ν.Π.Ι.Δ., οαριθμός των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων προσώπων κάθε φύλου ανέρχεται σεποσοστό ίσο τουλάχιστον με το 1/3 των διοριζομένων ή υποδεικνυομένων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον τα μέλη που διορίζονται ή υποδεικνύονται είναι πάνω από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο με μισό της μονάδας και άνω. Συγκρότηση συλλογικού χωρίς την τήρηση των προϋποθέσεων του παρόντος άρθρου δεν είναι νόμιμη, εκτός των περιπτώσεων συλλογικών οργάνων των οποίων τα μέλη εν μέρει ή στο σύνολό τους ορίζονται ως εκ της θέσεως αυτών (ex officio) ή προέρχονται από εκλογή ή ορίζονται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και τα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα λόγω αποδεδειγμένης ανεπάρκειας ικανού αριθμού προσώπων του ετέρου φύλου. Όπως επισημαίνεται στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.102/63900/13.09.2019, για τον υπολογισμό της αναλογίας που προβλέπεται στην παρ. 1β’ του άρθρου 6 του ν. 2839/2000, όπως ισχύει, περί της υποχρεωτικής αναλογικής εκπροσώπησης κάθε φύλου, αυτή υπολογίζεται στο ένα τρίτο (1/3) επί των μελών που υποδεικνύονται (για τα υποδεικνυόμενα μέλη) και επί του (1/3) για τα λοιπά προτεινόμενα προς το συμβούλιο, πλην της αιτιολογημένης ανεπάρκειαςικανού αριθμού εκπροσώπων του έτερου φύλου και εξαιρουμένων των ex officio μελών.
 
Επιπρόσθετα, στην εγκύκλιο Υπ. Διοικητικής ΑνασυγκρότησηςΔΙΔΑΔ/Φ.37/Α.1/13/οικ.12383/ 06.04.2017 διευκρινίζεται ότι σύμφωνα δε με την οικείανομολογία, η ελάχιστη συμμετοχή του κάθε φύλου εφαρμόζεται χωριστά για τα τακτικά και χωριστά για τα αναπληρωματικά μέλη (απόφαση 151/2008 ΝΣΚ (ΟΛΟΜ).Ακολούθως ο κ. Δήμαρχος ανέφερε πως στο Δ.Σ. του εν λόγω Ν.Π.Δ.Δ. συμμετέχει ex officio ο εκάστοτε Προϊστάμενος της Λιμενικής Αρχής και υπενθύμισε τις υπ’ αριθμ.244/1999, 140/2003 και 32/2007 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αίγινας, καθώς καιτο Π.Δ. 238/10-09-2002 (ΦΕΚ 217/ Τ. Α’/18.09.2002) “Μεταφορά αρμοδιοτήτων του Λιμενικού Ταμείου Αίγινας στο Δήμο Αίγινας και στην Κοινότητα Αγκιστρίου”, απ’ όπουπροκύπτει ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αίγινας διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος υπέδειξε προς το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού πρώτα η Δημοτική Σύμβουλος κ. Κουκούλη Μαρία είχε αρνηθεί τη συμμετοχή της στη σύνθεση του ΛιμενικούΤαμείου Αίγινας για προσωπικούς λόγους, ως μέλη του Δ.Σ., τους εξής:
 
1. Θεριανός Στυλιανός, Δημοτικός Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος.
2. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος.
3. Καραγιάννης Δημήτριος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος.
4. Μούρτζης Αντώνιος, Δημοτικός Σύμβουλος, ως τακτικό μέλος.
5. Πτερούδης Νικόλαος, ως αναπληρωματικό μέλος.
6. Ροδάκης Λάμπρος, ως αναπληρωματικό μέλος.
7. Χαλδαιάκης Ανδρέας, ως αναπληρωματικό μέλος.
8. Μπήτρος Νικόλαος, ως αναπληρωματικό μέλος.
 
O Δήμος Αγκιστρίου με την υπ’ αριθ. 57/2021 απόφασή του (ΑΔΑ: 6ΕΘΝΩ6Σ-ΦΛΥ) όρισε ως μέλη του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία “Λιμενικό Ταμείο Αίγινας” τους κάτωθι:
 
- Τακτικά:
1. Αθανασίου Ιωάννης, Δήμαρχος Αγκιστρίου.
2. Δέδε Αργυρώ, Δημοτική Σύμβουλος.
3. Δαλακούρας Κωνσταντίνος, Δημοτικός Σύμβουλος.
 
-Αναπληρωματικά:
1. Λογοθέτης Διονύσιος, Δημοτικός Σύμβουλος.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι από τις λοιπές Δημοτικές Παρατάξεις, πλην του Δημάρχου, προτείνεται, κατόπιν μεταξύ τους ψηφοφορίας, ως τακτικό μέλος του Δ.Σ. ο κάτωθι:
1. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημοτικός Σύμβουλος, με αναπληρωματικό μέλος τον Μούρτζη Παναγιώτη (Νότης) του Σώζοντα. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την υπόδειξη του
Δημάρχου για τον ορισμό μελών του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η υπόδειξη του Δημάρχου επικυρώνεται.
Ακολούθως, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει την πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων για τον ορισμό των μελών του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ.. Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε μετά το πέρας της ψηφοφορίας ότι η πρόταση των λοιπών Δημοτικών Παρατάξεων επικυρώνεται.
 
Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να προτείνει τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ.του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αίγινας.Για τη θέση του Αντιπροέδρου προτείνεται ο Αθανασίου Ιωάννης.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png