Τι είναι η "Διοικητική παραλαβή για χρήση" του υποθαλάσσιου αγωγού, τι προβλέπεται για την "επόμενη μέρα".


Χωρίς αμφιβολία η εβδομάδα που διανύουμε είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Αίγινα και το έργο του υποθαλάσσιου αγωγού κι αυτό γιατί σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής, την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, θα υπογραφεί η διοικητική παραλαβή.

Από το Podcasting Feed του Ενημερωτικού Δελτίου στο ραδιόφωνο του Aegina Portal.
Με αυτή την πράξη σηματοδοτείται και επίσημα η έναρξη της λειτουργίας του υποθαλάσσιου αγωγού, της μεταφοράς του νερού και της υδροδότησης της Αίγινας αποκλειστικά από το νερό που θα μεταφέρει ο αγωγός από την δεξαμενή της ΕΥΔΑΠ το Πέρανι της Σαλαμίνας. Πρόκειται για την παράδοση ενός τμήματος του έργου, αφού η κάλυψη με τις τσιμεντοκουβέρτες για την προστασία του αγωγού δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.

Το πρόγραμμα για τις δοκιμές ολοκλήρωσης.
 
Το πρόγραμμα για τις δοκιμές ολοκλήρωσης περιγράφεται στο σχετικό Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με το οποίο αύριο Τρίτη 18/01/2022, είναι η τελευταία ημέρα των δοκιμών παροχετετυτικότητας και αναμένεται να διοχετευθούν περίπου 8.000 κυβικά μέτρα νερού σε διάστημα 8 ωρών, ενώ στις 19 Ιανουαρίου μετά το πέρας των δοκιμών θα υπογραφεί το "πρωτόκολλο παραλαβής προς χρήση".

Ο κ. Παναγιώτης Κουκούλης μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου, τόνισε την ανάγκη να οριστεί ο εκπρόσωπος του Δήμου, που θα υπογράψει το πρωτόκολλο, υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει παρακολουθήσει την διαδικασία των δοκιμών.

Σύμφωνα με το Τεύχος 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου: "Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του έργου θα επακολουθήσουν οι «Δοκιμές Ολοκλήρωσης». Για το σκοπό αυτό ο Ανάδοχος οφείλει με δική του ευθύνη να υποβάλλει τουλάχιστον ένα μήνα πριν την έναρξη των διαδικασιών αυτών προς έγκριση στην Υπηρεσία το πρόγραμμα των "Δοκιμών ολοκλήρωσης".

Επιγραμματικά να αναφέρουμε ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 23 Δεκεμβρίου 2021 με τις ρυθμίσεις SCADA (είναι το ηλεκτρονικό σύστημα παρακολούθησης), την παροχή νερού σε εκκένωση της Κυψέλης και τη χρήση νερού 600 κυβικών. Ακολούθησε στις 28 Δεκεμβρίου 2021 η χλωρίωση της κεντρικής δεξαμενής με χρήση νερού 2.000 κυβικά. Από τις 4 Ιανουαρίου ξεκίνησαν οι δοκιμές παροχετευτικότητας με την χρήση ξέστρου ανίχνευσης διαρροής (υπήρξε σχετική ενημέρωση από τον δήμαρχο κ. Γιάννη Ζορμπά)  ενώ  ακολούθησε επταήμερο πρόγραμμα με δοκιμές παροχετευτικότητας έως 950 κυβικά την ώρα, λήψη αποτελεσμάτων και παροχή ανάλογα με τις ανάγκες του Δήμου Αίγινας.
 
Σειρά είχε ένα ακόμη επταήμερο με παροχετευτικότητα από 300 κυβικά έως 750 κυβικά την ώρα και ανάλογα με την κατανάλωση με βάση τις ανάγκες του Δήμου. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται αύριο με μέγιστη παροχετευτικότητα επί 8 ώρες, νερού 8.000 κυβικών μέτρων.

Οι δοκιμές ολοκλήρωσης θεωρείται ότι ολοκληρώθηκαν ικανοποιητικά, εάν έχουν επιτευχθεί τα ακόλουθα:

Στο Τεύχος 3 της Τεχνικής Περιγραφής του έργου περιγράφεται ότι:
  1. Οι δοκιμές σε πίεση ικανοποιούν τις απαιτήσεις της σχετικής Τεχνικής Προδιαγραφής
  2. Εξασφαλίζεται κατά τη διάρκεια των 15 ημερών των σχετικών δοκιμών η ζητούμενη παροχετευτική ικανότητα του υδραγωγείου για τουλάχιστον οκτώ (8) ώρες συνεχούς λειτουργίας αυτού
  3. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού που φθάνει στη δεξαμενή Κυψέλης είτε είναι τα ίδια με αυτά του νερού στη δεξαμενή Περάνης, είτε δεν είναι επιβαρυμένα σε επίπεδο υπέρβασης  των οριακών τιμών των παραμέτρων που αναφέρονται στη σχετική Προδιαγραφή.
Η υπογραφή του πρακτικού για την παραλαβή προς χρήση:

Εφόσον η ολοκλήρωση των δοκιμών γίνει με επιτυχία, θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής προς χρήση του υποθαλάσσιου αγωγού.

Η παραλαβή γίνεται με βάση το Άρθρο 83 του 4782/2021. Οι παρ. 1 και 5 του άρθρου 169 του ν. 4412/2016 (Α’ 147) τροποποιούνται και το άρθρο 169 διαμορφώνεται ως εξής:

Άρθρο 169 Διοικητική παραλαβή για χρήση

1. Οποτεδήποτε και πριν από την παραλαβή, το έργο ή αυτοτελή του τμήματα που έχουν περατωθεί, μπορεί να δοθούν σε χρήση, ύστερα από τη διενέργεια σχετικής διοικητικής παραλαβής.

2. Η διοικητική παραλαβή γίνεται με πρωτόκολλο μεταξύ του προϊσταμένου της διευθύνουσας υπηρεσίας, του επιβλέποντος, εκπροσώπου της υπηρεσίας συντήρησης, εφόσον αυτή έχει καθοριστεί και του αναδόχου. Αν το έργο παραδίδεται για χρήση σε υπηρεσία άλλη από τον φορέα κατασκευής του, συμπράττει στο πρωτόκολλο και εκπρόσωπος της υπηρεσίας αυτής. Αν ο εκπρόσωπος του φορέα συντήρησης ή ο ανάδοχος κληθούν και δεν παραστούν ή αρνηθούν την υπογραφή του πρωτοκόλλου, αυτό συντάσσεται από τους λοιπούς, με σχετική μνεία κατά περίπτωση και αυτό κοινοποιείται αρμόδια. Το πρωτόκολλο περιλαμβάνει μνεία του έργου ή των τμημάτων που παραδίδονται για χρήση και συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των εργασιών.

3. Η κατά την παρ. 2 διοικητική παραλαβή για χρήση γίνεται αμέσως μετά την περάτωση των εργασιών του έργου ή αυτοτελών τμημάτων του, αν αυτό προβλέπεται από τα συμβατικά τεύχη. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη, μπορεί η διοικητική παραλαβή να γίνει ύστερα από απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

4. Αν από τη σύμβαση προβλέπεται η εκτέλεση των εργασιών παράλληλα προς τη χρήση του έργου, δεν απαιτείται η διενέργεια διοικητικής παραλαβής. Το ίδιο ισχύει αν η παράλληλη χρήση προκύπτει από τη φύση των εργασιών. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να διενεργείται διοικητική παραλαβή του έργου μετά από σχετική απόφαση της διευθύνουσας υπηρεσίας.

5. Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της παραλαβής του έργου».

Η τροφοδοσία της Αίγινας από τον αγωγό. Τι προβλέπεται για τη μεταφορά με τα υδροφόρα πλοία:

Στο Τεύχος 3 της Τεχνικής Περιγραφής του έργου στο κεφάλαιο για τις Δοκιμές Ολοκλήρωσης αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: "Kατά την περίοδο εκτέλεσης των δοκιμών ολοκλήρωσης θα πρέπει να εξασφαλίζεται η ομαλή υδροδότηση της Αίγινας. Προς τούτο είτε θα χρησιμοποιείται το νερό το οποίο θα διακινείται μέσω του έργου στο πλαίσιο των δοκιμών ολοκλήρωσης, εφ’ όσον διατηρεί τα καλά ποιοτικά χαρακτηριστικά του, είτε θα αξιοποιείται η δυνατότητα άντλησης νερού προσαγόμενου από υδροφόρα πλοία προς τη δεξαμενή Κυψέλης από το λιμένα Λεοντίου μέσω κατάλληλου χειρισμού δικλίδων, τοποθετούμενων στο σημείο σύνδεσης του νέου αγωγού με τον κεντρικό χερσαίο αγωγό προσαγωγής στην Αίγινα. Το γεγονός ότι η δεξαμενή Κυψέλης στην Αίγινα είναι διθάλαμη δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικών τροφοδοτήσεων του κατάντη της δεξαμενής δικτύου".

Επίσης, σύμφωνα με την σχετική σύμβαση για την μεταφορά νερού:

Στο Άρθρο 9 αναφέρεται ότι: "Η παρούσα σύμβαση αφορά το χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Σε περίπτωση κατά την οποία καταστεί δυνατή η υδροδότηση της νήσου Αίγινας με την ΕΥΔΑΠ μέσω του υπό κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού τότε η σύμβαση θα λυθεί αζημίως για το Δήμο, σε χρόνο και με τον τρόπο που θα αποφασίσει το αρμόδιο όργανο του Δήμου".
 
Πάντως, σύμφωνα με αυτά που έχουν γίνει γνωστά, δεν αποκλείεται η εφεδρική υποστήριξη της Αίγινας από ένα υδροφόρο πλοίο.

Τι θα συμβεί μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου για την παραλαβή προς χρήση:

Όπως περιγράφεται στο τεύχος 2 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων του έργου, στο άρθρο 11: "Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των "δοκιμών ολοκλήρωσης", εκδίδεται σχετική Βεβαίωση Περάτωσης Εργασιών. Η κατά την παρ.5 του Άρθρου 52 του Ν.3669/08 έννοια της τελικής επιμέτρησης διαστέλλεται και περιλαμβάνει και το Μητρώο του Έργου, τα Εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης καθώς και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας του Έργου".

Ακολουθεί ο χρόνος εγγύησης, κατά τον οποίο "ο Ανάδοχος υποχρεούται στη συντήρησή του, ορίζεται σε τριάντα έξι μήνες σύμφωνα με το Άρθρο 74 του Ν.3669/08. Επισημαίνεται ότι κατά το χρόνο εγγύησης, ο Ανάδοχος θα συντηρεί πλήρως, με ευθύνη και δαπάνες του, το σύνολο των έργων που θα κατασκευάσει. Ο χρόνος εγγύησης ταυτίζεται με την 36-μηνη περίοδο συντήρησης". Στοιχεία αυτής της περιόδου θα αναλύσουμε σε επόμενο άρθρο, καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντική.

Και τέλος, η οριστική παραλαβή του συνόλου του έργου θα γίνει μετά την πάροδο του χρόνου υποχρεωτικής συντήρησης του έργου από τον Ανάδοχο.


Ακολουθήστε το Aegina Portal στο Google News

google-news.png
Το σύνολο του περιεχομένου του Aegina Portal είναι πρωτότυπο, αποτέλεσμα δημοσιογραφικής έρευνας και προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Απαγορεύεται η αντιγραφή ολόκληρου ή μέρους αυτού χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια.

Tune in Apps

Ακούστε το Aegina Portal Talk Radio από το λογαριασμό μας στο Tunein

Aegina Portal Talk Radio

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν εξωτερικό player:


iTunes.png vlc.png winamp.png wmp.png